CSP 2010/31

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/31
Izsludināšanas datums: 
10.09.2010
Iepirkuma priekšmets: 

2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas datu analīzes veikšana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
21.09.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
22.09.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

L.Bille. S.Baltiņa, I.Kaļva Ls 4050

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 9.septembra sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/68).

Iepirkuma prasības

CSP 2010/31 „2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas datu analīzes veikšana

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Veicamais uzdevums iepirkuma ietvaros ir:

1. Veikt 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanā iegūtās informācijas analīzi un apstrādi;

2. Telefoniski kontaktēties ar respondentiem, kļūdaini saņemtās informācijas gadījumos, veikt informācijas korekcijas;

3. Veikt lauksaimniecības skaitīšanas informācijas salīdzināšanu ar Statistiskā lauku saimniecību reģistra informāciju un citu pieejamo administratīvo datu bāzu informāciju.

Sagaidāmie rezultāti:

1. Sagatavota 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas datu bāze par vismaz 12000 lauku saimniecību, atbilstoši CSP noteiktajām metodoloģiskajām prasībām;

2. Kļūdainās informācijas gadījumos pēc telefoniska kontakta ar respondentiem, veiktas korekcijas datu bāzes informācijā;

3. Veikta lauksaimniecības skaitīšanas informācijas salīdzināšana ar Statistiskā lauku saimniecību reģistra informāciju un citu pieejamo administratīvo datu bāzu informāciju.

2.Pakalpojuma izpildes un līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas un uzdevums jāizpilda 3 mēnešu laikā.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/31 „2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas datu analīzes veikšana” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents (juridiska persona) ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir pozitīva pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā un pretendenta personāls, kurš izpildīs darbus, vai pretendents kā fiziska persona atbilst šādām prasībām:

3.3.1. augstākā ekonomiskā vai lauksaimnieciskā izglītība,

3.3.2. pieredze darbā ar lauksaimniecības statistikas datiem, iepriekšējās skaitīšanas, lauku saimniecību struktūras vai ikgadējo lauksaimniecības statistisko apsekojumu organizēšanā un datu vākšanā,

3.3.3. pieredze ar statistikas datu ieguvi un apstrādi saistītā darbā,

3.3.4. pieredze darbā ar datu bāzēm Access vidē operatora līmenī datu ievadam, datu atlasei, grupēšanai.

3.3.5. valsts valodas prasme - ne zemāk par vidējā līmeņa 2.pakāpi (B 2).

Lai apliecinātu šo prasību, Pretendents iesniedz brīvas formas izziņu (tas var būt arī CV), kurā norāda informāciju par Pretendenta tehniskajām iespējām (3.3.1.-3.3.5.apakšpunkta prasības), atsevišķi pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina 3.3.1.apakšpunktā un 3.3.5.apakšpunktā noteiktās prasības, un pieredzi līdzīgu pakalpojumu sniegšanā ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem, norādot laiku un pakalpojuma saņēmējus.

3.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu un noformētu uz Pretendenta firmas (ja pretendents ir juridiska persona) veidlapas. Pretendents piedāvājumā norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pilnvara ir jāpievieno piedāvājumam.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

3.5. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu grozīt.

3.7. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.8. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.9. Ja iepirkuma apjoms līguma izpildes laikā samazinās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību likmēm saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

3.10. Ja Pretendents pakalpojuma sniegšanā piesaista apakšuzņēmēju, tad piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.

3.11. Pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija no Pretendenta (juridiskas personas un pašnodarbinātā), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pieprasīs iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un (vai) ārvalstu kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka 10 darba dienas. Šo dokumentu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas ir izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 21.septembrim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 201.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītā uzdevuma izpildi. Pretendents kā fiziska persona, kas nav reģistrējies kā pašnodarbinātais, finanšu piedāvājumā norāda neto cenu.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktora vietniece Anita Raubena, 67366977, Anita [dot] Raubena [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

79330000-6: Statistikas pakalpojumi.