Valsts statistikas veidošanā iesaistītās iestādes

Saskaņā ar Valsts statistiskās informācijas programmu valsts statistikas veidošanā tiek iesaistītas vairākas iestādes

Npk.

Iestādes nosaukums

Statistiskie dati

1.Dabas aizsardzības pārvalde

Administratīvie pārkāpumi dabas aizsardzības jomā, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platība, izsniegtie CITES sertifikāti un atļaujas pa kategorijām: imports, eksports, reeksports un dzīvie, nedzīvie. Informācija par konfiskāciju un aizturēšanu, CITES ieviešanas sekmes, ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības statuss (stāvoklis valstī), īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanas rādītāji (sugas nosaukums, skaits, ieguves vieta, laiks, paņēmieni, riska novērtējums, uzraudzības pasākumi).

2.Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana u.c.), privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis), valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis), elektronisko naudas iestāžu (ENI) (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats), maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats), noguldījumu garantiju fonda bilance u.c. rādītāji.

3.ĢenerālprokuratūraInformācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību.
4.

Iepirkumu uzraudzības birojs

Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma rādītāji.

5.Ieslodzījumu vietu pārvalde

Brīvības atņemšanas iestādēs ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits, brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, notiesāto skaits un sastāvs), notiesāto brīvības atņemšanas soda vidējais ilgums (mēnešos), notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.).

6.Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Azartspēļu un izložu rādītāji, preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji

7.Latvijas Banka

Valdības sektora finanšu statistika, ekonomikas un monetārās savienības ceturkšņa finanšu konti pēc EKS 95 metodoloģijas (darījumi un atlikumi pa finanšu instrumentiem), apdrošinātāju un pensiju fondu statistika, maksājumu bilance, starptautisko investīciju bilance, starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats, pakalpojumu bilance, tiešo investīciju Latvijā un ārvalstīs plūsmas, uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā un ārvalstīs, eiro indikatori, Latvijas ārējais parāds, ilgtermiņa parāds, MFI dati Eiropas Centrālās bankas MFI saraksta uzturēšanai, kredītiestāžu maksājumu statistika, strukturālie finanšu rādītāji, ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošana u.c. rādītāji, kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību izsniegto kredītu kopsavilkums dalījumā pēc kredīta veida, naudas tirgus darījumu pārskats, rezervju bāzes un prasību aprēķins, mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja par 2013. gadu, dzīvokļu cenu indekss.

8.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (jūras ūdens).

9.Latvijas Nacionālais arhīvs

Arhīvu darbības rādītāji.

10.Latvijas Nacionālā bibliotēka

Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.), bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.), publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam.

11.Augstākā tiesaAugstākās tiesas Senāta darbības rādītāji (ienākušo un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits), augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (ienākušo un pabeigto krimināllietu un civillietu skaits).
12.

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts

Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenas, lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi, lauksaimniecības ekonomiskie konti, lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās, lauksaimniecības produktu standarta izlaide, lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma dati, nokauto liellopu un cūku skaita prognozes.

13.Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām, zvērinātu tiesu izpildītāju izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām.

14.

Lauksaimniecības datu centrs

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, informācija par bioloģisko lauksaimniecību.

15.Ekonomikas ministrija

Naftas produktu drošības rezerves, naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenas, ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licenču laukumi un licences, informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā, informācija par sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu.

16.Finanšu ministrija

Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde, pamatbudžeta izpilde, pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde, valsts speciālā budžeta izpilde, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām.

17.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits, reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas, laupīšanas u.c.), no noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas u.c.), reģistrēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits.

18.

Izglītības un zinātnes ministrija

Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – , vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji: iestāžu skaits, beigušo izglītojamo skaits, izglītojamo skaits, iestādes nodrošinājums ar datortehniku, interešu izglītības programmas, pedagogu skaits u.c. rādītāji, informācija par izglītojamajiem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajās atrodošos sporta objektu skaits), vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā, bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs. u.c. dati.

19.

Kultūras ministrija

Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits), teātru darbības rādītāji (teātru skaits, apmeklējumu skaits), kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pasākumu skaits, apmeklētāji, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c.), māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (kultūras namos un ārpus kultūras namiem darbojošos māksliniecisko kolektīvu skaits, t.sk. bērnu, dalībnieku skaits, t.sk. bērni u.c.), koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, darbinieki, ieņēmumi u.c.), privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, darbinieki, ieņēmumi u.c.), cirka darbības rādītāji (izrāžu skaits, skatītāju skaits, vietu skaits, ieņēmumi), profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.), muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiem.

