Pieaugušo izglītība

 

Cienījamais respondent!

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 2011.gadā veic Pieaugušo izglītības apsekojumu. Apsekojuma mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju piedalīšanos izglītībā, kā formālajā, tā arī neformālajā, par izglītības jomām, ko pieaugušie apgūst visbiežāk, par mācīšanās iemesliem un iespējām, kā arī citu ar izglītošanos saistītu informāciju. Apsekojuma informācija tiks izmantota, lai apzinātu izglītošanās iespējas dažādos valsts reģionos un pilnveidotu pieaugušo apmācības sistēmu valstī.

Apsekojumā piedalās personas vecumā no 25 līdz 64 gadiem.

Apsekojuma izlase ir veidota ar nejaušas gadījuma izlases metodi, izmantojot statistisko adrešu un mājokļu reģistru. Šajā izlasē esat iekļuvis/iekļuvusi arī Jūs, tāpēc lūdzam Jūs piedalīties minētajā apsekojumā.

Centrālā statistikas pārvalde garantē Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar Statistikas likuma 17. pantu.

Apsekojumu veiks Centrālās statistikas pārvaldes intervētājs (vārds, uzvārds), kurš Jūs apmeklēs š.g. (datums). Ja šis intervijas laiks Jums nav pieņemams vai ir ērtāk tikties ārpus mājas, lūdzam informēt intervētāju par tikšanās laiku un vietu, zvanot uz tālruņa numuru (tālruņa numurs). Ja Jūsu mājas ieejas durvīm ir kods, tad būsim pateicīgi, ja paziņosiet to intervētājam.

Intervētājs, ierodoties pie Jums, uzrādīs personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt Centrālajā statistikas pārvaldē Interviju organizācijas daļā, zvanot uz tālruņa numuru 67366912.


Jau iepriekš pateicamies Jums par izpratni un sadarbību.

Centrālā statistikas pārvalde


Уважаемый респондент!

Центральное статистическое управление в 2011 году проводит опрос “Обучение взрослого населения”.

Целью опроса является изучение информации об участии взрослого населения Латвии в получении образования, как формального, так и неформального, о чаще осваемых отраслях образования, о причинах и возможностях обучения, а так же другой информации, связанной с обучением. Информация с опроса будет использована для определения возможностей получения образования в различных регионах Латвии и улучшения системы обучения взрослого населения страны.

В опросе принимают участие лица в возрасте от 25 до 64 лет.

Выборка опроса построена путем использования метода случайного отбора, используя статистический адресный и жилищный регистр. В эту выборку попали и Вы, поэтому просим Вас участвовать в этом опросе.

Центральное статистическое управление гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации согласно со статьёй 17 Закона о государственной статистике.

Опрос проведет анкетёр Центрального статистического управления (имя, фамилия), который посетит Вас (число). Если указанная дата для Вас неприемлема или Вам удобнее встретиться вне дома, просим проинформировать об удобном Вам времени и месте проведения интервью по указанному номеру телефона (номер телефона). Если у входной двери Вашего дома есть код, будем Вам благодарны, если сообщите его анкетёру.

Анкетёр будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность (с фотографией), который он обязан предъявить Вам.

Подробную информацию Вы можете получить в Отделе организации интервью Центрального статистического управления по номеру телефона 67366912.


Мы надеемся на Ваше понимание и отзывчивость.

Центральное статистическое управление


Dear respondent!

Central Statistical Bureau of Latvia in 2011 is conducting an Adult Education Survey. The aim of the survey is to acquire information on Latvia adult population participation in formal and non-formal education, on fields of education, in which adults participate the most, on reasons for participating in education and opportunities to learn, as well as other information related to education. The information obtained in the survey will be used to identify the education opportunities in various regions of Latvia and to improve adult education system in the country.

The survey covers persons aged 25-64.

The survey sample has been developed with the help of random sampling method, using Statistical Address and Dwelling Register. You have been included in this sample, therefore we are asking to take part in the mentioned survey.

In accordance with the Section 17 of the Official Statistics Law the Central Statistical Bureau of Latvia guarantees the confidentiality of the information you will provide.

The survey will be carried out by the Central Statistical Bureau interviewer (name, surname), who will visit you on (date). If this time of the interview does not suit you, or it is more convenient to meet not at home, we are asking to notify the interviewer about more suitable time and place of the interview, calling on telephone (phone number). If the entrance door of your residence has a code, we will be grateful, if you will tell it to the interviewer.

When arriving at your place of residence, the interviewer will show an identity card with a photo.

For more information contact Interview’s Coordination Section of the Central Statistical Bureau by calling to the number 67366912.


Thank you for your understanding and cooperation.

Central Statistical Bureau