Eiropas veselības un sociālās iekļaušanas apsekojums

Labdien!

LR Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat)* vārdā piedalās EIROPAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS APSEKOJUMĀ.

Apsekojums ir par cilvēku iespējām veikt dažādas ikdienas aktivitātesun par iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs, t.i.,attieksmi un izpratni par pieejamību un ierobežojumiem, ar ko cilvēki varētu saskarties dažādās dzīves situācijās mājās, darbā, aktivitātēs ārpus mājas vai brīvā laika nodarbēs, kā arī par jebkāda veida ierobežojumiem, ar kuriem sastopas cilvēki, kuriem ir ilgstošas veselības problēmas.

Apsekojums vienlaicīgi tiek veikts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā. Apsekojumā iegūtie dati tiks izmantoti sociālekonomiskās politikas plānošanai katrā dalībvalstī un Eiropas Savienībā kopumā.

Ņemot vērā, ka apsekojumā nav iespējams aptaujāt visus iedzīvotājus, ir izveidota iedzīvotāju izlase (11 tūkst.), kas pārstāvēs sabiedrību kopumā. Jūs esat viens/-a no izlases personām, kas izraudzīta ar nejaušas gadījuma atlases metodi. Piedaloties apsekojumā, Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota, lai veidotu priekšstatu par tām problēmām un ierobežojumiem, ar ko cilvēki ikdienā saskaras. Lai apsekojuma laikā iegūtā informācija būtu pēc iespējas pilnvērtīgāka, ir ļoti būtiski, lai apsekojumā piedalītos dažāda vecuma cilvēki no visām sociāli ekonomiskajām grupām un tiktu pārstāvētas visas Latvijas administratīvās teritorijas. Jūsu piedalīšanās apsekojumā ir brīvprātīga, taču apsekojuma veiksmīga norise ir atkarīga no izlasē iekļauto personu atsaucības un vēlmes sadarboties.

Intervija varētu ilgt aptuveni 30–40 minūtes. Visas Jūsu sniegtās atbildes būs anonīmas, nenorādot Jūsu personas datus. Statistika par iedzīvotājiem atainos tikai apsekojuma kopējos rezultātus, kas nekādā gadījumā nesniegs informāciju par atsevišķu personu veselības problēmām.

Savā darbā CSP intervētāji ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Valsts statistikas likumu un neizpauž informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus.

 

CSP intervētājs Jums zvanīs ___________________________ laikā no ______ līdz _______.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet statistikas pārvaldei pa tālruni CSP 67366812, vai pa bezmaksas tālruni 80008811.

Jau iepriekš pateicamies Jums par izpratni un sadarbību.

Centrālā statistikas pārvalde

*Eurostat ir Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāts, un tā uzdevums ir nodrošināt Eiropas institūcijas ar augstas kvalitātes un salīdzināmu statistisko informāciju. Atbildīgā amatpersona Eurostat par apsekojumu ieviešanu ir Kristīne Koina (Christine Coin),  Eurostat Izglītības, veselības un sociālās aizsardzības statistikas daļas vadītāja.


 

Добрый день!

Центральное статистическое управление  Латвийской Республики (далее - ЦСУ)  по поручению Статистического управления Европейского Союза (Eurostat)* проводит  ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПРОС ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (ИНТЕГРАЦИИ).

Целью обследования является получение данных о возможностях жителей Латвии участвовать в различных жизнедеятельных ситуациях и в основных сферах общественной жизни, а также о факторах, которые ограничивают  и препятствуют этому участию. Особенно обо всех трудностях, с чем  сталкиваются люди с продолжительными заболеваниями или проблемами со здоровьем.

Опрос одновременно будет производиться во всех странах участниц Европейского Союза, а также в Исландии и в Норвегии. Данные опроса будут использованы для планирования социально- экономической политики как в каждом государстве в отдельности, так и  в Европейском Союзе в целом.

