CSP 2010/21

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/21
Iepirkuma priekšmets: 

Resursu vadības sistēmas "Horizon" papildus funkcionalitātes (Budžeta plānošanas un izpildes kontroles risinājums - BPIKR) ieviešana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
16.07.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
19.07.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA FMS Ls 11 948.75

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 6.jūlija sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/36).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Resursu vadības sistēmas „Horizon” (turpmāk – RVS Horizon) papildus funkcionalitātes (Budžeta plānošanas un izpildes kontroles risinājums, turpmāk – BPIKR) ieviešana saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

1) RVS Horizon BPIKR procesa prasību specificēšana ar mērķi rast risinājumu BPIKR moduļa integrācijai ar esošo CSP finanšu uzskaites, CSP LSIS plānošanas un analīzes sistēmu (budžeta process, formas, saskaņošana, atskaites, veidlapas);

2) RVS Horizon BPIKR budžeta plānošanas risinājuma projektēšana un konfigurēšana (moduļa instalācija, klasifikatoru datu importa konfigurēšana no RVS Horizon, datubāzes konfigurēšana, ievadformas, tabulas atskaites, veidlapas izdrukai);

3) Lietotāju apmācība darbam ar RVS Horizon BPIKR un lietotāju detalizētas instrukcijas sagatavošana;

4) RVS Horizon BPIKR budžeta plānošanas ieviešana (sistēmas testēšana un lietotāju atbalsts testēšanas procesā- konsultācijas klātienē, pa telefonu un e-pastu).

RVS Horizon BPIKR ieviešanas rezultātā CSP budžeta plānošana un analīze iespējama šādās RVS Horizon uzskaites dimensijās – finansējums, budžeta izdevumu EKK, grāmatvedības uzskaites konts, struktūrvienība, produkts.

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. Tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādītie darbi jāizstrādā un jānodod Pasūtītājam 3 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/21 „Resursu vadības sistēmas „Horizon” papildus funkcionalitātes (Budžeta plānošanas un izpildes kontroles risinājums – BPIKR) ieviešana” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir tiesības veikt RVS Horizon uzturēšanas un apkalpošanas darbus. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz vēstuli, kurā RVS Horizon izstrādātājs apliecina, ka pretendents ir tiesīgs veikt RVS Horizon uzturēšanas un apkalpošanas darbus.

3.4. Pretendentam ir pieredze RVS Horizon tehniskajā apkalpošanā un konsultāciju sniegšanā. Lai apliecinātu šo prasību, pretendents iesniedz brīvas formas izziņu, kurā norāda informāciju par to, ka pretendentam ir pieredze RVS Horizon tehniskajā apkalpošanā un konsultāciju sniegšanā vairākiem pasūtītājiem, norādot pasūtītāju nosaukumu, adresi, pasūtītāju kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru par vismaz trijiem iepriekšējiem gadiem.

3.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

3.6. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.10. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.11. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 16.jūlijam plkst.10.00.

3.11.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.11.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta direktore J.Dišereite, 67366913, janina [dot] disereite [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

72230000-6: Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi.