CSP 2010/13

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/13
Izsludināšanas datums: 
24.08.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projekta „Pirktspējas Paritāšu Programma 2010” ietvaros

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
10.05.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
11.05.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

1.daļa - J.Freimanis Ls 900.00
2.daļa - K.Plakhins Ls 1240.00
3.daļa - I.Kalēja Ls 1389.87

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 20.aprīļa sēdē

(protokols Nr. 0103-1.3/13).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir 2010.gada būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projekta “Pirktspējas Paritāšu Programma 2010” ietvaros, ievērojotEurostat “Vadlīnijas celtniecības un inženiertehnisko projektu cenu noteikšanai” (“Pricing guidelines for construction and civil engineering projects”) un citus Pasūtītāja norādījumus par veicamo darbu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts trīs daļās:

1.daļa: izskatīt un aizpildīt cenu informāciju Eurostat sagatavotajās būvtāmēs šādiem objektiem:

· Individuālā māja (kods 505-2),

· Skandināvu māja (kods 505-5u),

· Daudzdzīvokļu māja (kods 505-4u);

2.daļa: izskatīt un aizpildīt cenu informāciju Eurostat sagatavotajās būvtāmēs šādiem objektiem:

· asfalta ceļš (kods 507-1u),

· tilts (kods 507-7u);

3.daļa: izskatīt un aizpildīt cenu informāciju Eurostat sagatavotajās būvtāmēs šādiem objektiem:

· rūpnieciskās ražošanas ēka (kods 506-2u),

· biroja ēka (kods 506-5u).

Sagaidāmie rezultāti:

  • būvtāmēs norādītas 2010.gada Latvijas būvniecībā raksturīgās gada vidējās (provizoriskās) cenas;

  • aizpildītās būvtāmes iesniegtas elektroniskā (Excel faili) formātā;

  • pievienots rakstisks komentārs ar izmantotajiem datu avotiem, iespējamām problēmām attiecībā uz sniegto datu atbilstību prasībām un norādīto cenu reprezentativitāti, kā arī ieteikumi apsekojuma pilnveidošanai (Word fails);

  • dalība cenu kontroles procesā, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes organizētajā starptautiskā sanāksmē (Rīgā) apsekojuma rezultātu apspriešanai pēc rezultātu iesniegšanas un apkopošanas Eurostat.

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas, un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Darba nodošanas termiņš 2010.gada 16.jūlijs.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1.Pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/13 „Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projekta „Pirktspējas Paritāšu Programma 2010” ietvaros” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents (juridiska persona) ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasībupretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona)piedāvājumu iesniedz parakstītu, kā arī norāda par sevi vispārīgu informāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, pasta adresi, reģistrācijas numuru, kā arī citu Pretendentu raksturojošu informāciju.

3.4. Pretendentam (gan fiziskai, gan juridiskai personai)ir pieredze darbā ar līdzīgiem etalonprojektiem, kā arī pretendenta personāls, kurš izpildīs darbus, vai pretendents kā fiziska persona atbilst šādām prasībām:

3.4.1. pieredze tāmēšanā vismaz 7 gadi;

3.4.2. augstākā vai vidējā profesionālā izglītība būvniecībā ar iepirkuma priekšmetam atbilstošu kvalifikāciju;

3.4.3. būvprakses sertifikāts (būvniecības tāmju sastādīšanā, projektēšanā).

3.5. Lai apliecinātu 3.4.punktā noteiktās prasības,pretendents apraksta savu pieredzi, norādot sniegto pakalpojumu nosaukumus, to veikšanas vietu un laiku, bet ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, kā arī iesniedz dokumentus vai to kopijas, kas apliecina pretendenta atbilstību 3.4.2. un 3.4.3.punkta prasībām.

3.6. Pretendents var iesniegt tehnisko piedāvājumu par visām daļām kopā vai par kādu no daļām. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.

3.10. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.11. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 10.maijam plkst.10.00.

3.11.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.11.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu. Pretendents (juridiska persona) finanšu piedāvājumā norāda summu bez PVN, kā arī kopējo summu ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Cenu statistikas departamenta direktore I.Kunstvere, 67366852, Inga [dot] Kunstvere [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8. Iepirkuma CPV kods:

79330000-6: Statistikas pakalpojumi.