Так как нет возможности опросить всех жителей страны, для проведения опроса по принципу случайного отбора отобрано около 11 тысяч лиц в возрасте от 15 лет и старше. Вы один /одна из тех жителей Латвии, которые будут представлять население в целом. Информация, полученная путём опроса, будет использована для формирования представления о тех проблемах, с которыми жители сталкиваются ежедневно. Чтобы полученная информация являлась наиболее правдоподобной, очень важно, чтобы все выбранные для опроса лица участвовалив нём и представляли социально-экономические группы населения всех возрастов, а также все  административные территории Латвии.

Ваше участие в опросе является добровольным, но успех опроса зависит от Вашей отзывчивости и желания сотрудничать.

Продолжительность опроса приблизительно 30–40 минут. Все Ваши представленные ответы будут анонимными. Полученные данные будут использованы только в обобщённом виде, и ни в коем случае не будет представлена информация о проблемах со здоровьем отдельных лиц.

Опрос будет осуществляться интервьюерами ЦСУ.  В своей работе они соблюдают Закон о защите личных данных физических лиц и Закон о государственной статистике и не разглашают информацию, которую  узнают при выполнении своих обязанностей. Придя к Вам, интервьюер предъявит удостоверение с фотографией.

 

ЦСУ интервьюер планирует Вам звонить__________во время с  ______до ______ .

 

Если у Вас есть вопросы, просьба звонить  ЦСУ по телефону 67 366 812 или по бесплатному телефону 80008811.

 

Заранее благодарим Вас за понимание и сотрудничество!

Центральное статистическое управление

 

*Eurostat является Генеральным Директоратом  Европейской Комиссии, задачей которого является обеспечить Европейские институции высококачественными и сравнимыми данными. Ответственное должностное лицо за проведение обследования в Eurostat является  Кристина Коин  (Christine Coin),  начальник отдела статистики Образования, здравоохранения и социального обеспечения.


 

Dear Sir/Madam,

Central Statistical Bureau of Latvia (henceforth CSB) on behalf of the Statistical Office of the European Union (Eurostat)* undertakes the EUROPEAN HEALTH AND SOCIAL INTEGRATION SURVEY.

The survey covers issues on opportunities of the population to carry out various daily activities and its participation in social life, i.e.,attitude towards and understanding of availabilities and limitations that people may face in various situations at home, work, activities outside home or leisure activities, as well as all limitations faced by individuals with long-standing health problems.

Survey is simultaneously carried out in all European Union Member States, as well as in Iceland and Norway. Data acquired within the framework of the survey will be used for the planning of socio-economic policy in each Member State separately as well as in the EU as a whole.

As it is not possible to survey all population, a sample of 11 thousand respondents representing entire society has been built. With the help of random sampling, you also have been selected for the survey. Information you will provide within the framework of the survey will be used to build a picture of the problems and limitations faced by people in their everyday life. In order to ensure that information acquired in the survey is as full-fledged as possible, it is significant that survey engages people at various ages and from different socio-economic groups, as well as that all administrative territories of Latvia are represented. Your participation is voluntary; nevertheless successful conduction of the survey depends on the responsiveness of the persons included in the sample as well as on their willingness to cooperate.

Interview may last for approximately 30–40 minutes. All answers you will provide are confidential, and your individual data will not be revealed. Statistics on population will cover only general results, and in no case will give information on health problems of separate individual.

CSB interviewers obey the Personal Data Protection Law and Official Statistics Law and do not reveal the information disclosed to them in a course of duties. Upon arrival, interviewer will show you the work certificate with a photo.

 

The CSB interviewer will call you on ______________ during a time period from ______ till _______ o’clock.

If you have any questions, please call the CSB telephone number 67 366 812 or the free telephone number 80008811.

 

Thank you for the understanding and cooperation!

Central Statistical Bureau of Latvia

 

* Eurostat is a Directorate-General of the European Commission and its mission is to ensure the European institutions with a high-quality and comparable statistical information. The person responsible for this survey in Eurostat is Ms. Christine Coin, Head of Unit "Education, health and social protection”.