Poligrāfijas materiālu un papīra piegāde

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/07
Izsludināšanas datums: 
13.04.2011
Iepirkuma priekšmets: 
Poligrāfijas materiālu un papīra piegāde
Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
26.04.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
02.05.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA Poligrāfijas apgāds - Ls 2401.18 (1.daļa)

SIA Hermess - Ls 2457.60 (2.daļa)

SIA Officeday Latvia - Ls 7440.00 (3.daļa)

Iepirkuma saturs: 

    APSTIPRINĀTS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2011.gada 13.aprīļa sēdē

(protokols Nr.0103-1.3/14)

Iepirkuma prasības

CSP 2011/7 „Poligrāfijas materiālu un papīra piegāde”

 

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās.

1.1.Iepirkuma 1.dala – Poligrāfijas izejmateriālu piegāde Centrālai statistikas pārvaldei (turpmāk CSP) Rīgā, Lāčplēša ielā 1 saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

 

Nosaukums

Mērvienība

Skaits

Vienības cena LVL bez PVN

Summa kopā bez PVN

Plates, Kodak CP 450x370x0.15

gab.

3500

 

 

Plašu konservants, gum Kodak 850S

litri

10

 

 

Plašu attīstītājs, Kodak 2000k

litri

45

 

 

Mazgāšanas līdzeklis, DS Hydrowash

litri

60

 

 

Roku mazg. Pasta, DS Grafo pur

kg

10

 

 

Pretsalip. un slīdēšanas aerosola,DS Formasil

gab

5

 

 

Stieple, H3 0.4mm  (3kg)

gab

4

 

 

Ūdens stabilizators, DS Acedin 1991

litri

40

 

 

Pretžūšanas līdzeklis, Ergolin H-3967

iepak

6

 

 

Pasta krāsu attīrīšanai, Schwego Roll 8192

litri

5

 

 

VELMJU APVALKI  velmes diam.32,0(28,5)

metri

6

 

 

VELMJU APVALKI velmes diam. 53,5(49

metri

6

 

 

Līdeklis krāsu mīkstināšanai, Grafo Gel

Kg

5

 

 

Mašīnu eļļošana,  DS Safocor

gab

5

 

 

Ofseta krāsa, lēni žūstoša, Black (CMYK)

kg

20

 

 

Ofseta krāsa, lēni žūstoša, Yellow (CMYK)

kg

20

 

 

Pantone Reflex blue

kg

3

 

 

KOPĀ

XXX

XXX

XXX

 

PVN 22%

XXX

XXX

XXX

 

KOPĀ AR PVN

XXX

XXX

XXX

 

 

 

1.2. Iepirkuma 2.daļa – Poligrāfijas papīra piegāde CSP Rīgā, Lāčplēša ielā 1 saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

 

Nosaukums

Mērvienība

Skaits

Vienības cena LVL bez PVN

Summa kopā bez PVN

Pauspapīrs A3 (420X297mm), vismaz 90 gsm

loksnes

3 000

 

 

KASKAD 65 vai Multicolours 62, 450x640mm, 80 gsm, vai ekvivalents

loksnes

8 000

 

 

KASKAD 56 vai Multicolours 47, 450x640mm, 80 gsm, vai ekvivalents

loksnes

4 000

 

 

KASKAD 55 vai Multicolours 51, 450x640mm, 80 gsm, vai ekvivalents

loksnes

2 400

 

 

Krītpapīrs matēts 2x krītots, rastra bīvums vismaz 150 LPI, 100 gsm, 900X640mm

loksnes

8 000

 

 

Krītpapīrs matēts 2x krītots, rastra bīvums vismaz 150 LPI, 130 gsm, 900x640mm

loksnes

8 000

 

 

Krītpapīrs (A1) ar lina faktūru, glancēts (vienpusīgs), 240-260gsm,  640x900mm

loksnes

3 000

 

 

Offseta papīrs, 110 gsm, baltums (Brightness) pēc ISO2470 ne mazāk kā 105%, 900x640mm

loksnes

10000

 

 

KOPĀ

XXX

XXX

 

XXX

 

PVN 22%

XXX

XXX

 

XXX

 

KOPĀ AR PVN

XXX

XXX

 

XXX

 

 

1.3. Iepirkuma 3.daļa – Biroja papīra piegāde CSP Rīgā, Lāčplēša ielā 1 saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

 

Nosaukums

Mērvienība

Skaits

Vienības cena LVL bez PVN

Summa kopā bez PVN

A3 formāta papīrs (420x297mm), 80 gsm, iepakojums - 500 loksnes pakā, kastē 5 pakas, CIE baltums, ne mazāk kā 146%, necaurspīdīgums pēc ISO 2471 ne mazāk, kā 90%, arhīvnoturība atbilst ISO 9706

loksnes

1 200 000

 

