Dzīves kvalitāte pilsētās


 

 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) turpina aptaujāt Latvijas iedzīvotājus par dzīves apstākļiem pilsētās. Aptaujā plānots iegūt informāciju par apmierinātību ar sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti (veselības aprūpi, izglītību), nodarbinātību, ikdienas pārvietošanās paradumiem un dzīves apstākļiem kopumā.

Savu darbu sākuši CSP intervētāji, kuri līdz 28. februārim aptaujās iedzīvotājus pa telefonu vai klātienē. Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ja intervētājs Jūs nesastaps mājās, tad atstās informatīvu kartīti, kurā būs norādīts plānotās klātienes intervijas laiks, kā arī intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs.

Aicinām sazināties ar intervētāju, lai uzzinātu vairāk par intervijas laiku un norisi, lai vienotos par citu intervijas laiku, kā arī informēt, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgta kāpņu telpa.

Uz anketas jautājumiem var atbildēt arī internetā.

Atbildes jāsniedz tikai tai personai, kurai ir 15 gadi vai vairāk un kurai, salīdzinot visus adresē dzīvojošos, dzimšanas diena ir bijusi nesenāk. Gadījumā, ja mājoklis ir izīrēts, anketu aizpilda īrnieki vai personas, kas dzīvo šajā adresē pastāvīgi. Instrukcija, kā izvēlēties personu un sniegt atbildes elektroniski.

Iegūt papildu informāciju var pa bezmaksas tālruni 80 000 098 (darbdienās pl. 9–17) vai e-pastu aptauja [at] csb [dot] gov [dot] lv.


 


 

 

Центральное статистическое управление (ЦСУ) продолжает опрашивать жителей Латвии об условиях жизни в городах. Путём анкетирования планируется получить информацию об удовлетворенности качеством общественных услуг (здравоохранения, образования), занятости, повседневных привычках передвижения и условиях жизни в целом.

Свою работу начали интервьюеры ЦСУ, которые до 28 февраля будут опрашивать жителей по телефону или лично. Придя в жилище, интервьюер предоставит удостоверение работника ЦСУ с фотографией.

Если интервьюер не застанет Вас дома, тогда он оставит информативную карточку, в которой будет указано время запланированного личного интервью, а также имя, фамилия и телефонный номер интервьюера.

Предлагаем связаться с интервьюером, чтобы узнать подробнее о времени и ходе интервью, договориться о другом времени проведения интервью, а также информировать, если в здании, где находится Ваше жилище, закрытое лестничное помещение.

На вопросы анкеты можно ответить и в интернете.

Отвечать должно лишь то лицо, которому исполнилось 15 или более лет и у кого последнего из всех проживающих по данному адресу был день рождения. В случае, если жилье сдано в наем, анкету заполняют съемщики или лица, постоянно проживающие по данному адресу. Инструкция, как выбрать опрашиваемое лицо и отвечать на вопросы в электронном формате.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному консультационному телефону 80000098 (по рабочим дням 9.00–17.00) или по электронной почте aptauja [at] csb [dot] gov [dot] lv