CSP 2010/18

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/18
Iepirkuma priekšmets: 

Poligrāfijas izejmateriālu piegāde

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
21.06.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
28.06.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "Poligrāfijas Apgāds" - Ls 3083.29

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 4.jūnija sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/27).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir poligrāfijas izejmateriālu piegāde saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

Nosaukums

M/vien.

Skaits

Plates VSP-E 450X370X0.15

gab.

3500

Plašu konservants baking gum 802

litri

10

Plašu attīstītājs Developer HD-P1(atšķaidīšanas proporcija1/5)

litri

30

Iespiedmašīnu mazgāšanas līdzeklis Hydro Wash

litri

60

Roku mazgājamā pasta

kg

10

Pretsalipšanas un slīdēšanas līdzeklis aerosola, 400 ML

gab

5

Stieple H3 0,4mm, spole

gab

4

Ūdens stabilizators, stabilat DH

litri

40

Pretžūšanas līdzeklis anti-siccatif

iepak

6

Pasta krāsu velmju dziļai attīrīšanai,

litri

5

VELMJU APVALKI velmes diam.32,0(28,5)

metri

6

VELMJU APVALKI velmes diam. 53,5(49

metri

6

MAZG. LĪDEKLIS TAUKAINĀM VIRSMĀM white level vai ekvivalents

litri

10

REDUXPASTE 4799 vai ekvivalents

kg

5

POLGRĀFIJAS MAŠĪNU EĻĻOŠANA eļļa aerasolā

gab

5

Ofseta krāsa, lēni žūstoša, Black (CMYK)

kg

20

Ofseta krāsa, lēni žūstoša, Yellow (CMYK)

kg

20

Ofseta krāsa, lēni žūstoša, Magenta (CMYK)

kg

20

Ofseta krāsa, lēni žūstoša, Cyan (CMYK)

kg

20

Pantone Reflex blue

kg

3

 

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.punktā noteiktās preces jāpiegādā viena gada laikā atsevišķās Preces partijās uz adresi Rīgā, Lāčplēša ielā 1 pēc Pasūtītāja ikreizēja pasūtījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no pasūtījuma saņemšanas brīža.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/18 „Poligrāfijas izejmateriālu piegāde” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

3.4. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.6. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.7. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.8. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.9. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 21.jūnijam plkst.10.00.

3.9.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.9.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departamenta direktors U.Ainārs, 67366920, uldis [dot] ainars [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kodi:

22500000-5: Iespiedplates vai cilindri un citas iespieddarbiem izmantojamas iekārtas;

22610000-9: Tipogrāfijas krāsa;

39800000-0: Tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi.