Valsts statistikas veidošanā iesaistītās iestādes

Saskaņā ar Valsts statistiskās informācijas programmu valsts statistikas veidošanā tiek iesaistītas vairākas iestādes

Npk.

Iestādes nosaukums

Statistiskie dati

1.Dabas aizsardzības pārvalde

Administratīvie pārkāpumi dabas aizsardzības jomā, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platība – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums, izsniegtie CITES sertifikāti un atļaujas pa kategorijām: imports, eksports, reeksports un dzīvie, nedzīvie. Informācija par konfiskāciju un aizturēšanu – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījums, CITES ieviešanas sekmes – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījums, ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības statuss (stāvoklis valstī) – Eiropas Komisijas pieprasījums un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanas rādītāji (sugas nosaukums, skaits, ieguves vieta, laiks, paņēmieni, riska novērtējums, uzraudzības pasākumi).

2.Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji (aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, neto aktīvu kustība, ieguldījumu portfelis), banku finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kredītportfeļa struktūra un kvalitāte, kapitāla pietiekamība, likviditāte u.c.), banku publiskie finanšu un darbības rādītāji, banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji, dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.), pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.), apdrošināšanas grupas darbības rādītāji (koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi), finanšu konglomerātu darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi), krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana u.c.), privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis), valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis), elektronisko naudas iestāžu (ENI) (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats), maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats), noguldījumu garantiju fonda bilance, apdrošināto aizsardzības fonda bilance, ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība u.c.), ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pārvaldījumā esošie līdzekļi u.c.) un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji.

3.ĢenerālprokuratūraInformācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību.
4.

Iepirkumu uzraudzības birojs

Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji (dati tiek izmantoti Eurostat indikatoru izveidei).

5.Ieslodzījumu vietu pārvalde

Brīvības atņemšanas iestādēs ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījums, brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, notiesāto skaits un sastāvs) un vidējais notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.).

6.Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Azartspēļu un izložu rādītāji un preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji.

7.Latvijas Banka

Valdības sektora finanšu statistika, ekonomikas un monetārās savienības ceturkšņa finanšu konti (darījumi un atlikumi pa finanšu instrumentiem), apdrošinātāju un pensiju fondu statistika, starptautisko investīciju bilance, starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica), pakalpojumu bilance, tiešo investīciju Latvijā un ārvalstīs plūsmas, uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā un ārvalstīs, eiro indikatori, maksājumu bilance (saskaņā ar paplašināto klasifikāciju), ilgtermiņa ārējais parāds, MFI dati Eiropas Centrālās bankas MFI saraksta uzturēšanai, MFI kopsavilkuma bilance (mēneša bilances pārskats, MFI mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums, norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti), MFI izsniegtie kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda, MFI kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats, MFI jauno darījumu procentu likmju pārskats, MFI darījumu atlikumu procentu likmju pārskats, MFI pārskats par elektronisko naudu, ieguldījumu fondu un ieguldījumu brokeru sabiedrību statistikas sagatavošana, kredītiestāžu maksājumu statistika, strukturālie finanšu rādītāji, ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai, ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošana, kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību izsniegto kredītu kopsavilkums dalījumā pēc kredīta veida, naudas tirgus darījumu pārskats, rezervju bāzes un prasību aprēķins, maksājumu bilance (pamatrādītāji), maksājumu bilance, Latvijas ārējais parāds.

8.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (jūras ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums.

9.Latvijas Nacionālais arhīvs

Arhīvu darbības rādītāji.

10.Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.), publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam – Eurostat pieprasījums un grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.).

11.Augstākā tiesaAugstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē (saņemto un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits) un augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (saņemto un pabeigto civillietu skaits).
12.

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts

Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenas, lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi, lauksaimniecības ekonomiskie konti, lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās, lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output), lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma dati, nokauto liellopu un cūku skaita prognozes.

13.Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām, zvērinātu tiesu izpildītāju izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām.

14.

