Tipogrāfijas filmu izgatavošana un piegāde

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/13
Izsludināšanas datums: 
08.07.2011
Iepirkuma priekšmets: 

Tipogrāfijas filmu izgatavošana un piegāde

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
19.07.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
20.07.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "McĀbols tipogrāfija", Ls 4.27 par vienu filmu

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2011.gada 7.jūlija sanāksmē/sēdē

(protokols Nr.0103-1.3/30)

Iepirkuma prasības

1.  Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Daudzkrāsu darbu iespiešanai ir nepieciešams izgatavot un piegādāt krāsu dalījumus uz filmām, ievērojot šādas prasības:

  • Pretendents krāsu dalījumu izgatavo no Pasūtītāja iesniegtajām datnēm PS vai atvērtā formātā orientējoši 800 A3+ formāta filmas gadā;
  • Pretendents nodrošina iespēju saņemt no Pasūtītāja failus elektroniskā veidā (ftp);
  • Pretendents ar savu transportu nodrošina izgatavoto filmu piegādi nākošās darba dienas laikā (skaitot no pasūtījuma nodošanas brīža) uz adresi: Rīgā, Lāčplēša ielā 1.

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas, un ir spēkā 3 gadus.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Nav pamats Pretendentam piemērot Publisko iepirkumu likuma 8.1  panta piektajā daļā noteiktos izslēgšanas nosacījumus. Lai apliecinātu šo prasību Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1  panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām šīs iepirkuma procedūras ietvaros noteiktajām prasībām;

3.1.4.piekrīt, ka iepirkuma vērtēšanas procesā informācijas apmaiņai starp Pasūtītāju un Pretendentu tiek izmantots elektroniskais pasts, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Pretendenta elektroniskais pasts korespondences saņemšanai un nosūtīšanai:_______@_________.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendenta rīcībā ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums, lai veiktu 1.punktā paredzēto preču izgatavošanu.

3.4. Lai apliecinātu 3.3.punktā noteikto prasību, Pretendents uz savas firmas veidlapas iesniedz brīvas formas izziņu, kurā norāda informāciju par Pretendenta atbilstību 3.3.punkta prasībām.

3.5. Pretendents iesniedz parakstītu un uz Pretendenta firmas veidlapas noformētu pieteikumu līdzdalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumā Pretendents norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.6. Pretendents iesniedz vienā dokumentā apvienotu tehnisko un finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents cenas piedāvājumā norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādīto preču izgatavošanu un piegādi. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas par vienu vienību bez PVN, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

3.7. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.9. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.10. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.11. Ja Pretendents darbu izpildē piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.12. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta (Pretendentiem), kuram (kuriem) būtu piešķiramas līguma (līgumu) slēgšanas tiesības pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.13. Piedāvājumus iesniedz līdz 2011.gada 19.jūlijam plkst.10.00:

3.13.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departamenta direktors Uldis Ainārs, 67366920, Uldis [dot] Ainars [at] csb [dot] gov [dot] lv (Uldis [dot] Ainars [at] csb [dot] gov [dot] lv).

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kods:

22000000-0: Iespieddarbi un saistītie izdevumi.