Disku masīva uzlabošana

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/22
Izsludināšanas datums: 
20.10.2011
Iepirkuma priekšmets: 
Disku masīva uzlabošana
Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
31.10.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
31.10.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas
Ls 13 058.88

Iepirkuma saturs: 

 

                                                                                                            APSTIPRINĀTS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2011.gada 20.oktobra sanāksmē/sēdē

(protokols Nr.0103-1.3/55)

Iepirkuma prasības

 

  1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

1.1. Uzlabojamais disku masīvs – HP Storage Works 4400 Enterprise Virtual Array

1.2. Nepieciešamo komponenšu uzskaitījums (turpmāk-preces):

Daudzums

Ražotāja kods

Apraksts

1

AG638B

HP M6412-A Optiskā kanāla disku lāde

8

AJ872B

HP EVA M6412 600GB FC 15K Cietais disks

1

HA113A1

HP Uzstādīšanas pakalpojums

8

HA113A1     5FL

EVA cietā diska instalācija

1

HA113A1     5NE

EVA disku lādes instalācija

1

HA110A3

HP 3 gadu atbalsts / garantija, 24x7, reakcijas laiks 4 stundas

8

HA110A3     13J

EVA 450-1TB 3 gadu atbalsts / garantija, 24x7, reakcijas laiks 4 stundas

1

HA110A3     9DS

EVA M6412A optiskā kanāla disku masīva atbalsts

1.3. Pretendents var piedāvāt tikai oriģinālās komponentes no disku masīva ražotāja.

2. Līguma noslēgšanas, piegādes termiņš un nosacījumi:

2.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas, un visu preču piegāde jāveic viena 30 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

2.2. Pretendents vai ražotāja pārstāvniecība 30 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz Pasūtītājam un Pasūtītājs akceptē dokumentu, kas apliecina, ka Precēm tiks nodrošināts Tehniskajā specifikācijā minētais iekārtu atbalsts visā tā periodā. Preču sekmīga piegāde un uzstādīšanas ir uzskatāma par pabeigtu tikai pēc šī dokumenta saņemšanas un akceptēšanas.

3. Pretendentam un tā personālam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Nav pamats Pretendentam piemērot Publisko iepirkumu likuma 8.1  panta piektajā daļā noteiktos izslēgšanas nosacījumus. Lai apliecinātu šo prasību Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1  panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām šīs iepirkuma procedūras ietvaros noteiktajām prasībām;

3.1.4.piekrīt, ka iepirkuma vērtēšanas procesā informācijas apmaiņai starp Pasūtītāju un Pretendentu tiek izmantots elektroniskais pasts, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Pretendenta elektroniskais pasts korespondences saņemšanai un nosūtīšanai:_______@_________.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendenta rīcībā ir vismaz viens speciālists, kurš ir paplašināmā disku masīva sertificēts tehniskais speciālists (HP ASE StorageWorks), kas nodrošinās iekārtu uzstādīšanu un konfigurēšanu. Speciālistam ir valsts valodas prasmes līmenis ne zemāks par vidējo. Lai apliecinātu šīs prasības, Pretendents piedāvājuma atlases dokumentiem pievieno speciālista sertifikāta kopiju/as, kas apliecina paplašināmā disku masīva speciālista sertifikāciju, kā arī dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas zināšanas.

3.4. Pretendents iesniedz parakstītu un uz Pretendenta firmas veidlapas noformētu pieteikumu līdzdalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumā Pretendents norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.5. Pretendents iesniedz vienā dokumentā apvienotu tehnisko un finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents cenas piedāvājumā norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādīto preču piegādi. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas par vienu vienību bez PVN, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

3.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.10. Ja Pretendents darbu izpildē piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.11. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta (Pretendentiem), kuram (kuriem) būtu piešķiramas līguma (līgumu) slēgšanas tiesības pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2011.gada 31.oktobris plkst.10.00:

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP Informātikas departamenta direktors Norberts Tālers, 67366650, Norberts [dot] Talers [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kods:

30237100-0: Datoru detaļas