Dzīves kvalitāte pilsētās

 


 

 

Cienījamais respondent!

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) aicina Jūs piedalīties aptaujā un sniegt savu viedokli par dzīves apstākļiem pilsētā, kurā dzīvojat. Izteikt savu viedokli varat:
- līdz 16. janvārim, aizpildot aptaujas anketu vietnē https://e.csb.gov.lv;
- vai no 2017. gada 17. janvāra līdz 2017. gada 28. februārim, atbildot uz CSP intervētāja uzdotajiem aptaujas jautājumiem pa tālruni vai klātienē.

Atbildes jāsniedz tikai tai personai, kurai ir 15 gadi vai vairāk un kurai, salīdzinot visus adresē dzīvojošos, dzimšanas diena ir bijusi nesenāk. Gadījumā, ja mājoklis ir izīrēts, anketu aizpilda īrnieki vai personas, kas dzīvo šajā adresē pastāvīgi. Vēstulei ir pievienota instrukcija, kā izvēlēties personu un sniegt atbildes elektroniski.

Aptaujas ilgums nepārsniegs 15 minūtes, un Jums būs jāsniedz informācija par apmierinātību ar sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti (veselības aprūpi, izglītību), nodarbinātību, ikdienas pārvietošanās paradumiem, un dzīves apstākļiem pilsētā kopumā. Rezultāti būs pieejami attīstības plānošanas un citiem pašvaldības speciālistiem. Šajā aptaujā 2015. gadā piedalījās arī Rīgas iedzīvotāji, kuru sniegto informāciju izmantoja Eiropas Komisija ziņojumā par nodarbinātību un sociālo attīstību Eiropā, Apvienoto Nāciju Eiropas Ekonomiskā komisija aktīvās novecošanās indeksa aprēķiniem u.c.

CSP garantē personas datu konfidencialitāti, un iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā. Statistikas likums aizliedz nodot Jūsu sniegto individuālo informāciju citām iestādēm vai organizācijām.

Iegūt papildu informāciju vai pieteikties telefonintervijai vai intervijai klātienē varat pa bezmaksas tālruni 80000098 (darbdienās pl. 9–17) vai e-pastu aptauja [at] csb [dot] gov [dot] lv, obligāti norādot telefona numuru un adreses kodu, kas minēts vēstules otrajā pusē vai atgādinājuma kartiņā zem adreses.

 

 


 
 

 

 

Об участии в опросе «Качество жизни в городах»

Уважаемый респондент!

Центральное статистическое управление (ЦСУ) приглашает Вас участвовать в опросе и высказать свое мнение об условиях жизни в городе, где Вы проживаете. Сделать это можно:
- до 16 января 2017 года, заполнив анкету на сайте https://e.csb.gov.lv;
- или с 16 января по 28 февраля 2017 года, ответив на заданные интервьюером из ЦСУ вопросы по телефону или лично.

Отвечать должно лишь то лицо, которому исполнилось 15 или более лет и у кого последнего из всех проживающих по данному адресу был день рождения. В случае, если жилье сдано в наем, анкету заполняют съемщики или лица, постоянно проживающие по данному адресу. К письму приложена инструкция, как выбрать опрашиваемое лицо и отвечать на вопросы в электронном формате.

Опрос продлится не более 15 минут, Вам нужно будет предоставить информацию об удовлетворенности качеством общественных услуг (здравоохранения, образования), занятости, повседневных привычках передвижения и условиях жизни в городе в целом. Результаты будут доступны специалистам планирования развития и другим экспертам самоуправления. В данном опросе в 2015 году участвовали жители Риги, и предоставленную ими информацию использовала Еврокомиссия в докладе о занятости и социальном развитии в Европе, Европейская экономическая комиссия ООН для расчетов индекса активного старения и др.

ЦСУ гарантирует конфиденциальность личных данных, и полученная информация будет использоваться только в обобщенном виде. Закон о статистике запрещает передавать предоставленную Вами индивидуальную информацию другим учреждениям или организациям.

Получить дополнительную информацию или записаться на телефонное или личное интервью можно по бесплатному телефону 80000098 (по рабочим дням, 9–17) или по электронной почте aptauja [at] csb [dot] gov [dot] lv, с обязательным указанием Вашего телефонного номера и кода адреса, приведенного на оборотной стороне письма.