Mežsaimniecības izmaksas

Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

Rīgā

27.12.2016. Nr. 0303-10/1492

Par apsekojumu

Cienījamais respondent!

 

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) saskaņā ar Oficiālo statistikas programmu 2017. gadam, no 2017.gada 1. februāra līdz 28. aprīlim veic mežsaimniecības izmaksu apsekojumu . Apsekojumā  iegūs informāciju par mežu atjaunošanas, kopšanas, uzturēšanas un mežizstrādes izmaksām 2016.gadā, kura rezultātus izmantos kadastrālās vērtēšanas tiesību aktu izpildei un tos publicēs Pārvaldes interneta vietnē un Latvijas statistikas gadagrāmatā.   

Šis ir izlases veida apsekojums, kurā  Jums vai Jūsu mājsaimniecībai piederošā vai apsaimniekošanā esošā meža platība ir iekļuvusi apsekojamo mežu skaitā. Būsim ļoti pateicīgi par Jūsu dalību Pārvaldes rīkotajā telefonintervijā.

Interviju veiks Pārvaldes Telefoninterviju dienests par vēstules pielikumā pievienotajiem jautājumiem attiecībā uz Jūsu vai Jūsu mājsaimniecībai īpašumā vai apsaimniekošanā esošajiem mežiem – mežu atjaunošanu, kopšanu, uzturēšanu un mežizstrādi.

Lūdzam vērst uzmanību, ka izmaksas, kas radušās mežu apsaimniekošanas procesā, ir jāuzrāda par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Pārvaldes telefonintervētājs Jums zvanīs  2017. gada ________________________.          

Papildus informējam, ka Jūsu sniegtie individuālie dati, saskaņā ar Statistikas likuma 17. pantu, tiks uzskatīti par konfidenciāliem un tiks izmantoti tikai kopsavilkumiem un datu grupēšanai. Pārvalde veiks nepieciešamos administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus Jūsu datu konfidencialitātes nodrošināšanai.           

Ja Jums ir jautājumi par intervijas laiku un norisi, lūdzu zvaniet Telefoninterviju centra administratoram Irinai Starovoitovai pa bezmaksas tālruni 80008811.

Par citiem jautājumiem, kas saistīti ar apsekojuma metodoloģiju, zvaniet darba dienās (pirmdiena – piektdiena) no plkst. 8.30 līdz 17.00 Pārvaldes Vides un enerģētikas statistikas daļas vecākajai referentei Aldai Jirgensonei  pa tālruni  67366745.  

Šī vēstule ir sagatavota reģistrācijas datumā, un Pārvaldes intervētājiem ir tiesības 2017.gadā to nosūtīt pēc vajadzības, ierakstot konkrētu zvanīšanas datumu.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk,

Priekšniece                                                                                                       A.Žīgure                                                                                                                                                           

 

A.Jirgensone 67366745

Alda [dot] Jirgensone [at] csb [dot] gov [dot] lv


Об опросе

Уважаемый Респондент!

Центральное статистическое управление (далее - Управление) согласно Официальной статистической программе 2017 года с 1 февраля по 28 апреля 2017 года проводит опрос о расходах на лесное хозяйство. В результате опроса будет получена информация о расходах, связанных с обновлением леса и уходом за лесом, а также о расходах на содержание леса и расходах лесопереработки в 2016 году. Полученные данные будут использованы для исполнения правовых актов касательно кадастровой оценки и эти данные будут опубликованы на домашней страничке Управления и в Латвийском статистическом ежегоднике.

Данный опрос является выборочным и принадлежащая или управляющая Вами или Вашим домашним хозяйством лесная площадь попала в число лесов, которые участвуют в опросе. Будем очень благодарны, если Вы не откажетесь участвовать в телефонном опросе. 

Опрос будет проводить служба телефонного опроса Управления, во время которого Вам будут заданы вопросы из приложения к письму о принадлежащем Вам лесе или управляемом Вами или Вашим домашним хозяйством лесе – обновление, уход, содержание леса и лесопереработка.

Просим обратить Вас внимание, что расходы на обслуживание леса надо показывать в евро за период от 2016 года 1 января до 31 декабря.

Телефонный интервьюер Управления будет звонить Вам ___________________ 2017 года.

Дополнительно информируем, что Ваши индивидуальные данные согласно 17 статье Статистического закона, будут считаться конфиденциальными и будут использованы только для сводок и группировки данных. Управление будет проводить необходимые административные, технические и организаторские мероприятия для обеспечения конфиденциальности Ваших данных.

Если у Вас возникли вопросы о времени и проведении интервью, пожалуйста, звоните администратору службы телефонного опроса Ирине Старовойтовой по бесплатному телефону 80008811.

О других вопросах, связанных с методологией опроса, звоните в рабочее время (с понедельника по пятницу) с 8.30 до 17.00 старшему референту отдела Окружающей среды и энергетики Управления Алде Иргенсоне по телефону 67366745.

 

Надеясь на удачное сотрудничество,

Директор                                                                                            А.Жигуре

                                                                                          

 

A.Jirgensone 67366745

Alda [dot] Jirgensone [at] csb [dot] gov [dot] lv