20.Labklājības ministrija

Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi, izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām, pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti (saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem, pabalstu vidējais apmērs, izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem), bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, no tiem klientu ar invaliditāti skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pēc piešķirtās invaliditātes grupas, izlietotais finansējums , mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma, no tām pilngadīgo personu ar invaliditāti skaits, bērnu ar invaliditāti skaits, pensijas vecuma personu skaits; aprūpētāju skaits, aprūpei mājās izlietotais finansējums, personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošināta), operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību, no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās), izlietotais finansējums, izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem.

21.

Patentu valde

Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits.

22.Satiksmes ministrija

Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms, Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms, regulāro gaisa pārvadātāju pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem, gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu posmos, aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls, gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti, lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms, lidostu finansiālās darbības rezultāti, aeronavigācijas pakalpojumu apjoms, gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti, gaisa kuģu patērētās degvielas un komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms, aviācijas personāla sertificēšana un apmācība, Latvijā reģistrētie civilie gaisa kuģi.

23.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2008-2012) (SI).

24.Zemkopības ministrija

Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) , zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža, izkrauto zivju daudzums un vidējā cena.

25.

LVMI "Silava"

Meža platība, koksnes krāja.

26.Nacionālais kino centrs

Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, sēdvietu skaits, ekrānu skaits, projekcijas veids, filmas nosaukums latviešu valodā un oriģinālvalodā, uzņemšanas gads, ražotājvalsts/is, izplatītājs Latvijā, apmeklējumu skaits, ieņēmumi no realizētajām biļetēm (ar PVN)), filmu ražošana (filmu skaits, filmu veids).

27.Nacionālais veselības dienests

Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei, no valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji.

28.Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests

Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji, tai skaitā no valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu pirmsslimnīcas un specializētajā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā finanšu rādītāji.

29.Nodarbinātības valsts aģentūra

Izdevumi nodarbinātības pasākumiem, arī administratīvie izdevumi nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai (stipendiju izmaksāšanai, profesionālajai orientācijai un konsultēšanai, pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai), darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai (izdevumi katram pasākumam kopā un sadalījumā pa izdevumu tipiem; dalībnieku skaits un plūsmas, no tiem administratīvie izdevumi pa pasākumu veidiem), reģistrēto bezdarbnieku skaits, reģistrētā bezdarba līmenis, informācija par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un noņemšanu.

30.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeDati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem, statistika par starptautisko aizsardzību, statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē, izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem.
31.SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi).
32.Slimību profilakses un kontroles centrs

Pastāvīgo iedzīvotāju nāves cēloņi, reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe, veselības aprūpes iestāžu tīkls, iestāžu darbība, ārstniecības personas pēc dzimuma un vecuma, saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībām, saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, AIDS, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c., gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos, slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās, t.sk. pēc dzimuma un vecuma, ārstēšanās ilgums un rezultāti), grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe, vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas, iedzīvotājiem veiktā imunizācija, tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām), medicīnas ekspertu un ekspertīzes centru darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertīžu un izmeklējumu rādītāji), neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs (ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu darba rezultāti, darbības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida), potenciāli zaudētie mūža gadi, iedzīvotāju veselību ietekmējošie paradumi – darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars, kuri vismaz reizi pēdējā gada laikā apmeklējuši ģimenes ārstu, skolēnu veselības paradumi – regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā.

33.Tiesu administrācija

Zemesgrāmatās atklātie nodalījumi pa nekustamā īpašuma veidiem, nekustamā īpašuma darījumu (pirkuma līgums) skaits gadā (tūkst.), notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits; notiesāto sieviešu skaits, krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupām, civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgums, izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesās, administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancē, zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumi.

34.Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi.

35.Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā), aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaits, audžuģimenēs esošo bērnu skaits, aizgādnībā esošo personu skaits, informācija par aizgādības tiesību pārtraukšanu/atjaunošanu (personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas/atjaunotas aizgādības tiesības, bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas/atjaunotas aizgādības tiesības), informācija par aizgādības tiesību atņemšanu, atjaunošanu (personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības; bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības).

36.Valsts darba inspekcija

Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem, darbā notikušos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits, to skaitā bojā gājušo skaits pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas.

37.Valsts ieņēmumu dienests

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: darba devēju veiktās sociālās iemaksas; aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksas, naftas produktu patēriņš, ražošana un aprite.

38.Valsts izglītības satura centrs

Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas).

39.Valsts kase

Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde, pamatbudžeta izpilde, pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde, valsts speciālā budžeta izpilde, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām.

40.Valsts meža dienests

Koku ciršana, meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi, meža atjaunošana, mežaudžu bojājumi, medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits, meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslās, meža inventarizācijas dati, meža ieaudzēšana (t.sk. plantāciju mežu ieaudzēšana), meža reproduktīvā materiāla ražošana, mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi, likumpārkāpumi mežu izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas.

