CSP 2010/37

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/37
Izsludināšanas datums: 
29.10.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) datorizēto personu interviju veikšanai nepieciešamo programmatūras moduļu pilnveidošana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
09.11.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
17.11.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA iSoft Solutions Ls 24 006.40

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

Centrālās statistikas pārvaldes

 pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 29.oktobra sanāksmē/sēdē

(protokols Nr. 0103-1.2/86).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) datorizēto personu interviju veikšanai nepieciešamo programmatūras moduļu pilnveidošana.

ISDAVS pilnveidošanas darbi:

1.         Izveidot funkcionālas pogas, kuras nodrošinās divas darbības:

1.1.       izveidot izvēlēta pārskata funkcionalitātes kopiju un ievietot to citā (noradītā) versijā.

1.2.       izveidot jaunu objektu ar līdzīgu funkcionalitāti.

Šīs pogas ir jāiestrādā sekojošās moduļa "Metadatu ievads un aktualizācija interviju apsekojuma pārskatam" sadaļās:

•           Pārskata versijas ievadkontroles;

•           Pārskata versijas jautājumu pārejas;

•           Pārskata versijas papildmoduļi;

•           Pārskata versijas automātiskās korekcijas.

2.         Izveidot funkcionalitāti, kura nodrošinās iespēju kontrolēt atbilžu variantu vērtības ar validācijas palīdzību.

3.         Izveidot funkcionalitāti, kura nodrošinās CSP darbiniekiem iespēju modificēt/uzturēt CAWI apakšsistēmā pieejamo palīdzības informāciju (zem pogas „Palīdzība”).

4.         Izveidot funkcionalitāti, kura nodrošinās, visos ievadmoduļos, pēdējā aizpildītā/atbildētā jautājuma numura/vietas saglabāšanu pirms datu ievades pārtraukšanas. Atjaunojot datu ievadi programmai ir jānodrošina pēdēja aizpildītā/atbildētā jautājuma atspoguļošanu (neskatoties uz esošo priekšiedrukas informāciju) un turpināt loģisko jautājumu secību izejot no tekošās datu ievades pozīcijas.

5.         Iestrādāt paziņojumus, kuri tiks attēloti visās formās, kur ir teksta ievades ierobežojums uz simboliem, piemēram - komentāra laukā, tiklīdz tiek sasniegts ievadīto simbolu limits.

6.         Palielināt automātiskajām korekcijām "Algoritma mērķa ceļļu" daudzumu līdz  5 šūnām un "Aizpildīšanas izteiksmes ceļļu" daudzumu līdz  5 šūnām.

7.         Nepieciešams palielināt teksta lauka garumu līdz 4000 simboliem.

8.         Izveidot funkcionalitāti, kura nodrošinās sistēmas lietotājam ar attiecīgajam tiesībām, atlasīt respondentus un skatīties datus, kuri atrodas apmaiņas serverī. Jāvar apskatīt jebkuras sistēmas datu versiju. Pārējais konfliktu apstrādes mehānisms jāsaglabā esošajā veidā.

9.         Izveidot funkcionalitāti, kura nodrošinās ar automātiskas korekcijas palīdzību iegūtas informācijas saglabāšanu pie anketas datiem. Šai funkcionalitātei jābūt aktivizējamai vai atslēdzamai. Attiecas arī uz tādiem datu laukiem, kuri tiek apieti, izmantojot jautājumu loģisko secību.

10.        Izveidot automātiskajām korekcijām iespēju papildus norādīt, vai korekcijas likumam ir atļauts labot jau iepriekš esošu vērtību šūnā.

11.        Izveidot iespēju CAWI autorizācijai izmantot internetbanku starpniecību. Precīzs banku saraksts tiks saskaņot ar uzvarētāju.

12.        Izveidot jaunu tiesības vienību un funkcionalitāti ar iespēju slēgt metadatu labošanas funkcijas, ar iespēju pie nepieciešamības to atvērt. Tiesības nepieciešams piešķirt pa pārskatiem.

13.        Izveidot konfliktu risināšanas darbības žurnālu, kurā tiks atspoguļota informācija, kurš konflikta gadījums un kad tika risināts, kurš lietotājs to ir risinājis un kura datu kopas versija ņēma priekšroku. Šo žurnālu ir jāveido ar iespēju atlasīt konfliktus pēc respondenta koda. Jāparedz iespēju šo žurnālu saglabāt un sākt uzkrāt informāciju no jauna.

14.        Nodrošināt, lai sistēma saglabā informāciju kurš lietotājs, kādā laikā ir veicis pārskata sagatavošanu ievadei.

Izpētes darbi

Pretendentam jāveic MS SQL OLAP rīku iespēju analīze ar mērķi noskaidrot iespējas veidot datu kubus, izmantojot sistēmas metadatus.

2. Līguma nosacījumi, tā  noslēgšanas un darbības termiņi:

2.1.Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.punktā norādīto darbu izpilde un nodošana jāveic 30 kalendāro dienu  laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

2.2.Ja iepirkuma apjoms līguma izpildes laikā samazinās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību likmēm saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1.        uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2.        visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3.        piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/37 „ISDAVS datorizēto personu interviju veikšanai nepieciešamo programmatūras moduļu pilnveidošana” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendenta rīcībā ir vismaz trīs pretendenta eksperti, kuri tiek iekļauti šī iepirkuma izpildes grupā, ir ar profesionālo pieredzi MDV-ISDAVS vai ekvivalenta projektēšanā, izstrādē un ieviešanā šādās kvalifikācijas pozīcijās – projekta vadītājs, sistēmas arhitekts, vecākais programmētājs. Lai apliecinātu šajā punktā noteiktās prasības, pretendents iesniedz informāciju, kas apliecina, ka tā rīcībā ir vai uz iepirkuma līguma izpildes brīdi būs vismaz trīs šajā punktā minētie eksperti, un kas apliecina personāla profesionālo pieredzi MDV-ISDAVS vai ekvivalentas izstrādē un ieviešanā (ekvivalentas sistēmas gadījumā pretendents norāda ieviešanas vietu un kontaktpersonas). Šis punkts piemērojams pretendentiem, kuru piedāvātie eksperti nav bijuši MDV-ISDAVS izstrādes grupā.

3.4. Pretendentam ir tiesības veikt ISDAVS pilnveidošanas darbus. Tā kā pilnveidojamiem ISDAVS moduļiem ir garantijas periods, tad, gadījumā, ja ISDAVS pilnveidošanas darbus veic pretendents, kurš nenodrošina esošās garantijas saistības, tam ir jāpārņem visas sistēmas garantijas saistības pilnā apmērā. Lai apliecinātu šajā punktā minētās prasības, pretendents iesniedz vēstuli, kurā ISDAVS izstrādātājs SIA iSoft Solutions apliecina, ka pretendents ir tiesīgs veikt ISDAVS pilnveidošanas darbus, un apliecinājumu, ka pretendents apņemas pārņemt no SIA iSoft Solutions garantijas saistības pilnā apmērā.

3.5.  Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.6. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Visām dokumentu kopijām, kas tiek iesniegtas šajā iepirkumā, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.10. Ja Pretendents darbu izpildei piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.11. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.  

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu. 

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 9.novembrim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītā darbu izpildi un nodošanu, izņemot izmaksas par izpētes darbu veikšanu, ko pretendents veic uz sava rēķina. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP priekšnieka vietnieks N.Tālers, 67366650, norberts [dot] talers [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

72230000-6 - Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi.