CSP 2010/38

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/38
Izsludināšanas datums: 
09.11.2010
Iepirkuma priekšmets: 

RVS Horizon uzturēšana un apkalpošana 2 gadu periodā

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
22.11.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
22.11.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA FMS - Ls 7328.00

Iepirkuma saturs: 

 

                                                                                                           APSTIPRINĀTAS

Centrālās statistikas pārvaldes

 pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 8.novembra sanāksmē/sēdē

(protokols Nr. 0103-1.2/92).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

  • Izmaiņu veikšana RVS „Horizon” programmā (turpmāk-programma), nodrošinot programmas funkcionalitātes aktualizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām uz noteiktiem datumiem, kad grozījumi normatīvajos aktos stājas spēkā.
  • Jaunāko programmu versiju informācijas nodrošinājums, sniedzot salīdzinošu aprakstu par to, kādas izmaiņas ieviestas jaunākajā versijā, salīdzinot ar iepriekšējo programmas versiju, nosūtot informāciju uz Pasūtītāja norādītajām e-pasta adresēm.
  • Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jaunāko programmas versiju piegādes organizēšana.
  • Novērst atklātās programmas kļūdas termiņos, saskaņā ar vienošanos starp CSP un programmas uzturētāju. Programmas kļūdu novēršanas izmaksas sedz programmas uzturētājs.
  • Nodrošināt programmas esošo uzlabojumu saglabāšanu, kuri izstrādāti un apmaksāti CSP vajadzībām.
  • Bezmaksas konsultāciju nodrošinājums Pasūtītājam darba laika ietvaros pa telefonu saistībā ar programmas izmantošanu.
  • Noteikta konsultanta piesaistes nodrošinājums, kurš pārzina Pasūtītāja visas programmas uzstādījumu nianses un sadarbosies ar Pasūtītāju Līguma darbības laikā.

 

2. Līguma nosacījumi, tā  noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.punktā norādīto pakalpojumu sniegšanas termiņš ir 2 gadi no līguma spēkā stāšanās brīža.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

  1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;
  2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
  3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/38 „RVS Horizon uzturēšana un apkalpošana” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir tiesības veikt RVS Horizon uzturēšanas un apkalpošanas darbus. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz vēstuli, kurā RVS Horizon izstrādātājs apliecina, ka pretendents ir tiesīgs veikt RVS Horizon uzturēšanas un apkalpošanas darbus.

3.4. Pretendentam ir pieredze RVS Horizon tehniskajā apkalpošanā un konsultāciju sniegšanā. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz brīvas formas izziņu, kurā norāda informāciju par to, ka pretendentam ir pieredze RVS Horizon tehniskajā apkalpošanā un konsultāciju sniegšanā vismaz diviem pasūtītājiem, norādot pasūtītāju nosaukumu, adresi, pasūtītāju kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru par vismaz trijiem iepriekšējiem gadiem.

3.5.  Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.6. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Visām dokumentu kopijām, kas tiek iesniegtas šajā iepirkumā, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.10. Ja Pretendents darbu izpildei piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.11. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Papildus izziņā norāda Publisko iepirkumu likuma 39.panta sestajā daļā noteikto informāciju. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.  

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu. 

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 22.novembrim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītā pakalpojuma sniegšanu 2 gadu periodā. Izmaksas par noteikta konsultanta piesaisti šī līguma izpildes laikā finanšu piedāvājumā nenorāda. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta direktore J.Dišereite, 67366913, janina [dot] disereite [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

72260000-5 – Ar programmatūru saistītie pakalpojumi.