Mājsaimniecību budžets


Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

 

Rīgā

22.08.2016. Nr.0701-10/981

Par Mājsaimniecību (ģimeņu) budžetu apsekojumu

Cienījamais respondent!

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) aicina Jūs piedalīties ikgadējā Mājsaimniecību (ģimeņu) budžeta apsekojumā. Tā mērķis ir apkopot datus par mājsaimniecību izdevumiem patēriņa preču un pakalpojumu iegādei, kā arī par pārtikas produktu patēriņu. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo procesu analīzei, kā arī iekšzemes kopprodukta un patēriņa cenu (inflācijas vai deflācijas) indeksa aprēķināšanā.

Apsekojumā Jums lūgs atbildēt uz aptaujas anketas jautājumiem, kā arī divas nedēļas uzskaitīt mājsaimniecības patēriņa izdevumus respondenta dienasgrāmatā.

Jūsu intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrā pusē. Aicinām sazināties ar intervētāju, ja vēlaties uzzināt vairāk par intervijas laiku un norisi, kā arī, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgta kāpņu telpa. Intervētājs, ierodoties klātienē, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Apsekojuma izlasē iekļauti 11 200 mājsaimniecību. Jūsu mājokļa adrese atlasīta ar nejaušas gadījuma izlases metodi, un aptaujāta tiks viena persona, kura dzīvo šajā adresē neatkarīgi no deklarēšanās vietas un vislabāk pārzina mājsaimniecības patēriņa izdevumus.

Statistikas likums aizliedz CSP nodot Jūsu sniegto informāciju citām iestādēm vai organizācijām. To nedrīkst izmantot valsts pārvaldes kontroles funkciju īstenošanai. CSP nodrošinās Jūsu datu konfidencialitāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Ar iepriekšējos gados veikto apsekojumu rezultātiem var iepazīties CSP mājaslapas www.csb.gov.lv datubāzes sadaļā Mājsaimniecību budžets – ikgadējie dati.

Par Mājsaimniecību budžetu apsekojumu atbildīgā kontaktpersona: CSP Dzīves līmeņa statistikas daļas vecākā referente Aija Dārzniece (Aija [dot] Darzniece [at] csb [dot] gov [dot] lv, 67366819, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00).

Šī vēstule ir sagatavota dokumenta reģistrācijas datumā, un CSP intervētājam ir tiesības to nosūtīt pēc vajadzības 2016. gadā, ierakstot mājsaimniecības apmeklējuma datumu vēstules otrā pusē.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Priekšniece                                                                                                A. Žīgure

 

A. Dārzniece, 67366819,
Aija [dot] Darzniece [at] csb [dot] gov [dot] lv


Об Обследовании бюджетов домохозяйств (семей)

Уважаемый респондент!

Центральное статистическое управление (ЦСУ) приглашает Вас принять участие в ежегодном Обследовании бюджетов домохозяйств (семей), целью которого является сбор данных о расходах домохозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг, а также о потреблении продуктов питания. Полученные данные будут опубликованы только в виде сводных таблиц для анализа экономических и социальных процессов, а также для расчётов валового внутреннего продукта и индекса потребительских цен (инфляции или дефляции).

Во время опроса Вам будет предложено ответить на вопросы анкеты, а также две недели вести записи потребительских расходов своего домохозяйства в дневнике респондента.

Имя, фамилия и номер телефона Вашего интервьюера указаны на другой стороне письма. Предлагаем Вам связаться с интервьюером, если хотите узнать больше о ходе и времени интервью, а также, если у Вашего дома закрытая лестничная клетка. При встрече интервьюер предъявит Вам служебное удостоверение ЦСУ с фотографией.

В выборку обследования включено 11 200 домохозяйств. Ваш адрес для участия в обследовании отобран методом случайной выборки и опрошен будет один человек, который живет по этому адресу, независимо от адреса декларации и который лучше всего осведомлён о потребительских расходах домохозяйства.

Закон о статистике запрещает ЦСУ передавать Вашу информацию другим учреждениям или организациям. Эту информацию запрещено использовать для осуществления функций контроля госуправления. ЦСУ гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации, соблюдая Закон о защите личных данных физических лиц.

С результатами этого обследования за предыдущие годы можно ознакомиться в базе данных ЦСУ www.csb.gov.lv в разделе Mājsaimniecību budžets – ikgadējie dati.

Ответственная за Обследование бюджетов домохозяйств контактная персона: старший референт Отдела уровня жизни ЦСУ Айя Дарзниеце (Aija [dot] Darzniece [at] csb [dot] gov [dot] lv (Aija) [dot] Darzniece [at] csb [dot] gov [dot] lv, 67366819, по рабочим дням с 8:30-17:00). Надеемся на успешное сотрудничество,

Письмо составлено в день регистрации документа, и у интервьюера ЦСУ есть право в течение 2016 года при необходимости вписать дату визита опроса домохозяйства на другой стороне этого письма.

 

 

В надежде на успешное сотрудничество,

Начальник                                                                                               А. Жигуре

 

Айя Дарзниеце, 67366819, 
Aija [dot] Darzniece [at] csb [dot] gov [dot] lv


Regarding the Household (Family) Budget Survey

Dear Respondent,

The Central Statistical Bureau (CSB) invites you to take part in the annual Household (Family) Budget Survey. The aim of the survey is to collect data on household expenditures on consumer goods and services, as well as data on the consumption of food products. The acquired data shall be published only in summarised form for the analysis of economic and social processes, as well as for the evaluation of the Gross Domestic Product and consumer prices (inflation or deflation).

During the survey you will be asked to answer the questions included in the questionnaire and register the consumption expenditures of your household in the respondent’s diary for two weeks.

The name, surname and phone number of your interviewer is indicated on the other side of the letter. We invite you to contact the interviewer if you wish to find out any additional information on the time and procedure of the interview; please inform the interviewer if there is a door code at the entrance of your dwelling. When arriving at your home, the interviewer will present his or her CSB work identification card with a photo.

The sample of the surveyincludes 11 200 households. Your address has been selected with the random sampling method, and one person living at the respective address and possessing the most extensive knowledge regarding the consumption expenditures of the household will be surveyed regardless of their place of declaration.

The Statistics Law prohibits the CSB from transferring the information you will provide to other institutions or organisations. It shall not be used to implement public administration control functions. The CSB ensures the confidentiality of your data, by obeying the Personal Data Protection Law.

You may get acquainted with the results of the Household budget survey carried out during previous years in the Household Budget section of the CSB database www.csb.gov.lv/en.

Person responsible for the Household Budget Survey: Aija Dārzniece, Senior Officer of the Living Standard’s Statistics Section of the CSB (Aija [dot] Darzniece [at] csb [dot] gov [dot] lv, +371 67366819, on working days from 8:30 to 17:00).

The present letter has been prepared on the document registration date, and interviewers of the CSB are entitled to send it out in 2016 according to their needs by including the household visitation date on the other side of the letter.

 

Looking forward to successful cooperation,

President                                                                                                   A. Žīgure

 

A. Dārzniece, +371 67366819,
Aija [dot] Darzniece [at] csb [dot] gov [dot] lv