Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017. gadā

Ja esat saņēmis vēstuli, Centrālā statistikas pārvalde aicina Jūs piedalīties aptaujā.

Latvijas iedzīvotāju mobilitātes novērtēšanai nejaušās izlases veidā izvēlēti 11 tūkst. Latvijas iedzīvotāju vecumā 15–84 gadi, ņemot vērā viņu dzīvesvietu, vecumu un dzimumu.

Katram izlasē iekļuvušajam iedzīvotājam tiks piešķirta viena nedēļas diena, kura aptaujas vajadzībām būs jāapraksta, atceroties visas pārvietošanās/braucienus no dienas sākuma plkst. 3.00 naktī 24 stundu garumā.

Aptaujas vajadzībām ir svarīgas visas pārvietošanās norādītajā dienā, tādēļ nav nozīmes, vai braucāt 100 km vai devāties īsā pastaigā.

 

Klātienes intervijas un telefonintervijas (22.09.–30.11.2017.)

Ja nepaspēsiet vai nebūs iespēju aizpildīt aptauju internetā, intervētājs sazināsies ar Jums pa tālruni vai klātienē Jūsu dzīvesvietā.

Informatīvais tālrunis 67366912 un 67366990

darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

e-pasts: mobilitate2017 [at] csb [dot] gov [dot] lv

Ierodoties Jūsu dzīvesvietā, intervētājs uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Lūdzam paziņot intervētājam, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgtas ārdurvis, vai tai ir ārdurvju kods.


Если Вы получили письмо, Центральное статистическое управление приглашает Вас принять участие в опросе.

Что бы оценить мобильность жителей Латвии, с помощью случайной выборки было отобрано 11 тысяч жителей Латвии в возрасте от 15 до 84 лет, учитывая место жительства, возраст и пол.

Цель опроса - выявить все ваши передвижения вне домашнего адреса в день недели, присвоенный выборочно, на протяжении 24 часов, начиная с 3.00.

В целях опроса важны все передвижения в указанный день, поэтому, не имеет значения, проехали ли Вы 100км или совершили короткую прогулку.

 

Очные и телефонные интервью (22.09–30.11.2017)

Если у Вас нет возможности заполнить анкету в режиме онлайн, интервьюер Управления свяжется с Вами по телефону или лично посетит Вас по месту Вашего проживания.

Информационный телефон 67366912 и 67366990 По рабочим дням с 8.30 до 17.00

е-почта: mobilitate2017 [at] csb [dot] gov [dot] lv

Придя к Вам домой, интервьюер предъявит удостоверение работника ЦСУ с фотографией.

Просим сообщить интервьюеру, если у здания, в котором находится Ваше жилище, закрыта наружная дверь или имеется код.


If you have received our letter, the Central Statistical Bureau of Latvia is inviting you to take part in a survey.

To estimate mobility of Latvia population, with the help of a random sampling 11 thousand Latvia residents aged 15–84 were selected based on the place of residence, age and sex thereof.

Each person included in the sample is assigned with one day of a week in which all movements/ drives within 24-hours from 3:00 o’clock a.m. shall be registered.

The survey requires registration of all movements within the day assigned regardless you have driven 100 km or just taken a short walk.

 

Face-to-face and telephone interviews (22 September–30 November 2017)

If due to some reason you are not able to complete online questionnaire, interviewer of the Central Statistical Bureau will contact you by phone or in person at your residence.

For more information:

contact us by phone +371 67366912 or +371 67366990

on working days from 8:30 to 17:00 o’clock

or e-mail: mobilitate2017 [at] csb [dot] gov [dot] lv

 

Upon arrival, the interviewer shall present a work certificate with a photo.

Please notify the interviewer in advance if your residence has locked entrance or door code.