Lauksaimniecības datu centrs

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits un informācija par bioloģisko lauksaimniecību.

15.Ekonomikas ministrija

Naftas produktu drošības rezerves, naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenas, ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licenču laukumi un licences, informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā, informācija par darījumiem ar sertifikātiem, dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas), valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācija.

16.Finanšu ministrija

Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde, Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde (2015.gada rezultāti pieejami 2016.gadā), valsts konsolidētā budžeta izpilde, valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām, valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām, pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde, valsts parāds, pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām, pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām. 

17.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits – Eurostat, ANO pieprasījums, reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem, no noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem un reģistrēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits.

18.

Izglītības un zinātnes ministrija

Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji: iestāžu skaits, beigušo izglītojamo skaits, izglītojamo skaits, pedagogu skaits, iestādes nodrošinājums ar datortehniku, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji: iestāžu skaits, beigušo izglītojamo skaits, izglītojamo skaits, pedagogu skaits, iestādes nodrošinājums ar datortehniku. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji: iestāžu skaits, izglītojamo skaits, pedagogu skaits. Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji: iestāžu skaits, izglītojamo skaits, pedagogu skaits, iestādes nodrošinājums ar datortehniku, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji: iestāžu skaits, izglītojamo skaits, pedagogu skaits, iestādes nodrošinājums ar datortehniku. Informācija par izglītojamajiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajās atrodošos sporta objektu skaits)). Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā. Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs. Izglītības iestāžu nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgumu (skolu skaits, kurās ir interneta pieslēgums, interneta izmantošana mācību procesā, vietu skaits un absolventu skaits augstskolu programmās, kas saistītas ar IKT, u.c.).

19.

Kultūras ministrija

Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits), teātru darbības rādītāji (teātru skaits, apmeklējumu skaits), kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pasākumu skaits, apmeklētāji, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c.), māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (kultūras namos un ārpus kultūras namiem darbojošos māksliniecisko kolektīvu skaits, t.sk. bērnu, dalībnieku skaits, t.sk., bērni u.c.), koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, darbinieki, ieņēmumi u.c.), privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, darbinieki, ieņēmumi u.c.), cirka darbības rādītāji (izrāžu skaits, skatītāju skaits, vietu skaits, ieņēmumi), profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.) un muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiem.

20.Labklājības ministrija

Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi, izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām, pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti (saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem, pabalstu vidējais apmērs, izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem), bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, no tiem klientu ar invaliditāti skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pēc piešķirtās invaliditātes grupas, izlietotais finansējums, mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma, no tām pilngadīgo personu ar invaliditāti skaits, bērnu ar invaliditāti skaits, pensijas vecuma personu skaits; aprūpētāju skaits, aprūpei mājās izlietotais finansējums, personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošināta), operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību, no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās), izlietotais finansējums, izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā.

21.

Patentu valde

Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits.

22.Satiksmes ministrija

Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums, Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums, Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums, regulāro gaisa pārvadātāju pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem – ICAO pieprasījums, gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu posmos – ICAO pieprasījums, aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījums, gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums, lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms – ICAO pieprasījums, aeronavigācijas pakalpojumu apjoms – ICAO pieprasījums, gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums, gaisa kuģu patērētās degvielas un komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums, aviācijas personāla sertificēšana un apmācība – ICAO pieprasījums un Latvijā reģistrētie civilie gaisa kuģi – ICAO pieprasījums.

23.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2013 – 2020).

24.Zemkopības ministrija

Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi), zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža un izkrauto zivju daudzums un vidējā cena.

25.

LVMI "Silava"

Meža platība, koksnes krāja.

26.Nacionālais kino centrs

Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, sēdvietu skaits, ekrānu skaits, projekcijas veids, filmas nosaukums latviešu valodā un oriģinālvalodā, uzņemšanas gads, ražotājvalsts/is, izplatītājs Latvijā, apmeklējumu skaits, ieņēmumi no realizētajām biļetēm (ar PVN)) un filmu ražošana (filmu skaits, filmu veids).

