Programmas RVS "Horizon" konsultāciju sniegšanas nodrošinājums Grāmatvedības un Personāla moduļiem

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/16
Izsludināšanas datums: 
12.07.2011
Iepirkuma priekšmets: 

Programmas RVS "Horizon" konsultāciju sniegšanas nodrošinājums Grāmatvedības un Personāla moduļiem

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
25.07.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
26.07.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "FMS", Ls 12200

Iepirkuma saturs: 

                                                                                                            APSTIPRINĀTS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2011.gada 7.jūlija sanāksmē/sēdē

(protokols Nr.0103-1.3/30)

Iepirkuma prasības

 

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt ar konsultācijām (kopumā 250 konsultāciju stundas) par resursu vadības sistēmas  (RVS) "Horizon" Grāmatvedības un Personāla moduļiem CSP programmas lietotājus, izbraucot pie Pasūtītāja uz adresi Rīgā, Lāčplēša ielā 1 (turpmāk – pakalpojums).

Pretendentam jānodrošina speciālista (konsultanta) ierašanās:

  • vienas dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja, ja radusies problēma lietojumprogrammatūrā, kas negatīvi ietekmē būtisku sistēmas funkciju izpildi un nav zināms problēmas pagaidu risinājums;
  • trīs dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja, ja radusies problēma lietojumprogrammatūrā, kas negatīvi ietekmē būtisku sistēmas funkciju izpildi, bet ir zināms problēmas pagaidu risinājums;
  • vienojoties ar konsultantu par abpusēji pieņemamu laiku, ja radusies problēma, kas rada neērtības darbā ar sistēmu, taču nav konstatēta negatīvā ietekme uz sistēmas funkciju.

Pakalpojums jāsniedz operatīvi:

  • pie kļūdas, kas būtiski ietekmē darba tekošo procesu vai darbu vairs nevar turpināt – tās pašas darba dienas laikā jārod risinājums;
  • pie kļūdas, kas darba procesu traucē, bet ir iespēja to nepārtraukt – dienas laikā jāspēj piedāvāt iespējamie risinājumi un jānosaka abām pusēm pieņemams termiņš kļūdu novēršanai.

 

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas, un ir spēkā 2 gadus.

 

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Nav pamats Pretendentam piemērot Publisko iepirkumu likuma 8.1  panta piektajā daļā noteiktos izslēgšanas nosacījumus. Lai apliecinātu šo prasību Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1  panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām šīs iepirkuma procedūras ietvaros noteiktajām prasībām;

3.1.4.piekrīt, ka iepirkuma vērtēšanas procesā informācijas apmaiņai starp Pasūtītāju un Pretendentu tiek izmantots elektroniskais pasts, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Pretendenta elektroniskais pasts korespondences saņemšanai un nosūtīšanai:_______@_________.

3.2. Pretendents (juridiska persona) ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir vismaz viens speciālists, kuram ir zināšanas valsts budžeta iestāžu grāmatvedības un personālvadības uzskaitē (pamatprincipi, uzskaites prasību kritēriji) un kurš atbilst šādām prasībām:

3.3.1. pārzina visas RVS "Horizon" uzskaites dimensiju kopsakarības, to savietojamības iespējas ar citām informācijas sistēmām;

3.3.2. ir pieredze darbā ar RVS „Horizon” programmas grāmatvedības un personāla moduļiem (ar pieredzi saprot vismaz 2 gadu pieredzi minētā jomā (attiecīgi grāmatvedība vai personālvadība), ņemot vērā to, ka, piemēram, datu pārneses un slēgumi tiek periodiski grupēti/ slēgti (piemēram, gada un kontu slēgumi, datu pārnese);

3.3.3. ir pieredze konsultāciju sniegšanā par RVS „Horizon” programmas grāmatvedības un personāla moduļiem.

3.4. Lai apliecinātu 3.3.punktā noteiktās prasības, Pretendents apraksta speciālista (-u) prasmes un pieredzi, norādot sniegto pakalpojumu nosaukumus, to veikšanas vietu un laiku, kā arī iesniedz citus dokumentus vai to kopijas, kas apliecina pretendenta speciālistu atbilstību 3.3.punkta prasībām.

3.5. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu līdzdalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumā Pretendents norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.6. Pretendents iesniedz vienā dokumentā apvienotu tehnisko un finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents cenas piedāvājumā norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) minēto konsultāciju sniegšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas par vienu konsultāciju stundu bez PVN, kā arī kopsumma (par 250 konsultāciju stundām) bez PVN un kopsumma (par 250 konsultāciju stundām) ar PVN (fiziskām personām, kuras nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji, piedāvājuma summā jānorāda visi nodokļi un nodevas, kuras ietur Pasūtītājs).

3.7. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.9. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.10. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.11. Ja Pretendents pakalpojuma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.12. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.13. Piedāvājumus iesniedz līdz 2011.gada 25.jūlijam plkst.10.00:

3.13.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.13.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

 

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos.

 

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

 

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta Finanšu resursu uzskaites daļas vadītāja Vija Vizule, 67366885, vija [dot] vizule [at] csb [dot] gov [dot] lv.

 

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

 

8. Iepirkuma CPV kods:

79412000-5: Finanšu vadības konsultāciju pakalpojumi.