 

KOPĀ

XXX

XXX

 

XXX

 

PVN 22%

XXX

XXX

 

XXX

 

KOPĀ AR PVN

XXX

XXX

 

XXX

 

1.4. Iepirkuma visās daļās iekļauto preču garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam kā 2 gadi.

1.5. Pretendents ar savu transportu nodrošina preču piegādi Rīgā, Lāčplēša ielā 1.

1.5. Nenodefinētās prasības:

1.5.1. Ja preces ar specificēto funkcionālo līmeni vairs nav pārdošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces;

1.5.2. Ja tiek piedāvāts ekvivalents produkts, pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz detalizētu funkcionalitātes salīdzinājumu starp prasīto un piedāvāto produktu;

1.5.3. Pasūtītājs ir tiesības pieprasīt uz testēšanu pretendentu piedāvāto preču paraugus. Iepirkuma procedūras uzvarētāja testēšanai iesniegto preču paraugi paliek pie pasūtītāja kā paraugi - etaloni. Pārējo pretendentu iesniegtie paraugi pēc testēšanas tiek atgriezti iesniedzējiem.

1.6. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par jebkuru no iepirkuma daļām, vai arī vienlaicīgi par visām daļām.

2. Preču piegādes nosacījumi un līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

2.1. Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsevišķi katrā iepirkuma daļā, tiek slēgts preču piegādes līgums. Ja vairākās iepirkuma daļās ir viens un tas pats uzvarētājs, ar uzvarējušo pretendentu tiek slēgts apvienots iepirkuma daļu preču piegādes līgums.

2.2. Līgums (līgumi) stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to (tos) ir parakstījušas un ir spēkā 1 gadu.

2.3. Atsevišķo preču piegāde tiks veikta pa daļām laika periodā no 2011.gada maija līdz 2012.gada maijam. Minimālais piegādes apjoms iepirkuma 1. un 2. daļā noteiktajām precēm ir 250 LVL apjomā, bet iepirkuma 3. daļā – standarta piegāde 200 000 A3 loksnes.

2.4.Pasūtītājs atstāj sev tiesības līguma darbības laikā, nemainot noslēgtā līguma galīgo summu, veikt atsevišķu specifikācijā ietverto preču nomaiņu pret līdzīgām šīs pašas grupas precēm 5% apjomā no līguma summas. Piegādātājs arī šīm precēm piemēro līgumā ietverto preču kopējo vidējo atlaidi.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Nav pamats Pretendentam piemērot Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktos izslēgšanas nosacījumus. Lai apliecinātu šo prasību Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām  šīs iepirkuma procedūras ietvaros noteiktajām prasībām;

3.1.4. piekrīt, ka iepirkuma vērtēšanas procesā informācijas apmaiņai starp Pasūtītāju un Pretendentu tiek izmantots elektroniskais pasts. Pretendenta elektroniskais pasts korespondences saņemšanai un nosūtīšanai:_______@_________.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir pozitīva pieredze līdzīgu preču piegādē. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz brīvas formas izziņu, kurā norāda informāciju par Pretendenta tehniskajām iespējām un pieredzi līdzīgu preču piegādē (ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem), norādot laiku,  summu  un preču saņēmēju kontakta informāciju.

3.4. Pretendents iesniedz parakstītu un noformētu uz Pretendenta firmas veidlapas pieteikumu līdzdalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumā pretendents norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.5. Pretendents iesniedz vienā dokumentā apvienotu tehnisko un finanšu piedāvājumu, atsevišķi par katru iepirkuma daļu, par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Tehnisko un finanšu piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar 1.1. un / vai 1.2. un /vai 1.3.punktā norādīto tehniskās specifikācijas formu. Piedāvājumam ir jāpievieno visi 1.punktā prasītie dokumenti. Pretendents cenas piedāvājumā norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādīto preču piegādi. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai vienībai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

3.6. Pretendents katrā iepirkuma daļā drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.10. Ja iepirkuma apjoms līguma izpildes laikā samazinās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību likmēm saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

3.11. Ja Pretendents preču piegādē piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.12. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta (Pretendentiem), kuram (kuriem) būtu piešķiramas līguma (līgumu) slēgšanas tiesības pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.13. Piedāvājumus iesniedz līdz 2011.gada 26.aprīlis plkst.10.00.

3.13.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas finanšu piedāvājumā norāda latos.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departamenta direktors Uldis Ainārs, 67366920, Uldis [dot] Ainars [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

30197630-1: Tipogrāfijas papīrs

22000000-0: Iespieddarbi un saistītie izdevumi.

30197620-8: Rakstāmpapīrs