27.Nacionālais veselības dienests

No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji un veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei.

28.Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests

Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji, tai skaitā no valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu pirmsslimnīcas un specializētajā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā finanšu rādītāji.

29.Nodarbinātības valsts aģentūra

Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai (izdevumi katram pasākumam kopā un sadalījumā pa izdevumu tipiem; dalībnieku skaits un plūsmas, no tiem administratīvie izdevumi pa pasākumu veidiem) – Eurostat pieprasījums un izdevumi nodarbinātības pasākumiem, arī administratīvie izdevumi nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai (stipendiju izmaksāšanai, profesionālajai orientācijai un konsultēšanai, pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai), reģistrēto bezdarbnieku skaits, reģistrētā bezdarba līmenis un informācija par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un noņemšanu.

30.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeIzdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem, dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem, statistika par starptautisko aizsardzību, statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē.
31.SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi).
32.Slimību profilakses un kontroles centrs

Pastāvīgo iedzīvotāju nāves cēloņi, veselības aprūpes iestāžu tīkls, ambulatoro iestāžu darbība, ārstniecības personas pēc dzimuma un vecuma, saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībām, saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, AIDS, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c., gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos, slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās, t.sk. pēc dzimuma un vecuma, ārstēšanās ilgums un rezultāti), grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe, vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās persona, iedzīvotājiem veiktā imunizācija, tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām), Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs (ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu darba rezultāti, darbības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida), potenciāli zaudētie mūža gadi, reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas, reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe.

33.Tiesu administrācija

Nekustamā īpašuma darījumu (pirkuma līgums) skaits gadā (tūkst.), zemesgrāmatās atklātie nodalījumi pa nekustamā īpašuma veidiem, notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits; notiesāto sieviešu skaits – ANO pieprasījums, civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgums, izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesās, administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancē, krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupām, Zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumi.

34.Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi.

35.Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā), aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaits, audžuģimenēs esošo bērnu skaits, aizgādnībā esošo personu skaits, informācija par aizgādības tiesību pārtraukšanu/
atjaunošanu (personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas/atjaunotas aizgādības tiesības, bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas/atjaunotas aizgādības tiesības) un informācija par aizgādības tiesību atņemšanu, atjaunošanu (personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības; bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības).

36.Valsts darba inspekcija

Darbā notikušajos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits, to skaitā bojā gājušo skaits pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas, kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem – SDO pieprasījums.

37.Valsts ieņēmumu dienests

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: darba devēju veiktās sociālās iemaksas; aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksas un naftas produktu patēriņš, ražošana un aprite.

38.Valsts izglītības satura centrs

Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas).

39.Valsts kase

Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde, Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde (2015.gada rezultāti pieejami 2016.gadā), valsts konsolidētā budžeta izpilde, valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām, valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām, pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde, valsts parāds, pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām, pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām. 

40.Valsts meža dienests

Meža inventarizācijas dati, meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana), meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana, mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi, koku ciršana,meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi, meža atjaunošana, mežaudžu bojājumi, medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits, meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslās un .ikumpārkāpumi mežu izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas.

41.Valsts probācijas dienests

Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstāšanu ar citu sodu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde, valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa (sabiedriskais darbs) izpildes organizēšanas jomā, valsts probācijas dienestā saņemto pieprasījumu skaits izvērtēšanas ziņojumu sniegšanai, valsts probācijas dienestā īstenoto izlīgumu skaits, valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzība, tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, atlikušā soda daļas izpildi vai prokuroram nosūtīto iesniegumu par kriminālprocesa atjaunošanu no kopējā Valsts probācijas dienesta klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība, valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde, probācijas programmās gada laikā iesaistīto Valsts probācijas dienesta klientu skaits, probācijas programmas pabeigušo Valsts probācijas dienesta klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita, valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaits un Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomā.

42.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Valsts un pašvaldību iestāžu E-iepirkumu darījumu, kas veikti Elektronisko iepirkumu sistēmā, kopējais apjoms, elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaits un teritorijas attīstības indeksa aprēķins.

