Statistikas padome

Statistikas padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas attīstību, sniegt statistikas iestādēm rekomendācijas par oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmu, veicināt sadarbību starp statistikas iestādēm, respondentiem un oficiālās statistikas lietotājiem, kā arī sniegt viedokli par oficiālās statistikas programmas projektu.

Statistikas padomes darbojas saskaņā ar nolikumu. Statistikas padomes nolikumu un sastāvu apstiprina ekonomikas ministrs. Statistikas padomes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi. Statistikas padomes locekli darbam padomē var apstiprināt atkārtoti.

Statistikas padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Centrālā statistikas pārvalde: Lāčplēša iela 1, Rīga. Tālr. 67366642. E-pasts: padome [at] csb [dot] gov [dot] lv

Saskaņā ar ekonomikas ministra 2016.gada 25.janvāra rīkojumu Nr.11 ir noteikts šāds Statistikas padomes sastāvs:

 

Padomes priekšsēdētājs

Aija Žīgure               Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece

Padomes locekļi

Agris Caune              Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes vadītājs

Jānis Hermanis          Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts

Juris Krūmiņš            Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Latvijas Universitātes profesors

Zigmārs Ķikāns          Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors

Lauris Linabergs         Datu valsts inspekcijas Otrās uzraudzības daļas vecākais eksperts

Aino Salmiņš             Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

Jānis Salmiņš             Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktora vietnieks

Solveiga Siliņa           Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte

Biruta Sloka              Latvijas Statistiķu asociācijas prezidente, Latvijas Universitātes profesore

Rudīte Vesere            Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore

Vladislavs Vesperis      Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

Katrīna Zariņa            Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas direktore