Valsts statistikas veidošanā iesaistītās iestādes

Saskaņā ar Valsts statistiskās informācijas programmu valsts statistikas veidošanā tiek iesaistītas vairākas iestādes

Npk.

Iestādes nosaukums

Statistiskie dati

 
1.

Augstākā tiesa

Augstākās tiesas darbības rādītāji, lietu skaits, izskatīšanas ilgums un tiesnešu slodze u.c. rādītāji

Statistika

2.Dabas aizsardzības pārvalde

Dati par pārkāpumiem vides un dabas aizsardzības jomā, dati par aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu u.c. rādītāji

Publikācijas

3.Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Ieguldījumu brokeru sabiedrību, banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji, dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu rādītāji, privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji u.c. dati

Statistika

4.

Iepirkumu uzraudzības birojs

Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma rādītāji

Statistika

5.Ieslodzījumu vietu pārvalde

Dati par brīvības atņemšanas iestādēs esošajām personām (skaits, sadalījums pa grupām, uz mūžu notiesāto skaits u.t.t.), par brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītājiem (vietu skaits ieslodzījuma vietās u.t.t.) u.c. dati

Publikācijas

6.Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Azartspēļu un izložu rādītāji, preču un pakalpojumu loteriju statistiskie dati

Statistika

7.Latvijas Banka

Valdības sektora finanšu statistika, ekonomikas un monetārās savienības ceturkšņa finanšu konti, maksājumu bilances, starptautisko investīciju, tiešo investīciju, ārvalstu valūtu, banku obligātās rezerves u.c. dati

Statistika --> Datubāze

8.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Dati par vides kvalitātes novērtējumu, vides monitoringa rezultāti

 
9.Latvijas Nacionālais arhīvs

Arhīvu darbības rādītāji

Publikācijas un pārskati

10.Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Kultūras un radošās institūcijas izglītības nodaļa

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu) darbības rādītāji

Statistika

11.Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, darbinieki utt.)

Pakalpojumi

12.Latvijas Republikas prokuratūra

Dati par prokuratūras darbu (prokurora darbs, kas nav saistīts ar pirmstiesas procesu virzību) u.c. rādītāji

Statistika

13.

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts

Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenas, lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi, lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās

 
14.Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Dati par zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpildi civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām

Statistika

15.

Lauksaimniecības datu centrs

Dati par lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, dati par bioloģisko lauksaimniecību u.c. rādītāji

Statistika

16.LR Ekonomikas ministrija

Sertifikātu piešķiršanas un izmantošanas dati, dati par naftas produktu rezervēm, naftas produktu mazumtirdzniecības vidējām cenām, dati par ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licencēm u.t.t., dati par dzīvojamo fondu u.c. rādītāji

 
17.LR Finanšu ministrija

Valsts atbalsts nozarēm un komercsabiedrībām u.c. dati

 
18.

LR Iekšlietu ministrija

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits

 
19.

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības iestāžu, akadēmiskā personāla un zinātnisko institūciju dati, beigušo izglītojamo skaits, pedagogu skaits, interešu izglītības programmas, sporta organizāciju darbības rādītāji u.c. dati

 
20.

LR Kultūras ministrija

Dati par muzeju darbības rādītājiem (muzeju skaits, apmeklējumu skaits, muzeju krājumu komplektēšana), teātru darbības rādītājiem (teātru skaits, apmeklējumu skaits), kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji, cirka darbības rādītāji u.c. dati

 
21.LR Labklājības ministrija

Pašvaldību sociālo dienestu izdevumi, pašvaldību sociālās darbības pabalsti, dati par ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem, dati par adopcijas rādītājiem u.c. dati

 
22.

LR Patentu valde

Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits

Datubāzes

23.LR Satiksmes ministrija

Dati par transporta darbības rezultātiem, dati par reģistrētajiem regulārajiem gaisa pārvadātājiem, pārvadāto pasažieru skaitu, gaisa pārvadātāju komercdarbības rādītājiem u.c. dati

 
24.LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dati par emitētajām un piesaistītajām siltumnīcas gāzu emisijām, dati par gaisa piesārņojumu no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem u.c. rādītāji

 
25.LR Zemkopības ministrija

Dati par mežsaimniecību, zivsaimniecību (zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda u.t.t.) u.c. dati

 
26.

LVMI "Silava"

Dati par meža platību un meža resursiem

Pētījumi

27.Nacionālais kino centrs

Kinoteātru statistika (kinoteātru apmeklējums, kases ieņēmumi), nacionālo filmu statistika

 
28.Nacionālais veselības dienests

Dati par valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu statistikas un finanšu rādītājiem

 
29.Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests

Vienota Neatliekamā medicīnas palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji

Gada pārskati

30.Nodarbinātības valsts aģentūra

Dati par reģistrēto bezdarba līmeni valstī, bezdarbnieku sastāvs pēc dzimuma, bezdarba ilgums, vecuma, izglītības līmeņa, profesijas un mērķa grupas u.c. dati

Dokumenti un statistika

31.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeLR pilsonības piešķiršanas un zaudēšanas dati, dati par patvēruma meklētājiem un bēgļiem, pasu, vīzu izsniegšanas rādītāji, personvārdu datu bāze u.c. statistika

Statistika

32.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Dati par komersantiem, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus

 
33.Slimību profilakses un kontroles centrs

Iedzīvotāju nāves cēloņi, iedzīvotāju veselība, veselības aprūpe, mātes un bērna veselība, infekciju slimības, reģistrētās arodslimības, veselības aprūpes iestādes u.c. dati

Statistika

34.Tiesu administrācija

Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu apmēri un veidi, lietu izskatīšanas ilgums, dati par Latvijā tiesājamiem ārzemniekiem, civillietu statistikas pārskati, administratīvo lietu statistikas pārskati, tiesas sēžu kalendāri, administratīvo pārkāpumu lietu statistikas pārskati u.c. dati. Tiesu administrācija vietnē www.zemesgramata.lv publicē informāciju par zemesgrāmatās iesniegtajiem nostiprinājuma līgumiem, par nekustamo īpašumu darījumu skaitu u.c. informāciju

Statistika

35.Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai u.c. dati

Publikācijas un statistika

36.Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Dati par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitu, adoptējami bērnu skaitu, kuri atrodas ārpus ģimenes aprūpībā, audžuģimenēs esošo bērnu skaits, aizgādnībā esošo bērnu skaits, dati par aprūpes tiesību atņemšanu u.c. rādītāji

 
37.Valsts darba inspekcija

Dati par darbā notikušo nelaimes gadījumos cietušo personu skaitu, arodslimībām u.c. dati

 
38.Valsts ieņēmumu dienests

Dati par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, nodokļu maksātāju (juridisko personu) skaits, pašnodarbinātas personas, darba ņēmēju skaits, nodokļu ieņēmumi, nodokļu parādnieki, dati par naftas produktu patēriņu, ražošanas apriti u.c. dati

Statistika

39.Valsts izglītības satura centrs

Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu sadalījums pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa utml) rādītāji

 
40.Valsts kase

Valsts konsolidētā kopbudžeta, budžeta izpilde, valsts pamatbudžeta izpilde, valsts parāds, pašvaldību budžeta izpilde u.c

Pārskati

41.Valsts meža dienests

Dati par likumpārkāpumiem mežu izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža uguns aizardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijām, dati par koku izciršanu, meža ugunsgrēkiem u.c. rādītāji

 
42.Valsts probācijas dienests

Dati par probācijas kopējo klientu skaitu

Statistika

43.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Teritorijas attīstības indeksa aprēķins

Pētniecība - Statistika

44.Valsts robežsardze

Dati par nelikumīgu robežas šķērsošanu, konstatētie pārkāpumi pierobežas joslās, dienesta suņu izmantošana u.c. rādītāji

 
45.

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”

Dati par pasažieru pārvadājumiem u.c. rādītāji

 
46.Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Dati par radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidiem un daudzumiem, importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidi, dati par sadzīves atkritumiem, dati par ūdens ņemšanas, izmantošanas, notekūdeņu novadīšanas un piesārņojuma rādītājiem, dati par gaisa piesārņojumu, dati par derīgajiem izrakteņiem u.c. rādītāji

 
47.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts pensiju saņēmēju kopskaits, kopējie izdevumi valsts pensijām, valsts fondēto pensiju sistēmas dalībnieku skaits, bezdarbnieku pabalsti (saņēmēju skaits un vidējais apmērs sadalījumā pēc pabalsta saņēmēja dzimuma) u.c. dati

Budžets un statistika

48.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojāgājušo skaits pēc dzimuma un  vecuma

Statistika

49.Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

Dati par radioaktīvās vielu, kodolmateriālu u.c jonizējošiem starojuma avotiem, dati par vides piesārņojumu, pārkāpumiem vides un dabas aizsardzībā

Publikācijas un statistika

50.

Valsts zemes dienests

Dati par zemes platību, dati no Kadastra informācijas sistēmas, dati par tirgus darījumiem, dati par nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību, ziņas par zemes sadalījumu pēc lietošanas veidiem un īpašniekiem u.c. rādītāji

Pārskati un statistika

51.

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Dati par ceļu satiksmes negadījumu skaitu, bojā gājušo un ievainoto skaitu pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji u.t.t), dati par vadītāju apliecību skaitu, transportlīdzekļiem u.c. dati

Statistika

52.

VAS "Elektroniskie sakari"

Dati par televīzijas un skaņas apraides staciju un rādītāju skaitu u.c. rādītāji

 
53.VAS „Latvijas valsts ceļi”

Dati par autoceļu garumu, pašvaldību autoceļu un ielu garumu u.c. dati

 
54.VAS "Latvijas valsts meži"

Dati par mežu autoceļu garumu u.c. informācija

 
55.

VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”

Dati par droša elektroniskā paraksta lietotāju skaitu, ziņas par dokumentu skaitu, kas parakstīti ar drošo elektronisko parakstu u.c. rādītāji

 
56.

Veselības inspekcija

Dati par dzeramā ūdens un peldūdeņu kvalitātes rādītāji u.c. dati

 
57.Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Dati par invaliditātes piešķiršanu (invaliditātes cēloņi, par invalīdiem atzīto personu skaits u.c)

 
58.Zāļu valsts aģentūra

Zāļu patēriņa statistika, zāļu vairumtirgotāju realizācijas apgrozījums, zāļu realizācija no aptiekām, licenzēto aptieku skaits u.c. dati

Reģistrs