Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

Rīgā

04.01.2017. Nr.0403-10.3/18

Par 2017. gada apsekojumu Datoru un interneta lietošana

Cienījamais respondent!

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina Jūs piedalīties aptaujā par datoru un interneta lietošanu 2017. gadā. Apsekojuma mērķis ir noskaidrot, cik iedzīvotāju ikdienā izmanto internetu, kādas ierīces un tehnoloģijas tiek izmantotas, kādiem nolūkiem izmanto internetu un kādas ir iedzīvotāju e-prasmes un iepirkšanās paradumi internetā.

Elektronisko aptaujas anketu lūdzam Jūs aizpildīt interneta vietnē https://e.csb.gov.lv no 2017. gada 18. janvāra līdz 7. februārim. Ja nebūsiet aizpildījis anketu tiešsaistē, tad, laika periodā no 2017. gada 20. februāra līdz 12.jūnijam, Pārvaldes intervētājs ar Jums sazināsies pa tālruni vai ieradīsies klātienē Jūsu deklarētajā adresē, kas ir izraudzīta ar nejaušas gadījuma izlases metodi.

Apsekojumā iegūtā informācija tiks izmantota tikai statistiskiem mērķiem. Datu apkopošana un apstrāde notiek atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Statistikas likuma prasībām un Pārvalde garantē Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pārvaldes konsultantu pa tālruni 67366955 vai rakstot uz e-pasta adresi iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. Informatīvais tālrunis darbosies no 2017. gada 18. janvāra līdz 7. februārim darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Par citiem ar apsekojuma organizāciju saistītajiem jautājumiem lūdzam zvanīt Pārvaldes Interviju organizācijas daļai uz tālruņa numuru 67366912, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

 

Priekšniece                                                                                                     A. Žīgure

 

K.Zaķis 67366955
Kristians [dot] Zakis [at] csb [dot] gov [dot] lv


 

Об опросе 2017 года «Использование компьютеров и интернета»

Уважаемый респондент!

 

Центральное статистическое управление (далее – Управление) приглашает Вас участвовать в опросе о пользовании компьютерами и интернетом в 2017 году. Цель опроса – выяснить, сколько жителей используют интернет в быту, какие устройства и технологии используются, для каких целей используется интернет и каковы э-навыки населения и привычки при совершении покупок в интернете.

Просим Вас заполнить анкету в электронном виде на сайте https://e.csb.gov.lv с 18 января по 7 февраля 2017 года. Если по какой-либо причине Вам не удастся заполнить анкету на сайте,то в период с 20 февраля по 12 июня 2017 года интервьюер Управления свяжется с Вами по телефону или лично явится по задекларированному Вами адресу, выбранному методом случайной выборки.

Информация, полученная при опросе, будет использована только в статистических целях. Сбор и обработка данных осуществляются в соответствии с Законом о защите данных физических лиц и Законом о статистике, Управление гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации.

Если у Вас есть вопросы или что-то неясно, пожалуйста, свяжитесь с консультантом Управления по телефону +371 67366955или по электронной почте iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. Информационный телефон будет работать с 18 января по 7 февраля 2017 года с 8.30 до 17.00.

О других вопросах, связанных с организацией опроса, пожалуйста, звоните в Отдел организации интервью Управления по номеру +371 67366912, по будням с 8.30 до 17.00.

 

Надеясь на успешное сотрудничество,

 

Начальник                                                                                                     А. Жигуре

 

К. Закис 67366955
Kristians [dot] Zakis [at] csb [dot] gov [dot] lv


 

Regarding survey Computer and Internet Usage 2017

Dear respondent,

The Central Statistical Bureau (hereinafter – the Bureau) invites you to take part in the survey on computer and Internet usage in 2017. The survey is aimed at finding out the number of persons using Internet on daily basis, devices and technologies used for Internet access, as well as population Internet activities, e-skills and e-commerce habits.

During the period from 18 Januaryto 7 February 2017 we are asking you to visit https://e.csb.gov.lv and fill in the electronic questionnaire.If due to some reason you are not able to fill in the questionnaire online, a Bureau interviewer will contact you by phone or visit at your declared place of residence between 20 February and 12 June 2017. Your address was selected with the help of random sampling.

The information acquired within the framework of the survey will be used solely for statistical purposes. The data are compiled and processed in compliance with the requirements stipulated by the Personal Data Protection Law and the Statistics Law, and the Bureau guarantees confidentiality of the information provided. 

In case any questions or uncertainties arise you are welcome to contact the Bureau consultant by calling the phone +371 67366955 or writing to the e-mail iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. The information line will be available from 18 January to 7 February 2017 on working days from 8.30 to 17.00 o’clock.

In respect to other issues related to the survey organisation you may call the Bureau Interviewer’s Coordination Section by phone +371 67366912 on working days from 8.30 to 17.00 o’clock.

 

Looking forward to successful cooperation,

 

President                                                                                                        A. Žīgure

 

K.Zaķis 67366955
Kristians [dot] Zakis [at] csb [dot] gov [dot] lv