Aptauja par datoru un interneta lietošanu

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) veic aptauju par datoru un interneta lietošanu 2018. gadā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, cik iedzīvotāju ikdienā izmanto internetu, kādiem nolūkiem, kādas ierīces un tehnoloģijas tiek izmantotas un kādas ir iedzīvotāju e-prasmes un iepirkšanās paradumi internetā.

No 2018. gada 22. janvāra līdz 15. februārim tīmekļa vietnē e.csb.gov.lv būs iespējams aptaujas anketu aizpildīt elektroniski.

Ja nebūsiet aizpildījis anketu tiešsaistē, tad, laika periodā no 2018. gada 20. februāra līdz 5. jūnijam, CSP intervētājs ar Jums sazināsies pa tālruni vai ieradīsies klātienē Jūsu deklarētajā adresē, kas ir izraudzīta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Atbildes jāsniedz tikai tai tām personām, kuras ir saņēmušas uzaicinājumu no CSP piedalīties 2018. gada aptaujā “Datoru un interneta lietošana”.

CSP garantē personas datu konfidencialitāti, un iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā. Statistikas likums aizliedz nodot respondentu sniegto individuālo informāciju citām iestādēm vai organizācijām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar CSP konsultantu pa bezmaksas tālruni 80008811, darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 vai rakstot uz e-pasta adresi iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv.


 

Survey on computer and Internet usage

The Central Statistical Bureau (CSB) is carrying outthe survey on computer and Internet usage in 2018. The survey is aimed at finding out the number of persons using Internet on daily basis, devices and technologies used for Internet access, as well as population Internet activities, e-skills and e-commerce habits.

During the period from 22 January to 15 February 2018 we are asking you to visit e.csb.gov.lv and fill in the electronic questionnaire.

If due to some reason you are not able to fill in the questionnaire online, a Bureau interviewer will contact you by phone or visit at your declared place of residence between 20 February and 5 June 2018. Your address was selected with the help of random sampling.

The information acquired within the framework of the survey will be used solely for statistical purposes. The data are compiled and processed in compliance with the requirements stipulated by the Personal Data Protection Law and the Statistics Law, and the Bureau guarantees confidentiality of the information provided.

In case any questions or uncertainties arise you are welcome to contact the Bureau consultant by calling the phone +371 80008811 on working days from 10.00 to 18.00 o’clock or writing to the e-mail iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv.


 

Oпрос об использовании компьютеров и интернета

Центральное статистическое управление (далее – ЦCУ) проводит опрос об использовании компьютеров и интернета в 2018 году. Цель опроса – выяснить, сколько жителей используют интернет в быту, какие устройства и технологии используются, для каких целей используется интернет и каковы э-навыки населения и привычки при совершении покупок в интернете.

С 22 января по 15 февраля 2018 года можно будет заполнить анкету в электронном виде на сайте e.csb.gov.lv

Если по какой-либо причине Вам не удастся заполнить анкету на сайте, то в период с 20 февраля по 5 июня 2018 года интервьюер ЦСУ свяжется с Вами по телефону или лично явится по задекларированному Вами адресу, выбранному методом случайной выборки. Интервьюер, прибыв по Вашему месту жительства, предоставит свидетельство сотрудника ЦСУ с фотографией.

Ответы должны предоставить только те персоны, которые получили от ЦСУ приглашение участвовать в опросе 2018 года «Исследование использования компьютеров и интернета».

Информация, полученная при опросе, будет использована только в статистических целях. Сбор и обработка данных осуществляются в соответствии с Законом о защите данных физических лиц и Законом о статистике. ЦСУ гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации.

Если у Вас есть вопросы или что-то не ясно, пожалуйста, свяжитесь с консультантом ЦСУ в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по телефону 80008811 или по электронной почте iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv.