Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

Rīgā

12.01.2016. Nr.0403-10.3/61

Par 2016. gada apsekojumu Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās”

Cienījamie iedzīvotāji!

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina Jūs piedalīties aptaujā par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās 2016. gadā.

No 2016. gada 15. līdz 29. februārim lūdzam Jūs aizpildīt elektronisko aptaujas anketu interneta vietnē https://eintervija.csb.gov.lv, sniedzot informāciju par interneta lietošanas paradumiem Jūsu mājsaimniecībā. Ja nevarat aizpildīt anketu tiešsaistē, Pārvaldes intervētājs ar Jums sazināsies pa tālruni vai klātienē šajā adresē no 2016. gada 1. marta līdz 30. jūnijam.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pārvaldes konsultantu pa bezmaksas tālruni 80007004 vai rakstot uz e-pasta adresi iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. Bezmaksas konsultatīvais tālrunis darbosies no 2016. gada 15. līdz 29. februārim darba dienās no plkst. 8.30 līdz 20.00.

Par citiem ar apsekojuma metodoloģiju saistītajiem jautājumiem lūdzam zvanīt Pārvaldes Interviju organizācijas daļai uz tālruņa numuru 67366912 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Apsekojuma mērķis ir noskaidrot, cik iedzīvotāju ikdienā izmanto internetu, kādas ierīces un tehnoloģijas tiek izmantotas, kādiem nolūkiem Latvijas mājsaimniecībās izmanto internetu un kādas ir iedzīvotāju e-prasmes.

Šī adrese izraudzīta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai statistiskiem mērķiem. Pārvalde garantē Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti. Datu apkopošana un apstrāde notiek atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Statistikas likuma prasībām. 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

 

Priekšniece                                                                                                     A. Žīgure

 

N.Kaļiņina 67366955
Natalja [dot] Kalinina [at] csb [dot] gov [dot] lv


Об опросе 2016 года «Использование компьютеров и Интернета в домохозяйстве»

Уважаемые жители!

Центральное статистическое управление (далее – Управление) приглашает Вас участвовать в опросе об использовании компьютеров и Интернета в домохозяйстве в 2016 году.

С 15 по 29 февраля 2016 года просим Вас заполнить анкету в электронном виде на веб-сайте https://eintervija.csb.gov.lv, предоставив информацию о ваших бытовых привычках в использовании компьютеров и Интернетав домохозяйстве. Если вы не сможете заполнить анкету на веб-сайте, интервьюер Управления свяжется с вами по телефону или лично по адресу с 1 марта по 30 июня 2016 года.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с консультантом Управления по бесплатному телефону 80007004 или пишите на электронную почту по адресу iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. Бесплатный телефон для консультаций будет работать: с 15 по 29 февраля по рабочим дням 8.30 до 20.00.

О других вопросах, связанных с методологией обследования, пожалуйста, звоните в Отдел организации интервью Управления по номеру телефона 67366912 по будням с 8.30 до 17.00.

Цель опроса – получить информацию о привычках пользования Интернета и о э-навыках населения, в том числе о жителях, которые ежедневно используют Интернет, о совершаемых покупках в Интернете, о использованнии технологийи устройств, имеющих доступ к Интернетув домохозяйстве, о причинах, почему Латвийские домохозяйства не используют Интернет.

Ваш адрес выбран методом случайной выборки. Полученная информация будет использована только в статистических целях. Управление гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Сбор и обработка данных осуществляется в соответствии с Законом о защите данных физических лиц и с Законом о статистике.

 

Надеясь на успешное сотрудничество,

 

Начальник                                                                                                     А. Жигуре


Regarding survey of 2016 "Computer and Internet Usage in Households"

Dear respondent!

Central Statistical Bureau (Bureau) invites you to take part in survey on computer and Internet usage in households in 2016.

From the 15th to the 29th of February 2016 we are asking you to visit https://eintervija.csb.gov.lv and fill in electronic questionnaire, giving information on Internet use habits in your household. If due to some reason you are not able to fill in questionnaire online, a Bureau interviewer will contact you by phone or visit you at this address between the 1st of March and the 30th of June 2016.

In case any problems or questions arise you may contact Bureau consultant by calling toll-free number 80007004 or writing to e-mail address iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. You are welcome to call the helpline from the 15th to the 29th of February 2016 on working days from 8.30 to 20.00 o'clock.

In respect to other issues related to the survey methodology you may call the Bureau Interviewer's Coordination Section by phone 67366912 on working days from 8.30 to 17.00 o'clock.

The survey aims at finding out number of persons using Internet on daily basis, devices and technologies used to access the Internet, aims of Internet usage in Latvian households, as well as population e-skills.

This address was selected with a simple random sampling method.  The information acquired will be used solely for statistical purposes. Bureau guarantees confidentiality of the information provided. Data are compiled and processed in compliance with the requirements of Personal Data Protection Law and Statistics Law.

 

Looking forward to successful cooperation,

 

President                                                                                                        A. Žīgure