41.Valsts probācijas dienests

Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstāšanu ar citu sodu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde, valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs izpildes organizēšanas jomā, valsts probācijas dienestā saņemto pieprasījumu skaits izvērtēšanas ziņojumu sniegšanai, valsts probācijas dienestā saņemto pieprasījumu skaits organizēt un vadīt izlīgumus, valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzība, tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, atlikušā soda daļas izpildi vai prokuroram nosūtīto iesniegumu par kriminālprocesa atjaunošanu no kopējā Valsts probācijas dienesta klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība, valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde, probācijas programmās gada laikā iesaistīto Valsts probācijas dienesta klientu skaits, probācijas programmas pabeigušo Valsts probācijas dienesta klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita, valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaits, valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomā.

42.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Valsts un pašvaldību iestāžu E-iepirkumu darījumu, kas veikti Elektronisko iepirkumu sistēmā, kopējais apjoms, elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaits, teritorijas attīstības indeksa aprēķins.

43.Valsts robežsardze

Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu skaitu, kuriem atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežas, statistika par trešo valstu piederīgo personu skaitu, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar imigrācijas likumiem, statistika par pieņemtajiem lēmumiem trešo valstu pilsoņiem atstāt ES dalībvalstis un faktiski dalībvalstis atstājušiem trešo valstu pilsoņiem.

44.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē.

45.Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidi un daudzumi, importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidi, sadzīves atkritumi (radīti, savākti, apglabāti un sadedzināti) (SI), ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu novadīšanas un piesārņojuma radītāji – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums, gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) – Ženēvas konvencijas Par gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos ttālumos sekretariāta pieprasījums, gaisa piesārņojuma monitorings GAW/EMEP stacijās – Ženēvas konvencijas par piesārņojuma pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījums, ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas pēc attīrīšanas klases un saņemošās ūdenstilpnes tipa, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas rādītāji pa izmantošanas un izvietošanas veidiem, vides kvalitātes novērojumu rezultāti (gaisa kvalitāte, virszemes ūdens, pazemes ūdens), gada pārskats par gaisa kvalitāti, gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiem, vides kvalitātes informācija (gaisa kvalitāte, nokrišņu skābums), ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas), laika apstākļi Latvijā (gaisa temperatūra, nokrišņu summa, dienu skaits ar nokrišņiem 1 mm un vairāk, gaisa relatīvais mitrums, saules spīdēšanas ilgums).

46.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniem, vecuma pensijas saņēmēju (pēc dzimuma) faktiskais pensionēšanās vecums, valsts vecuma pensijas saņēmēju skaits pēc piešķirtās pensijas apmēra, izdevumi VSAA administrētajiem pakalpojumiem - pensijām, valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, VSAA administrēto pakalpojumu (pensiju, valsts sociālo pabalstu, sociālās apdrošināšanas pakalpojumu) saņēmēju skaits; pabalstu vidējie apmēri; sadalījumā pa pakalpojumu veidiem; pa vecuma grupām un pēc dzimuma, sociāli apdrošināto personu skaits (pēc dzimuma) un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas , bezdarbnieku pabalsti (saņēmēju skaits un vidējais apmērs sadalījumā pēc pabalsta saņēmēja dzimuma).

47.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimuma un vecuma.

48.Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avoti.

49.

Valsts zemes dienests

Zemes platība, nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība, zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem).

50.

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojā gājušo un ievainoto skaits pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji u.c.), reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits.

51.

VAS "Elektroniskie sakari"

Informācija par numerācijas lietošanas tiesībām, televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits; Televīzijas un skaņas apraides staciju skaits, kopā; tajā skaitā: ar raidītāju jaudu 1 kW un vairāk, ar raidītāju jaudu zem 1 kW. Televīzijas raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW. Skaņas apraides raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW.

52.

VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”

Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaits, izmantoto laika zīmogu skaits, dokumentu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaits.

53.VAS "Privatizācijas aģentūra"Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas), valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācija.
54.

Veselības inspekcija

Dzeramā ūdens kvalitāte (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti), peldūdeņu kvalitāte 2014.gadā (peldvietu skaits ar izcilu, labu, pietiekamu un zemu kvalitāti), dzeramā ūdens un peldūdeņu kvalitātes rādītāji 2014.gadā (ūdens apgādes sistēmu īpatsvars, kurās piegādātais ūdens ir ar atbilstošu kvalitāti; oficiālo peldvietu īpatsvars ar izcilu, labu, pietiekamu un zemu kvalitāti).

55.Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Invaliditātes piešķiršana (invaliditātes cēloņi, pirmreizēji par invalīdiem atzīto skaits, pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma, dzimuma un invaliditātes grupām u.c.).

56.Zāļu valsts aģentūra

Zāļu vairumtirgotāju realizācijas apgrozījums, zāļu lieltirgotavu un ražotāju zāļu realizācijas apgrozījums, zāļu realizācija no aptiekām, licencētu aptieku skaits.