Atpūtas un darījuma braucieni

 

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde 2014. gadā turpina veikt iedzīvotāju APSEKOJUMU PAR ATPŪTAS UN DARĪJUMA BRAUCIENIEM Latvijā un ārpus tās. Jūs esat viens no tiem 12 000, kurus ir paredzēts aptaujāt. Jūsu adrese apsekojumam tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi, izmantojot statistisko adrešu un mājokļu reģistru.

Apsekojumā piedalās visas mājsaimniecībā faktiski dzīvojošās personas, kurām tiks uzdoti jautājumi par atpūtas un darījuma braucieniem pēdējā mēneša laikā pa Latviju un ārpus tās.

Apsekojumu veiks Centrālās statistikas pārvaldes intervētājs, kurš, ierodoties pie Jums, uzrādīs personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

Iegūtā informācija tiks izmantota vienīgi statistiskiem mērķiem kopsavilkuma tabulu veidā, nevienā anketā nebūs uzrādīta ne Jūsu adrese, ne arī uzvārds. Centrālā statistikas pārvalde garantē Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti.

Savā darbā CSP intervētāji ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Valsts statistikas likumu un neizpauž informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus.

CSP intervētājs Jūsu mājokli plāno apmeklēt  ____________________ laikā no ______līdz ______.

Ja Jūsu mājoklim ir slēgtas ārdurvis, vai ir ierīkots durvju kods, vai ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet statistikas pārvaldei pa tālruni Rīgā 67366992, vai jūsu intervētājam pa vēstulē norādīto tālruni. Mēs domājam, ka aptaujas anketas jautājumi Jums nesagādās grūtības un ceram uz atsaucību.

Iepriekš pateicamies Jums par izpratni un sadarbību.

Centrālā statistikas pārvalde


 

Dear respondent!

Central Statistical Bureau of Latvia in 2014 continues to carry out Population Survey on recreational and business trips in Latvia and abroad. You are one of 12 000 persons it is planned to survey. Your address was selected for the survey with the random sampling method, using the Statistical Address and Housing Register.

The survey includes all persons actually living in the household, and they will be asked questions regarding recreational and business trips during the last month in Latvia and abroad.

The survey will be carried out by the Central Statistical Bureau interviewer who upon arrival will show an identity card with a photo.

The information obtained will be used only for statistical purposes in the form of summary tables; no questionnaire will show neither your address, nor surname.Central Statistical Bureau guarantees the confidentiality of the information you will provide.

In their work employees of the CSB follow Personal Data Protection Law and Law on State Statistics and do not make public information they obtained by carrying out their duties.

The Central Statistical Bureau interviewer plans to visit your household on ____________________ during the time period from ____________until_____________o’clock.

If  the street door of your dwelling is closed or your house has an entrance code, or you have any questions, please call to phone number of Statistical Bureau in Riga +371 67366992, or to your interviewer's phone number indicated in the letter. We consider that questionnaire questions regarding the survey will not cause you any problems and we hope for your cooperation.

Thank you in advance for the understanding and cooperation.

Central Statistical Bureau