Ierobežotas pieejamības informācija

Pielikums
2016. gada 6. janvāra
rīkojumam Nr.2016/3


CSP ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Nr.p.k.

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija ir atzīstama par ierobežotas pieejamības informāciju

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa ilgums

1.

Individuālie statistiskie dati;

Kopsavilkuma informācija, ja tā ļauj identificēt respondentu.

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa; Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts; Fizisko personu datu aizsardzības likums;  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 223/2009 ( 2009. gada 11. marts), par Eiropas statistiku (turpmāk-Regula Nr.223/2009 )

Visu laiku

2.

Civilstāvokļa notikumu reģistri (dokumenti)

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa

Visu laiku

3.

Tautas skaitīšanas individuālā informācija

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa; Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts; Fizisko personu datu aizsardzības likums;  Regula Nr.223/2009

Visu laiku

4.

Mājsaimniecību un fizisko personu izlases saraksti u.c. informācija, kas satur personas datus

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa; Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts; Fizisko personu datu aizsardzības likums

Visu laiku

5.

Aizpildītās mājsaimniecību un personu aptaujas anketas, neanonimizēti datu faili

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa; Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts; Fizisko personu datu aizsardzības likums

Visu laiku

6.

Administratīvo datu avoti, kas iegūti no citām valsts pārvaldes iestādēm, un uz to bāzes veidotie statistikas reģistri (elektroniski glabājama un apstrādājama informācija)

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa; Fizisko personu datu aizsardzības likums; Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts

Visu laiku

7.

CSP grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauta iestādes pārskatos.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts; Likuma “Par grāmatvedību” 4. pants; Fizisko personu datu aizsardzības likums

Pieejama vienīgi revīzijām, nodokļu administrācijai nodokļu aprēķināšanas pareizības pārbaudei, kā arī citām valsts institūcijām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos

8.

Personas dati - darba līgumi; darba grāmatiņas; CSP darbinieku/ierēdņu personas lietas; CSP strādājošo personu kartītes D-2; ziņas par pretendentu CSP izsludinātajos ierēdņu un darbinieku konkursos; uzņēmuma līgumi; pilnvarojuma līgumi un cita informācija par fiziskas personas privāto dzīvi

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1.,4. un 5. punkts un 8. pants; Fizisko personu datu aizsardzības likums; Darba likuma (DL) 38. pants

CSP pienākums likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām (Fizisko personu datu aizsardzības likuma 13. pants); Ziņas par pretendentu un darbā pieņemšanas dokumentus drīkst darīt zināmus trešajām personām tikai ar pretendenta piekrišanu (DL 38. pants)

9.

Personāla rīkojumi

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts un 8. pants ; Fizisko personu datu aizsardzības likums

Visu laiku

10.

Obligāto veselības pārbaužu kartes; Nelaimes gadījumu darbā akti, izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts un 8. pants ;

Visu laiku

11.

Disciplinārlietas

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5. punkts

Visu laiku

12.

CSP videonovērošanas sistēmas iegūtie materiāli.

Fizisko personu datu aizsardzības likums;

Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa.

Visu laiku

13.

Sarakste ar fiziskajām un juridiskajām personām par fizisko personu privāto dzīvi, vai kas satur fizisko un juridisko personu CSP sniegtos konfidenciālos statistikas datus

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts un 8. pants ; Fizisko personu datu aizsardzības likums;  Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa

Visu laiku

13.

Informācija par fiziskajām un juridiskajām personām, kas ir griezušās CSP ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem. Pēc iesniedzēja norādījuma iesniegumā norādītie fakti.

Informācijas atklātības likuma 11. panta sestā daļa; Iesniegumu likuma 9.pants

Visu laiku

14.

Sarakste ar Eiropas Savienības Statistikas biroju (Eurostat), ANO, OECD un citām starptautiskajām organizācijām, kas satur konfidenciālus statistikas datus

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa;

Regula Nr.223/2009

Visu laiku

15.

Sarakste ar CSP datu savākšanas un apstrādes centriem, kas satur konfidenciālus statistikas datus

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa

Visu laiku

16.

CSP Iepirkumu dokumentācija- informācija, kuru CSP kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti, izņemot tā pretendenta piedāvājums, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums

 Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešā daļa, 12.panta otrā daļa

 Visu laiku, izņemot Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā

17.

Administratīvā procesa lieta, kas attiecas uz fizisku personu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts; Fizisko personu datu aizsardzības likums; Administratīvā procesa likuma 54. pants

Visu laiku, izņemot Administratīvā procesa likuma 29.panta otrā daļā un 54.pantā noteiktajos gadījumos

18.

Administratīvā procesa lieta, kas attiecas uz juridisku personu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 3.punkts.

 

Līdz brīdim, kad CSP pieņem lēmumu administratīvā procesa ietvaros, ja informācija nesatur komercnoslēpumu

19.

CSP informācijas drošības pārvaldības ietvaros pieņemtie un informācijas sistēmas drošību reglamentējošie un aprakstošie iekšējie dokumenti.

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa;

Valsts informāciju sistēmu likuma 14.panta pirmā daļa;

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25.pants;

Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmā daļa un otrās daļas 2.punkts.

Visu laiku.

20.

Informācijas drošības un datu aizsardzības apmācību materiāli.

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa;

Valsts informāciju sistēmu likuma 14.panta pirmā daļa;

Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmā daļa un otrās daļas 2.punkts.

Pieejami trešajām personām, ja tās darba uzdevumu ietvaros piedalās CSP rīkotās apmācībās vai semināros, vai arī šādu materiālu nodošana ir saskaņota ar CSP vadību.

21.

Informācijas sistēmas infrastruktūru aprakstošie dokumenti, darba instrukcijas un līdzīga rakstura rakstīta un/vai nerakstīta informācija.

Statistikas likuma 17. panta pirmā daļa;

Valsts informāciju sistēmu likuma 14.panta pirmā daļa;

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25.pants;

Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmā daļa un otrās daļas 2.punkts.

Daļēji pieejami trešajām personām, ja tās atbilstoši noslēgtam līgumam veic ar informācijas sistēmas infrastruktūras uzturēšanu (servisu) saistītus pienākumus.

22.

Ar Eiropas Savienības statistikas biroju (Eurostat) noslēgto grantu līgumu, Phare un pārejas līdzekļu administratīvās spējas stiprināšanas programmu tehniskā un finanšu dokumentācija

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2 punkts.

Pieejams trešajām personām pēc atļaujas saņemšanas no Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) publicēt informāciju

23.

Darba grupu dokumenti, kas saistās ar Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanu Latvijā

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. pants

Līdz Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas brīdim Latvijā

24.

Kopsavilkuma informācija, kurā nav informācija, kas ļauj identificēt respondentu

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts

Līdz brīdim, kad CSP vadītājs pieņem lēmumu par kopsavilkuma informācijas publicēšanas termiņiem

25.

 Auditu un iekšējo pārbaužu atzinumi un ziņojumi

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. pants

Visu laiku

26.

 Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas un instrukcijas Eiropas Savienības jautājumos

Informācijas atklātības likuma 8.1 pants

Visu laiku.