Pieaugušo izglītības apsekojums


Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

 

Rīgā

28.09.2016. Nr.0702-10/1095

Par Pieaugušo izglītības apsekojumu

Cienījamais respondent!

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) aicina Jūs piedalīties Pieaugušo izglītības apsekojumā. Tā mērķis ir iegūt vispusīgu un starptautiski salīdzināmu informāciju par Latvijas iedzīvotāju piedalīšanos mūžizglītībā – mācībām augstskolā, kursu un semināru apmeklējumiem, pašizglītošanos u.c. izglītošanās aktivitātēm.

No 2016. gada 14. oktobra līdz 7. novembrim lūdzam Jūs aizpildīt aptaujas anketu elektroniski vietnē http://e.csb.gov.lv. Pamācība, kā aizpildīt e-anketu, pieejama www.csb.gov.lv/eanketa_pamaciba. Ja nebūsiet aizpildījis aptaujas anketu tiešsaistē, no 2016. gada 10. novembra līdz 2017. gada 31. janvārim CSP intervētājs aptaujās Jūs telefonintervijā vai klātienē Jūsu dzīvesvietā.

Jums uzdos jautājumus par Jūsu pabeigto izglītību, piedalīšanos formālajā, neformālajā izglītībā, kā arī par izglītošanos ikdienā pēdējo 12 mēnešu laikā. Apsekojumā iegūto  informāciju izmantos, lai apzinātu izglītošanās iespējas dažādos valsts reģionos un pilnveidotu pieaugušo apmācības sistēmu valstī. Vienotu apsekojuma metodoloģiju visā Eiropas Savienībā (ES) ir izstrādājis ES statistikas birojs Eurostat. Iepriekš šāds apsekojums Latvijā notika 2011. gadā.

Statistikas likums aizliedz CSP nodot Jūsu sniegto informāciju citām iestādēm vai organizācijām. To nedrīkst izmantot valsts pārvaldes kontroles funkciju īstenošanai. CSP nodrošinās Jūsu datu konfidencialitāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar CSP konsultantu pa bezmaksas tālruni 80000098 vai rakstīt uz e-pasta adresi izglitiba [at] csb [dot] gov [dot] lv. Bezmaksas konsultatīvais tālrunis darbosies no 2016. gada 14. oktobra līdz 7. novembrim  darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Par datu vākšanu atbildīgā kontaktpersona: CSP Interviju organizācijas daļas vadītāja Melita Vītola (Melita [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv, tālrunis darbā 67366912 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00) 

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Priekšnieka vietnieks                                                                                                  N.Tālers

 

Anita Švarckopfa  67366648
anita [dot] svarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv


Об Опросе взрослого населения об образовании

Уважаемый респондент!

Центральное статистическое управление (далее – ЦCУ) приглашает Вас участвовать в Опросе взрослого населения об образовании (Pieaugušo izglītības apsekojums). Целью опроса является получение всесторонней информации об участии взрослого населения Латвии (в возрасте 25 - 64 лет) вобразовании на протяжении всей жизни – университетском обучении, обучении на курсах и семинарах, самообразовании и прочей учебной деятельности.

С14 октябряпо 7 ноября 2016 годапросим Вас заполнить анкету в электронном виде на веб-сайте ЦCУ http://e.csb.gov.lv (инструкция на латышском о том, как заполнить электронную форму, доступна по адресу www.csb.gov.lv/eanketa_pamaciba). Чтобы подключиться к анкете необходимо нажать на кнопку “Подключиться” под логотипом Latvija.lv. После нажатия откроитсья страница для выбора поставщика услуг удостоверения подлинности (eParaksts, eID, интернетбанк). Необходимо утвердить правила пользовательского соглашения и выбрать Ваш интернетбанк или е-подпись, eID. После успешного удостоверения подлинности произайдёт переадресация на анкету опроса.

Если не сможете заполнить анкету на веб-сайте, интервьюер ЦCУ свяжется с Вами по телефону или лично по адресу Вашего проживания с 10 ноября 2016 года по 31 января 2017 года.

Вам будут заданы вопросы о Вашем законченном образовании, об участии в формальном, неформальном образовании, а также о ежедневном обучении в течении последних 12 месяцев. Результаты исследования будут использованы для определения возможностей обучения в различных регионах страны и совершенствования системы образования для взрослых в стране. Единая методология обследования во всех странах Европейского Союза разработана Европейским статистическим бюро Eurostat. Ранее такой опрос был проведен в Латвии в 2011 году.

Закон о статистике (Statistikas likums) запрещает ЦCУ передавать информацию другим учреждениям или организациям, и также не разрешает использовать полученные данные для реализации функции контроля государственного управления. ЦCУ гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации, соблюдая Закон о защите личных данных физических лиц. Полученная информация будет использована исключительно в статистических целях, в виде сводных таблиц для анализа экономических и социальных процессов и явлений.

Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с консультантом ЦCУ по бесплатному номеру телефона 80000098 или пишите на электронную почту по адресу izglitiba [at] csb [dot] gov [dot] lv. Бесплатный номер телефона для консультаций будет работать с 14 октября по 7 ноября 2016 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00.

Ответственное лицо за сбор данных: Мелита Витола, руководитель Отдела по координации интервьюеров ЦCУ (Melita [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv, 67366912, по рабочим дням с 8.30 до 17.00).

 
Надеемся на успешное сотрудничество, 
 
Заместитель начальника                                                                Н. Талер

 

A.Шварцкопфа, 67366648
anita [dot] svarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv
 


Regarding Adult Education Survey

Dear respondent,

Central Statistical Bureau of Latvia (henceforth – CSB) invites you to take part in the Adult Education Survey. The survey is aimed at acquiring comprehensive and internationally comparable information on life-long learning activities of Latvia population – studies in higher education institutions, participation in workshops and courses, self-learning and other educational activities.

During the time period from 14 October to 7 November 2016we are asking you to fill in the electronic questionnaire at https://e.csb.gov.lv. The instructions facilitating this process are available at www.csb.gov.lv/eanketa_pamaciba. If you will not able to fill in the electronic questionnaire, a CSB interviewer will contact you by phone or visit you at home during the time period from 10 November to 31 January 2016.

The survey questions will be asked about the level of education you have successfully acquired, participation in formal and informal education, as well as daily learning activities taken place during the last 12 months. The information obtained within the framework of the survey will serve to identify educational opportunities in various regions of the country and improve national adult education system. Common survey methodology in whole European Union (EU) has been developed by the Eurostat. The previous Adult Education Survey in Latvia was conducted in 2011.

The Statistics Law prohibits the CSB transferring the information you will provide to other institutions or organisations. It shall not be used to implement public administration control functions. The CSB ensures confidentiality of your data, by obeying the Personal Data Protection Law. The data acquired will be published only in summarised from for analysis of economic and social phenomena and processes.

In case of any questions or uncertainties please contact the CSB consultant by calling the toll-free number 80000098 or writing to the e-mail address izglitiba [at] csb [dot] gov [dot] lv. The toll-free assistance number will be available from 14 October to 7 November 2016 on working days from 9:00 to 17:00 o’clock.

Person responsible for the data collection: Melita Vītola, Head of the CSB Interviewer’s Coordination Section (Melita [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv, +371 67366912, from 8:30 to 17:00 on working days).

 

Looking forward to successful cooperation,

Vice president                                                                                                N.Tālers

 

A. Švarckopfa +371 67366648
anita [dot] svarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv