Skaitīšanas iecirkņu karšu izdrukāšana un piegāde (līdz 20 000 gabali, A3 formāts). Precizēts:25.01.2011. - atbildes un skaidrojošā informācija, karšu paraugi

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/01
Izsludināšanas datums: 
24.01.2011
Iepirkuma priekšmets: 
Skaitīšanas iecirkņu karšu izdrukāšana un piegāde (līdz 20 000 gabali, A3 formāts). Precizēts:25.01.2011. - atbildes un skaidrojošā informācija, karšu paraugi
Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
04.02.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
03.03.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

Biedrība "Rīgas Aromaterapijas Skola" - Ls 2074.00

Iepirkuma saturs: 

 

                                                                                                           APSTIPRINĀTAS

Centrālās statistikas pārvaldes

 pastāvīgās iepirkuma komisijas

2011.gada 24.janvāra sanāksmē/sēdē

(protokols Nr. 0103-1.2/1).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

2011.gada tautas skaitīšanas vajadzībām nepieciešams izdrukāt līdz 20 000 gabalu A3 formāta krāsainas skaitīšanas iecirkņu kartes saskaņā ar šādiem noteikumiem:

  1. Katra karšu lapa ir atšķirīga, kartes ir nepieciešams izdrukāt no pdf failiem, kur katra karšu lapa ir ievietota atsevišķā failā. Kartes grupējas pakās, kur viena karte ir izveidota kā kopskats, kurš, samazinot karšu mērogu, tiek sadalīts vairākās karšu lapās. Šādu komplektu ir iespējams atšķirt gan pēc pdf failu nosaukumiem, gan arī pēc pašām izdrukām, kur uz katras karšu lapas ir attēlots tās indekss. Katru individuālo komplektu nedrīkst izjaukt- tam ir jābūt sakārtotam uz papīra secīgi – kartes kopskats, un tam pakārtotās detalizētās karšu lapas.
  2. Iepirkuma uzvarētājam tiks iesniegtas kartes elektroniskā veidā uz datu nesēja. Nesējs tiks izvēlēts, savstarpēji to saskaņojot.
  3. Izpildes un piegādes termiņi: kartes jāizdrukā un jānogādā Pasūtītāja adresē Rīgā, Lāčplēša ielā 1 ne vēlāk kā līdz 2011.gada 28.februārim.

2. Līguma nosacījumi, tā noslēgšanas un darbības termiņi:

  1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.punktā norādīto darbu izpilde un nodošana jāveic ne vēlāk kā līdz 2011.gada 28.februārim.
  2. Ja iepirkuma apjoms līguma izpildes laikā samazinās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību likmēm saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2011/1 „Skaitīšanas iecirkņu karšu drukāšana un piegāde (20 000 gabali, A3 izmērs)” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.6. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Visām dokumentu kopijām, kas tiek iesniegtas šajā iepirkumā, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.10. Ja Pretendents darbu izpildei piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.11. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.  

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2011.gada 4.februārim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādīto karšu izgatavošanu, piegādi un nodošanu pasūtītājam. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas par vienu vienību bez PVN, kā arī kopsumma par visu apjomu bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Informātikas departamenta direktors Pāvels Onufrijevs, 67366807, Pavels [dot] Onufrijevs [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

22000000-0: Iespieddarbi un saistītie izdevumi.

PielikumsIzmērs
atbides_precizejosa_informacija_25012011.doc25 KB
p756-1.pdf1.33 MB
p756-2.pdf919.5 KB
p756-3.pdf620.22 KB
p756-kopskats.pdf781.62 KB