43.Valsts robežsardze

Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu skaitu, kuriem atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežas, statistika par trešo valstu piederīgo personu skaitu, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar imigrācijas likumiem un statistika par pieņemtajiem lēmumiem trešo valstu pilsoņiem atstāt ES dalībvalstis un faktiski dalībvalstis atstājušiem trešo valstu pilsoņiem.

44.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums.

45.Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidi un daudzumi. Importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidi, vides kvalitātes novērojumu rezultāti (gaisa kvalitāte, virszemes ūdens, pazemes ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums, gada pārskats par gaisa kvalitāti, gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiem, vides kvalitātes informācija (gaisa kvalitāte, nokrišņu skābums), ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas), laika apstākļi Latvijā (gaisa temperatūra, nokrišņu summa, dienu skaits ar nokrišņiem 1mm un vairāk, gaisa relatīvais mitrums, saules spīdēšanas ilgums), svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi (izpētītie un novērtētie), derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu, kā arī pazemes ūdeņu) krājumu bilance, sadzīves atkritumi (radīti, savākti, apglabāti un sadedzināti) (SI), ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu novadīšanas un piesārņojuma radītāji – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums, gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) – Ženēvas konvencijas Par gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījums, gaisa piesārņojuma monitorings GAW/EMEP stacijās – Ženēvas konvencijas par piesārņojuma pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījums, ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas pēc attīrīšanas klases un saņemošās ūdenstilpnes tipa, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas rādītāji pa izmantošanas un izvietošanas veidiem – OECD, Eurostat pieprasījums.

46.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniem, vecuma pensijas saņēmēju (pēc dzimuma) faktiskais pensionēšanās vecums, valsts vecuma pensijas saņēmēju skaits pēc piešķirtās pensijas apmēra, izdevumi VSAA administrētajiem pakalpojumiem - pensijām, valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, VSAA administrēto pakalpojumu (pensiju, valsts sociālo pabalstu, sociālās apdrošināšanas pakalpojumu) saņēmēju skaits; pabalstu vidējie apmēri; sadalījumā pa pakalpojumu veidiem; pa vecuma grupām un pēc dzimuma, sociāli apdrošināto personu skaits (pēc dzimuma) un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas un bezdarbnieku pabalsti (saņēmēju skaits un vidējais apmērs sadalījumā pēc pabalsta saņēmēja dzimuma).

47.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimuma un vecuma.

48.Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avoti.

49.

Valsts zemes dienests

Zemes platība, nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība, zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem).

50.

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojā gājušo un ievainoto skaits pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji u.c.), reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits.

51.

VAS "Elektroniskie sakari"

Informācija par numerācijas lietošanas tiesībām, televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits; Televīzijas un skaņas apraides staciju skaits, kopā; tajā skaitā: ar raidītāju jaudu 1 kW un vairāk, ar raidītāju jaudu zem 1 kW. Televīzijas raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW. Skaņas apraides raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW. 

52.

VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”

Izmantoto laika zīmogu skaits, dokumentu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaits un droša elektroniskā paraksta lietotāju skaits.

53.VAS "Privatizācijas aģentūra"Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas), valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācija.
54.

Veselības inspekcija

Dzeramā ūdens kvalitāte lielajās ūdens apgādes sistēmās 2014.-2016.gadā (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti) (apsekojums būs pieejams 2017.gada beigās), peldūdeņu kvalitāte 2015.gadā (peldvietu skaits ar izcilu, labu, pietiekamu un zemu kvalitāti) un dzeramā ūdens kvalitāte 2015.gadā (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti).

55.Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Invaliditātes piešķiršana (invaliditātes cēloņi, pirmreizēji par invalīdiem atzīto skaits, pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma, dzimuma un invaliditātes grupām u.c.) 

56.Zāļu valsts aģentūra

Zāļu vairumtirgotāju realizācijas apgrozījums, zāļu lieltirgotavu un ražotāju zāļu realizācijas apgrozījums, zāļu realizācija no aptiekām un licencētu aptieku skaits.