Statistiskie pakalpojumi

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/02
Izsludināšanas datums: 
03.02.2011
Iepirkuma priekšmets: 

Statistiskie pakalpojumi

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
14.02.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
22.02.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

Olģerts Krastiņš, Ls 5800.00

Iepirkuma saturs: 

                                                                                                          APSTIPRINĀTAS

Centrālās statistikas pārvaldes

 pastāvīgās iepirkuma komisijas

2011.gada 3.februāra sanāksmē/sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/3).

 

Iepirkuma prasības

CSP 2011/2 „Statistiskie pakalpojumi”

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir teritoriju attīstības līmeņa un tā izmaiņu sakarību, teritoriju attīstības rādītāju aprēķināšanas, analīzes un rezultātu izvērtēšana, veicot pētījumu sēriju par teritoriālo statistiku saskaņā ar šādām prasībām:

1.1. Veikt statistisku pētījumu par Latvijas reģionu īpatnību izveidošanos vēsturiskā skatījumā. Termiņš 2011.gada 1.ceturksnis.

1.2. Sagatavot tabulu maketus monogrāfijas “Latvijas vietējo pašvaldību darbība to vadītāju vērtējumā” 1.sadaļai. Termiņš 2011.gada 2.ceturksnis.

1.3. Veikt pētījumu par kooperāciju un tās statistiku Latvijā 1918.-1940.gadu periodā. Sagatavot publicēšanai zinātnisko rakstu. Termiņš 2011.gada 2.ceturksnis.

1.4. Veikt CSP zinātnisko rakstu krājuma “Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2011” rediģēšanu 50% no darba apjoma (paredzēti divi zinātniskie redaktori). Termiņš 2011.gada 2.ceturksnis.

1.5. Izvērtēt 2011.gada pašvaldību pašvērtējumu aptaujas rezultātus reģionu skatījumā. Termiņš 2011.gada 3.ceturksnis.

1.6. Uzsākt darbu pie monogrāfijas teksta sagatavošanas (vēsturiskā ievaddaļa par Latvijas reģionu īpatnību izveidošanos). Termiņš 2011.gada 3.ceturksnis.

1.7. Pabeigt un iesniegt publicēšanai monogrāfijas “Latvijas vietējo pašvaldību darbība to vadītāju vērtējumā” 1.sadaļu. Termiņš 2011.gada 4.ceturksnis.

2. Līguma nosacījumi, tā noslēgšanas un darbības termiņi:

2.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.punktā norādīto darbu izpilde un nodošana jāveic 1.punktā noteiktajos termiņos.

2.2. Ja iepirkuma apjoms līguma izpildes laikā samazinās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību likmēm saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2011/2 „Statistiskie pakalpojumi”ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju. Fiziskām personām šī prasība nav jāpilda.

3.3. Pretendentam vai tā personālam, kas veiks pasūtījumu, ir iegūts ekonomikas zinātņu doktora grāds. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

 

3.4. Pretendents veic (vai ir veicis) zinātnisko darbību un viņam ir pieredze līdzīgu statistisko pētījumu veikšanā. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz dokumentus vai apliecinājumu, ka atbilst šajā punktā norādītajām prasībām. Pretendents saraksta veidā norāda iepriekš veiktos līdzīgos statistiskos pētījumus – to izpildes laiku, pasūtītāju, darbu apjomu un kontaktpersonas.

3.5. Pretendentam vai tā personālam, kas veiks pasūtījumu, ir iepriekšējas publikācijas saistībā ar līdzīgiem pētījumiem. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz sarakstu ar publikācijām.

3.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.7. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.9. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.10. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Visām dokumentu kopijām, kas tiek iesniegtas šajā iepirkumā, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.11. Ja Pretendents darbu izpildei piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.12. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.  

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.13. Piedāvājumus iesniedz līdz 2011.gada 14.februārim plkst.10.00.

3.13.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.13.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādīto pētījumu veikšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katram pētījumam bez PVN, visu pētījumu kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona CSP: Konjunktūras un teritoriālās statistikas daļas vadītājs Ilmārs Vanags, 67366880, Ilmars [dot] Vanags [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kods:

79330000-6: Statistiskie pakalpojumi.