Mežsaimniecības izmaksas

Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

Rīgā

Par apsekojumu

 

Cienījamais respondent!

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 2016. gadā atkārtoti veic mežsaimniecības izmaksu apsekojumu. Apsekojums tiek veikts, lai nodrošinātu 18. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” izpildi – iegūt informāciju par mežu atjaunošanas un kopšanas izmaksām, kā arī par mežu uzturēšanas un mežizstrādes izmaksām 2015. gadā.

Šis ir izlases veida apsekojums. Tā kā Jums vai Jūsu mājsaimniecībai  piederošā vai apsaimniekošanā esošā meža platība ir iekļuvusi apsekojamo mežu skaitā, tad būsim ļoti pateicīgi, ja neatteiksieties piedalīties mūsu rīkotajā telefonintervijā.

Interviju veiks Pārvaldes Telefoninterviju dienests. Vēstules pielikumā pievienoti mūs interesējošie jautājumi par Jūsu vai Jūsu mājsaimniecībai īpašumā vai apsaimniekošanā esošajiem mežiem – mežu atjaunošanu, kopšanu, uzturēšanu, mežizstrādi.

Lūdzam vērst uzmanību, ka izmaksas, kas radušās mežu apsaimniekošanas procesā, ir jāuzrāda eiro par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Pārvaldes telefonintervētājs Jums zvanīs  2016. gada ________________________.

Papildus informējam, ka Jūsu sniegtie individuālie dati, saskaņā ar Valsts statistikas likuma 18.pantu, izņemot 19.pantā noteiktos izņēmumus, tiks uzskatīti par konfidenciāliem un tiks izmantoti tikai kopsavilkumiem un datu grupēšanai. Pārvalde veiks nepieciešamos administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus Jūsu datu konfidencialitātes nodrošināšanai.            

Ja Jums ir jautājumi par intervijas laiku un norisi, lūdzu zvaniet Telefoninterviju centra administratoram Irinai Starovoitovai pa bezmaksas tālruni 80008811.

Par citiem jautājumiem, kas saistīti ar apsekojuma metodoloģiju, zvaniet darba dienās (pirmdiena – piektdiena)no plkst. 8.30 līdz 17.00 Pārvaldes Vides un enerģētikas statistikas daļas vecākajai referentei Aldai Jirgensonei  pa tālruni  67366745.  

Šī vēstule ir sagatavota reģistrācijas datumā, un Pārvaldes intervētājiem ir tiesības 2016.gadā to nosūtīt pēc vajadzības, ierakstot konkrētu zvanīšanas datumu.

Jau iepriekš pateicamies Jums par izpratni un sadarbību.

      

         Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Priekšniece                                                                                                      A. Žīgure
 

Jirgensone 67366745,
Alda [dot] Jirgensone [at] csb [dot] gov [dot] lv


Об опросе

Уважаемый Респондент!

Центральное статистическое управление (далее - Управление) в 2016 году повторно будет проводить опрос о расходах лесного хозяйства. Опрос проводится с целью обеспечить выполнение правил Кабинета Министров №305 от 18.04.2006 «Условия кадастровой оценки» – получить информацию о расходах, связанных с обновлением леса и уходом за лесом, а также о расходах на содержание леса и расходах лесопереработки в 2016 году. 

Этот опрос проводится в выборочном порядке. Так как принадлежащая или управляющая Вами или Вашим домашним хозяйством лесная площадь попала в число опрашиваемых респондентов, будем очень благодарны, если Вы не откажетесь участвовать в телефонном опросе. 

Опрос будет проводиться службой телефонного опроса Управления. В приложении письма Вы найдёте интересующие нас вопросы о принадлежащем Вам лесе или управляемом Вами или Вашим домашним хозяйством лесе – обновление, уход, содержание леса и лесопереработка.

Просим обратить Вас внимание, что расходы на обслуживание леса надо показывать в евро за период от 2015 года 1 января до 31 декабря.

Телефонный интервьюер Управления будет звонить Вам ___________________ 2016 года.

Дополнительно информируем, что Ваши индивидуальные данные согласно 18 статье Государственного статистического закона, кроме отдельных исключений, упомянутых в 19 статье, будут считаться конфиденциальными и будут использованы только для резюме и группировки данных. Управление будет проводить необходимые административные, технические и организаторские мероприятия для обеспечения конфиденциальности Ваших данных.

Если у Вас возникли вопросы о времени и проведении интервью, пожалуйста, звоните администратору службы телефонного опроса Ирине Старовойтовой по бесплатному телефону 80008811.

О других вопросах, связанных с методологией опроса, звоните в рабочее время (с понедельника по пятницу) с 8.30 до 17.00 старшему референту отдела Окружающей среды и энергетики Управления Алде Иргенсоне по телефону 67366745.

Данное письмо составлено датой регистрации и у интервьюера Управления есть право в 2016году письмо отправить по необходимости, вписав конкретную дату звонка.

Заранее благодарим за Ваше понимание и сотрудничество.

Надеясь на удачное сотрудничество,

 

Директор                                                                                            А.Жигуре

        

Jirgensone 67366745,
Alda [dot] Jirgensone [at] csb [dot] gov [dot] lv