Ja esat saņēmis vēstuli, Centrālā statistikas pārvalde aicina Jūs piedalīties aptaujā.

Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi.

Jums tiks uzdoti jautājumi par mājsaimniecību kopumā, kā arī individuāli tiks aptaujātas visas mājsaimniecībā faktiski dzīvojošās personas, kurām iepriekšējā kalendārajā gadā bija vismaz 16 gadi.

 

Klātienes intervijas

Plānotais intervijas laiks, intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrajā pusē. Ja Jums ir jautājumi par intervijas norisi, lūdzu, zvaniet savam intervētājam uz vēstulē norādīto tālruņa numuru. Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas metodoloģiju, zvaniet uz tālruni 67366912 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Lūdzam paziņot intervētājam, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgtas ārdurvis, vai tai ir ārdurvju kods.

 

Telefonintervijas

Plānotais telefonintervijas datums, laiks un intervijas reize norādīta vēstules otrajā pusē.

Bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Esam pateicīgi, ja Jūsu mājsaimniecība jau iepriekš ir atbildējusi uz aptaujas jautājumiem. Katru mājsaimniecību ir plānots aptaujāt reizi gadā četru gadu laikā.


  

Если Вы получили письмо,Центральное статистическое управление приглашает Вас принять участие в опросе.

Ваш адрес для обследования был выбран методом случайного отбора.

Вам будут заданы вопросы обо всём домохозяйстве в целом, а также индивидуально будут опрошены все фактически проживающие в домохозяйстве лица, которым в прошлом календарном году было не менее 16 лет.

 

Очные интервью

Планируемое время интервью, имя, фамилия и телефон интервьюера указаны на обратной стороне письма.Если у вас есть вопросы о ходе интервью, пожалуйста, звоните своему интервьюеру по указанному в письме телефону. Если хотите проверить личность интервьюера или подробнее узнать о методологии опроса, звоните по телефону 67366912 по рабочим дням с 8:30 до 17:00.

Просим сообщить интервьюеру, если у здания, в котором находится Ваше жилище, закрыта наружная дверь или имеется код.

 

Телефонные интервью

Планируемые дата, время телефонных интервью и раз обследования будут указаны на обратной стороне письма.

Бесплатный консультативный телефон 80008811 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.

Мы Вам благодарны, если Ваше домохозяйство уже ответило на вопросы анкеты. Каждое домохозяйство планируется опрашивать раз в год на протяжении 4 лет.


If you have received our letter, the Central Statistical Bureau of Latvia is inviting you to take part in a survey.

Your address has been selected for the survey via random sampling.

You will be asked general questions about your household, and individual questions will also be asked to all persons who actually reside in the household and who were at least 16 years of age during the previous calendar year.

 

Face-to-face interviews

The planned time of the interview, as well as the name, surname and phone number of the interviewer, is indicated on the other side of the letter. If you have any questions regarding the interview, call your interviewer on the number indicated in the letter. If you wish to check the identity of the interviewer or find out more information about the methodology of the survey, call +371 67366912 on working days from 8:30 to 17:00.

Please notify the interviewer in advance if the building, in which you reside, has a locked entrance or a door code.

 

Telephone interviews

The planned date and time of the telephone interview is indicated on the other side of the letter.

You may call the toll-free consultation number +371 80008811 on working days from 10:00 to 18:00.

We would like to thank you if your household has already answered the questions of the survey before. It is planned to survey each household annually during 4 years.