CSP 2010/34

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/34
Izsludināšanas datums: 
30.09.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Serveru licenču piegāde

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
11.10.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
21.10.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

1.daļa - SIA "LatInSoft" - Ls 4 686.33

2.daļa - SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" - Ls 4 174.50

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 29.septembra sanāksmē/sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/78).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir serveru licenču piegāde un uzstādīšana. Licences paredzētas uzstādīšanai uz serveriem, kuri tiks piegādāti atklāta konkursa ar id. Nr. CSP 2010/29 „Serveru un disku masīva piegāde un uzstādīšana” ietvaros. Šīs licences paredzētas serveru darbības nodrošināšanai, ar kuru palīdzību tiks ekspluatēti risinājumi tautas skaitīšanai.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:

 

1. DAĻA – Serveru operētājsistēmu un datu bāzes vadības sistēmas programmatūras licences

Programmatūra un instalācija

Skaits

Microsoft Windows Server 2003 Standard, x86, ar instalācijas disku

1

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, x86, ar instalācijas disku

3

Microsoft SQL 2005 Standard, x86, 1 procesora licence

1

Pretendentam Microsoft Windows Server 2003 Web edition serveri būs jāsaslēdz tīkla balansēšanas klasterī (NLB cluster), savukārt uz Microsoft Windows Server 2003 Standard edition jāuzstāda Microsoft SQL 2005 Standard versija.

2. DAĻA – Virtualizācijas programmatūras licences

 

Programmatūra un instalācija

Skaits

Citrix XenServer 5.6. Enterprise licence ar 3 gadu uzturēšanas servisu (tajā skaitā iekļaujot pieeju jaunākajām programmatūras versijām bez maksas)

3

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.punktā norādīto preču piegāde un uzstādīšana jāveic 30 kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/34 „Serveru licenču piegāde” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendenta rīcībā ir vismaz viens sertificēts Microsoft tehniskais speciālists un vismaz viens sertificēts Citrix XenServer tehniskais speciālists, kuri nodrošinās tehniskajā specifikācijā noteikto operētājsistēmu uzstādīšanu un instalēšanu. Speciālistiem ir jābūt ar valsts valodas prasmes līmeni ne zemāku par vidējo.

3.4. Lai apliecinātu 3.3.punktā noteiktās prasības, pretendents iesniedz:

3.4.1. ražotāja izsniegtu sertifikāta kopiju vai iepirkuma CSP 2010/34 komisijai adresētu ražotāja apliecinājumu par šādu speciālistu esamību, kas apliecina Microsoft tehniskā speciālista atbilstību 3.3.punkta prasībām un Citrix XenServer tehniskā speciālista atbilstību 3.3.punkta prasībām;

3.4.2. vidusskolas vai augstskolas atestāta kopiju vai valsts valodas prasmes apliecības kopiju, kas apliecina Microsoft tehniskā speciālista atbilstību 3.3.punkta prasībām un Citrix XenServer tehniskā speciālista atbilstību 3.3.punkta prasībām.

3.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.6. Pretendents var iesniegt tehnisko piedāvājumu par visām daļām kopā vai par kādu no daļām. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Visām dokumentu kopijām, kas tiek iesniegtas šajā iepirkumā, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.10. Ja Pretendents servera licenču piegādē un uzstādīšanā piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.11. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 11.oktobrim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītā pakalpojuma sniegšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: CSP priekšnieka vietnieks N.Tālers, 67366650, norberts [dot] talers [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

48000000-8: Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas.