Mājsaimniecības budžeta apsekojuma anketu kontrole, ievads un kodēšana

Iepirkuma ID: 
CSP 2012/02
Izsludināšanas datums: 
13.02.2012
Iepirkuma priekšmets: 

Mājsaimniecības budžeta apsekojuma anketu kontrole, ievads un kodēšana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
24.02.2012 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
24.02.2012
Piegādātājs un līgumsumma: 

Liāna Lilenblate - Sipko, Ls 3500.00

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTS

Centrālās statistikas pārvaldes

 pastāvīgās iepirkuma komisijas

2012.gada 13.februāra sēdē

(protokols Nr. 0103-1.2/4).

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Mājsaimniecības budžetu apsekojuma 2012.gada Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmatu, tai skaitā Individuālo dienasgrāmatu, kontrole, ievads un kodēšana, Mājsaimniecības aptaujas anketu kontrole un ievads, kā arī abu anketu datu savstarpējās atbilstības pārbaude. Darba apjoms 1300 anketu komplekti (vienā komplektā ietilpst Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmata (2-MBA), tai skaitā Individuālā dienasgrāmata (2-MBA pielikums), un Mājsaimniecības aptaujas anketa (1-MBA), kura sastāv no divām daļām: Ievadaptaujas un Nobeiguma aptaujas).

Veicamie darbi:

1.1.Mājsaimniecības budžetu apsekojuma 2012.gada Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmatu un Individuālo dienasgrāmatu kontrole, ievads un automātiskā kodēšana pārtikas, nepārtikas precēm un pakalpojumiem saskaņā ar COICOP/HBS klasifikatoru astoņu zīmju līmenī. Kodēšana tiek veikta, izmantojot Pasūtītāja sagatavoto datu ievada aplikāciju Access vidē latviešu un krievu valodā.

1.2. Mājsaimniecības budžetu apsekojuma 2012.gada Mājsaimniecības aptaujas anketas daļu - Ievadaptauja un Nobeiguma aptauja – kontrole un ievads ACCESS vidē.

1.3.Mājsaimniecības budžetu apsekojuma Mājsaimniecības aptaujas anketas (3.- 4. un 8.-10. tabulas) un Mājsaimniecības dienasgrāmatas C,D,F tabulu savstarpējās atbilstības pārbaude ACCESS vidē.

1.4. Atklāto kļūdu reģistrācija, labošana pēc konsultācijas ar apsekojuma pārraugiem vai intervētājiem un ziņojuma sagatavošana. Ziņojums par kļūdām tiek sastādīts atbilstoši Pasūtītāja izstrādātai tabulai.

 2. Līguma noslēgšanas, darbības termiņi un līguma izpilde:

2.1.Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas, un ir spēkā līdz 2012.gada 18.decembrim.

2.2. Pasūtītājs pirms līguma izpildes uzsākšanas neveic Izpildītāja apmācību.

2.3. Mājsaimniecības aptaujas anketas un  Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmatas un Individuālās dienasgrāmatas tiek nodotas izpildītājam katru mēnesi, bet to kopējais skaits līguma izpildes laikā nepārsniegs 1300 komplektus.

 3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

  1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;
  2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
  3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma ietvaros noteiktajām prasībām;
  4. piekrīt, ka iepirkuma vērtēšanas procesā informācijas apmaiņai starp Pasūtītāju un Pretendentu tiek izmantots elektroniskais pasts, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Pretendenta elektroniskais pasts korespondences saņemšanai un nosūtīšanai:_______@_________.

3.2. Pretendents (juridiska persona vai individuālais komersants)  ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju. Fiziskām personām šī prasība nav jāpilda.

3.3. Pretendents (fiziska persona) vai Pretendenta personāls, kas veiks pasūtījumu, atbilst šādām prasībām:

3.3.1. pieredze līdzīgu statistisko pakalpojumu sniegšanā;

3.3.2. praktiska darba pieredze programmatūras MS Access vidē;

3.3.3. labi pārzina Individuālā patēriņa veidu klasifikāciju (COICOP);

3.3.4. labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

3.4. Lai apliecinātu atbilstību 3.3.apakšunktā izvirzītajām prasībām, pretendents apraksta pieredzi darbā ar MS Access un COICOP, norāda valodas zināšanas,  kā arī iesniedz sarakstu, kurā norāda sniegto statistisko pakalpojumu nosaukumus, to veikšanas vietu un laiku. Papildus šajā apakšpunktā norādītajai informācijai, lai pārliecinātos par pretendenta pieredzi un spējām darbā ar MS Access un COICOP, pasūtītājam ir tiesības izmantot 7.2.apakšpunktā minētās tiesības.

3.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.6. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Visām dokumentu kopijām, kas tiek iesniegtas šajā iepirkumā, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.10. Ja Pretendents darbu izpildei piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.11. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2012.gada 24.februārim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītā pakalpojuma sniegšanu. Pretendents finanšu piedāvājumā norāda summu bez PVN, kā arī kopējo summu ar PVN. Pretendents (fiziska persona, kas nav reģistrējies kā nodokļu maksātājs) finanšu piedāvājumā norāda bruto summu, ieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli un darba ņēmēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Dzīves līmeņa statistikas daļas vadītāja Lidija Spārīte, 67366998, Lidija [dot] Sparite [at] csb [dot] gov [dot] lv (Lidija [dot] Sparite [at] csb [dot] gov [dot] lv).

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām, tai skaitā 7.2.apakšpunktā noteiktajam, un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Lai pārliecinātos par pretendenta spējām sniegt pakalpojumu, it sevišķi viņa kvalifikāciju strādāt MS Access vidē un pielietot COICOP, pasūtītājam pirms lēmuma pieņemšanas ir tiesības uzaicināt pretendentu uz praktisko testu.

7.3. Ja pretendents atsakās no 7.2.apakšpunktā noteiktā praktiskā testa veikšanas, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendenta no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, pamatojot to ar pretendenta neatbilstību 3.3.apakšpunkta prasībām.

7.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kods:

79330000-6: Statistiskie pakalpojumi.