Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm 2011-2012 - būvniecības cenu informācija

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/09
Izsludināšanas datums: 
14.04.2011
Iepirkuma priekšmets: 

Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm 2011-2012 - būvniecības cenu informācija

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
27.04.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
02.05.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

J.Freimanis - Ls 845.00 (iepirkuma 1.daļa)
K.Plakhins - Ls 1460.00 (iepirkuma 2.daļa)
I.Kalēja - Ls 1264.00 (iepirkuma 3.daļa)

Iepirkuma saturs: 

 

                                                                                                           APSTIPRINĀTS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2011.gada 13.aprīļa sēdē

(protokols Nr.0103-1.3/14)

Iepirkuma prasības

  1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm 2011-2012 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1445/2007 (2007.gada 11.decembris), ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu), kā arī Eiropas Komisijas 2011.gada statistikas darba programmas izpildes nodrošināšanai (turpmāk-pasūtījums).

Iepirkuma priekšmets (pasūtījums) ir sadalīts trīs daļās:

Pasūtījuma 1.daļa: Eiropas salīdzinājumu programmas būvniecības apsekojuma ietvaros aizpildīt cenu informāciju Eiropas Savienības Statistikas biroja (turpmāk-Eurostat) sagatavotā tipveida būvtāmē “individuālā māja”; aizpildīt prasīto cenu informāciju par dažādu mājokļu būves pamatelementiem. 

Pasūtījuma 2.daļa: Eiropas salīdzinājumu programmas būvniecības apsekojuma ietvaros aizpildīt cenu informāciju Eurostat sagatavotā būvtāmē “tilts”; aizpildīt prasīto cenu informāciju par asfalta ceļa izbūvi.

Pasūtījuma 3.daļa: Eiropas salīdzinājumu programmas būvniecības apsekojuma ietvaros aizpildīt cenu informāciju Eurostat sagatavotā būvtāmē “rūpnieciskās ražošanas ēka”; aizpildīt prasīto cenu informāciju par biroja ēkas būvi.

Sagaidāmie rezultāti iepirkuma 1., 2. un 3.daļā un pasūtījuma izpildes nosacījumi:

1.1. pasūtījuma izpildes termiņš - no iepirkuma līguma spēkā stāšanās brīža līdz saistību pilnīgai izpildei; pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavotā dokumentācija jāiesniedz pasūtītājam līdz 2011.gada 11.jūlijam.

1.2.jānorāda Latvijas būvniecībai raksturīgās 2011.gada vidējās (provizoriskās) cenas par katru atsevišķo iepirkuma 1., 2. un 3. daļā minēto būvniecības objektu, aizpildot cenu informāciju Eurostat sagatavotā tipveida būvtāmē;

1.3.pasūtījums jāiesniedz elektroniskā (Excel) formātā;

1.4. nododot pasūtījumu, ir jāpievieno rakstisks komentārs par izmantotiem datu avotiem, problēmām un ieteikumiem apsekojuma pilnveidošanai;

1.5. 1., 2. un 3.daļas iepirkuma ietvaros izpildītājam, bez 1.2.apakšpunktā noteikto dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam, jāpiedalās CSP organizētā starptautiskā sanāksmē Rīgā, 2011.gada septembrī, un līdz 2011.gada decembrim nepieciešamības gadījumā jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem par datu kvalitāti.

1.6. Izpildot pasūtījumu, Izpildītājs apņemas ievērot:

1.6.1. Eurostat “Vadlīnijas celtniecības un inženiertehnisko projektu cenu noteikšanai” (“Pricing guidelines for construction and civil engineering projects”);

1.6.2. citus Pasūtītāja norādījumus par pasūtījumu.

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas, un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Pasūtījuma ietvaros izstrādāto dokumentu nodošanas termiņš ir 2011.gada 11.jūlijs.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Nav pamats Pretendentam piemērot Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktos izslēgšanas nosacījumus. Lai apliecinātu šo prasību Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām  šīs iepirkuma procedūras ietvaros noteiktajām prasībām;

3.1.4.piekrīt, ka iepirkuma vērtēšanas procesā informācijas apmaiņai starp Pasūtītāju un Pretendentu tiek izmantots elektroniskais pasts. Pretendenta elektroniskais pasts korespondences saņemšanai un nosūtīšanai:_______@_________.

3.2. Pretendents (juridiska persona) ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam (gan fiziskai, gan juridiskai personai) ir pieredze darbā ar līdzīgiem projektiem, kā arī pretendenta personāls, kurš izpildīs pasūtījumu, vai pretendents kā fiziska persona atbilst šādām prasībām:

3.3.1.pieredze tāmēšanā vismaz 7 gadi;

3.3.2.augstākā vai vidējā profesionālā izglītība būvniecībā ar iepirkuma priekšmetam atbilstošu kvalifikāciju;

3.3.3. būvprakses sertifikāts (būvniecības tāmju sastādīšanā, projektēšanā).

3.3.4. Vēlamas angļu valodas zināšanas, lai patstāvīgi orientētos būvniecības terminoloģijā.

3.4. Lai apliecinātu 3.3.punktā noteiktās prasības, pretendents apraksta savas prasmes un pieredzi, norādot sniegto pakalpojumu (izpildīto pasūtījumu) nosaukumus, to veikšanas vietu un laiku, kā arī iesniedz dokumentus vai to kopijas, kas apliecina pretendenta atbilstību 3.3.2. un 3.3.3.punkta prasībām.

3.5. Pretendents iesniedz rakstisku aprakstu par metodēm un informācijas avotiem, ko pretendents lietos vidējo cenu noteikšanai.

3.6. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu līdzdalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumā pretendents norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.7. Pretendents iesniedz tehnisko un finanšu piedāvājumu, atsevišķi par katru iepirkuma daļu vai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents cenas piedāvājumā norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītā pasūtījuma izpildi. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas pasūtījuma izpildei, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN (fiziskām personām, kuras nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji, piedāvājuma summā jānorāda visi nodokļi un nodevas, kuras ietur Pasūtītājs).

3.8. Pretendents katrā iepirkuma daļā drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.9. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.10. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.11. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.12. Ja Pretendents pasūtījuma izpildei piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.13. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta (Pretendentiem), kuram (kuriem) būtu piešķiramas līguma (līgumu) slēgšanas tiesības pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.13. Piedāvājumus iesniedz līdz 2011.gada 27.aprīlim plkst.10.00:

3.13.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu. Pretendents (juridiska persona) finanšu piedāvājumā norāda summu bez PVN, kā arī kopējo summu ar PVN. Pretendents – fiziskā persona, kura nav reģistrējusies kā nodokļu maksātājs, piedāvājuma summā norāda visus nodokļus un nodevas, kuras ietur Pasūtītājs.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Cenu statistikas departamenta direktore I.Kunstvere, 67366852, Inga [dot] Kunstvere [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kods:

79330000-6: Statistikas pakalpojumi.