Personāls

CSP sistēmā 2014. gada beigās bija 556 amati: valsts civildienesta ierēdņi – 267 amati (48 %), kā arī darbinieki, kuri strādā uz darba līguma pamata – 289 amati (52 %). Japiezīmē, ka 20,4 % nodarbināto darba vieta atrodas Kuldīgā, Preiļos, Valmierā vai kādā no Latvijas novadiem, kur darbu veic intervētāji un cenu reģistratori.

CSP 77 % nodarbināto ir augstākā izglītība, no tiem 174 jeb 42 % ir ieguvuši maģistra grādu. Iestādē strādā četri zinātņu doktori. Vidējā profesionālā vai vidējā izglītība ir 23 % darbinieku. Lielākā daļa nodarbināto (257 jeb 62 %) augstāko izglītību ieguvuši ar ekonomiku un IT saistītās jomās, no kuriem 20 % – statistikas nozarē, 47 % – ekonomikas/finanšu nozarē, 21 % – vadības zinātnē un uzņēmējdarbības vadībā, 13 % – IT jomā, savukārt 38 % nodarbināto – citās izglītības jomās (tiesību zinātnē, matemātikā, socioloģijā u.c.). Pēdējo gadu laikā iestādē ievērojami palielinājusies personāla mainība, un 2014. gadā tā sasniedza 10 % (2011. gadā – 4,5 %, 2012. gadā – 5 %, 2013. gadā – 9 %). Pērn izsludināts 81 konkurss uz ierēdņu un darbinieku amatiem, kā rezultātā ierēdņu amatos iecelti 23 nodarbinātie, bet darba līgums noslēgts ar 29 darbiniekiem. Ne visos konkursos uz ierēdņu un darbinieku amatu vietām izdevās atrast darbiniekus: 15 gadījumos konkursa pretendentiem nebija amata pienākumu izpildei atbilstošas zināšanas un prasmes, savukārt četros konkursos nebija pieteicies neviens pretendents, tāpēc 19 konkursi beigušies bez rezultāta. Pieci pretendenti pēc konkursa noslēguma atteikušies no piedāvātā amata. Sevišķi grūti ir atrast informātikas jomas speciālistus, kā arī intervētājus.

Lai nodrošinātu labu pārvaldību un struktūrvienības uzdevumu sekmīgu izpildi un veicinātu ierēdņa kvalifikācijas celšanu, 2014. gadā amatos paaugstināti seši ierēdņi, no kuriem četri – vadošā amatā.

2014. gadā iestādē darbu sāka 47 jauni nodarbinātie, savukārt 52 nodarbinātie tika atbrīvoti no amata.

Turpmāk attīstīsim un pilnveidosim pašreizējo pārvaldības sistēmu, balstoties uz vienotiem personālvadības procesiem – ir ieviesta atlases, novērtēšanas, attīstības un darba samaksas sistēma, kas veicina visu CSP nodarbināto profesionalitāti neatkarīgi no amata, lai nodrošinātu iestādes galveno funkciju un uzdevumu izpildi.

Profesionālā izaugsme un mācības

Lai nodrošinātu augstu darba kvalitāti, nodarbinātajiem ir iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas mācību kursos. Lai kvalitatīvi pārstāvētu statistikas intereses Eurostatdarba grupās un komitejās, kā arī lai sagatavotos sekmīgai ES Padomes statistikas darba grupas sanāksmju norisei Latvijas prezidentūrai ES Padomē, darba grupas dalībniekiem nodrošināti atbilstoši mācību kursi Latvijā un ārvalstīs Eiropas statistiķu apmācību programmas ietvaros. Iestādē organizētas arī iekšējās apmācības un informatīvi pasākumi, kurus vada atzīti attiecīgās jomas speciālisti.

CSP nodrošinājusi 410 darbiniekiem mācības 80 ārējos kursos, kā arī 1 119 darbinieki piedalījušies iekšējo apmācību kursos (51), kur savās zināšanās dalījās CSP speciālisti. Regulāri organizētas pārvaldes speciālistu vadītas iekšējās mācības personālam nozares efektīvākai uzdevumu izpildei darbā ar datu savākšanu, apstrādi, analīzi un izplatīšanu, tajā skaitā, rīkots seminārs cenu reģistratoriem, lai diskutētu par metodoloģijas aktualitātēm un cenu reģistrācijas praktiskajiem jautājumiem. 2014. gada janvārī notika Valmieras datu savākšanas un apstrādes centra statistiķu apmācības par pārskatu „1-rūpniecība”, „1-enerģija”, „1-enerģija (pielikums)” un „2-EK”. Rīkoti arī informatīvi semināri, kuros Eiropas statistiķu apmācību programmas ESTP kursu dalībnieki iepazīstina pārējos CSP nodarbinātos ar kursos iegūtajām zināšanām un jaunākajām tendencēm katrā no mācību tēmām.

CSP darbinieki piedalījušies Eurostat komiteju, darba grupu un speciālo darba grupu (Task Force) sanāksmēs, kā arī Eiropas statistiķu mācību kursos un augsta līmeņa starptautiskās aktivitātēs par jaunu statistikas standartu un metodoloģijas izstrādes un saskaņošanas jautājumiem. Pavisam 243 sanāksmēs (tai skaitā 70 Eurostat darba grupu sanāksmēs, 22 Eurostat speciālo darba grupu sanāksmēs, 9 Eurostat komiteju sanāksmēs, 11 ES Padomes Statistikas darba grupas sanāksmēs) piedalījās 108 darbinieki, tai skaitā 23 apmācību kursos piedalījās 24 CSP darbinieki.

CSP ekspertu zināšanas un prasmes ir augstu novērtētas arī starptautiski. CSP speciālisti nodrošināja mācības Jordānijas Statistikā, Ukrainas Valsts statistikas dienestā, dalījās savā pieredzē ar vairāku Eiropas valstu – Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas, Maķedonijas statistikas iestāžu speciālistiem.