Darbaspēka apsekojums

Ja esat saņēmis vēstuli, Centrālā statistikas pārvalde aicina Jūs piedalīties aptaujā.

Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Visiem mājsaimniecībā dzīvojošajiem tiks uzdoti vispārēji, iedzīvotājus raksturojoši jautājumi, bet personām 15–74 gadu vecumā papildus jautās arī par nodarbinātību, darba meklēšanas pieredzi u. tml.  

Klātienes intervijas

Plānotais intervijas laiks, intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrajā pusē. Ja Jums ir jautājumi par intervijas norisi, lūdzu, zvaniet savam intervētājam uz vēstulē norādīto tālruņa numuru. Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt  par aptaujas norisi, zvaniet uz  tālruni 67366912 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Lūdzam paziņot intervētājam, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgtas ārdurvis, vai tai ir ārdurvju kods.

Telefonintervijas

Plānotais telefonintervijas datums, laiks un intervijas reize norādīta vēstules otrajā pusē.
Bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis vēstuli ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē https://e.csb.gov.lv laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē.


Если Вы получили письмо, Центральное статистическое управление приглашает Вас принять участие в опросе.

Ваш адрес для обследования был выбран методом случайного отбора. Всем лицам, проживающим в домохозяйстве, будут заданы всеобщие вопросы, характеризующие население, а лицам в возрасте 15-74 года будут заданы также вопросы о трудовых отношениях, об опыте поиска работы и другие вопросы.

Очные интервью

Планируемое время интервью, имя, фамилия и телефон интервьюера указаны на обратной стороне письма. Если у вас есть вопросы о ходе интервью, пожалуйста, звоните своему интервьюеру по указанному в письме телефону. Если хотите проверить личность интервьюера или подробнее узнать о методологии опроса, звоните по телефону 67366912 по рабочим дням с 8:30 до 17:00.
Просим сообщить интервьюеру, если у здания, в котором находится Ваше жилище, закрыта наружная дверь или имеется код.

Телефонные интервью

Планируемые дата, время телефонных интервью и раз обследования будут указаны на обратной стороне письма.
Бесплатный консультативный телефон 80008811 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.

Онлайн─опрос

Если Вы получили письмо с приглашением заполнить электронную анкету опроса, просим Вас заполнить анкету на веб-сайте https://e.csb.gov.lv в период указанном в письме.


If you have received our letter, the Central Statistical Bureau of Latvia is inviting you to take part in a survey.   

Your address has been selected for the survey via random sampling.                                                                    

All persons living in the household will be surveyed, and they will be asked to answer on frequent questions, characterizing the population. Persons aged 15 – 74 will also be asked to provide information about the employment status, job seeking experience and similar issues.

Face-to-face interviews

The planned time of the interview, as well as the name, surname and phone number of the interviewer, is indicated on the other side of the letter. If you have any questions regarding the interview, call your interviewer on the number indicated in the letter. If you wish to check the identity of the interviewer or find out more information about the methodology of the survey, call +371 67366912 on working days from 8:30 to 17:00.
Please notify the interviewer in advance if the building, in which you reside, has a locked entrance or a door code.