CSP 2010/6

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/06
Izsludināšanas datums: 
16.02.2010
Iepirkuma priekšmets: 

Centrālās statistikas pārvaldes interneta mājaslapas dizaina un funkcionalitātes uzlabošana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
25.02.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
26.02.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "Prog" Ls 14314.30

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

LR Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 8.februāra sanāksmē/sēdē

(protokols Nr.0103-1.3/5)

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk–CSP) mājaslapas dizaina un funkcionalitātes uzlabošana, ievērojot turpmāko:

1.1. Esošās situācijas apraksts un obligātās pamatprasības darbu izpildei:

Mājaslapas uzlabošanu izpildītājs var veikt, pilnveidojot esošo satura vadības sistēmu (turpmāk–SVS), saglabājot esošo funkcionalitāti vai arī pārnesot saturu uz pretendenta SVS. Gadījumā, ja mājaslapa tiek pārnesta uz citu SVS, jānodrošina funkcionalitātes saglabāšana un jāveic esošo datu migrācija.

Pašreizējās mājaslapas tehniskie parametri:

Tehniskais parametrs

Parametra vērtība

Servera OS

Windows 2003

Web serveris

Apache 1.3.64, IIS*

Datubāze

MySQL 5.0.45 (UTF)

Serverī instalētās valodas

PHP/4.4.1, Javascript. ASP*

* IIS tiek izmantots statistikas datubāzu publicēšanai. Papildu informācija par izmantoto produktu ir atrodama interneta adresē http://www.pc-axis.scb.se/.

Veicot mājaslapas uzlabošanu, ir jānodrošina:

- SVS ar šādām iespējām:

o brīvi pārveidot lapas struktūru;

o papildināt ar jaunām tēmām;

o nodrošināt moduļu izsaukšanu specifisku funkciju veikšanai.

- WYSIWYG satura redaktors ar šādām iespējām:

o automātisku stilu pielietošanu, kopējot un ievietojot tekstus, tabulas;

o attēlu pievienošanu;

o nepieciešamo papildu moduļu izsaukšanu.

Mājaslapas satura atjaunošana veicama, izmantojot interneta pārlūku. Mājaslapas publiskai pusei korekti jābūt attēlotai un lietojamai šādos pārlūkos: Internet Explorer 8, Internet Explorer7, Internet Explorer 6, Firefox, Chrome, Safari, Opera.

1.2. Jaunas mājaslapas struktūras un dizaina izstrāde:

Izstrādāt jaunu vai pilnveidot esošo mājaslapas dizainu, piedāvāt izmaiņas mājaslapas struktūrā un, saskaņojot ar Pasūtītāju, tās izstrādāt. Ieteikumi par mājaslapas struktūras maiņu jāpamato ar esošās mājaslapas lietojamības testu, kā arī 5 pasūtītāja izvēlētu personu intervijām.

Jāsagatavo 3 dizaina variantu projekti. Pēc pasūtītāja izvēles jāveic 2 variantu tālāka pilnveidošana.

1.3. Esošo mājaslapas moduļu funkcionalitātes pilnveidošana:

1.3.1. Preses ziņojumu publicēšanas un abonēšanas moduļa (sadaļa „Notikumi” mājaslapā) pilnveidošana:

1.3.1.1. administrācijas modulī jānodrošina iespēja sasaistīt latviešu un angļu valodā publicētos preses ziņojumus;

1.3.1.2. statistikas iegūšana par preses ziņojumu popularitāti (unikālie apmeklējumi, sesiju skaits);

1.3.1.3. kalendāra publicēšana preses ziņojumu plānam un arhīvam;

1.3.1.4. vēstkopas pilnveidošana, nodrošinot automātisku atteikšanās saiti, saņēmēju administrācijas uzlabošanu (meklēšana, informācija par vēstkopu saņēmējiem).

1.3.2. Statistisko pārskatu un aizpildīšanas norādījumu publicēšanas moduļa pilnveidošana:

1.3.2.1. pārskatu un aizpildīšanas norādījumu atvēršana, izmantojot „draudzīgu adresi” (url: gads & pārskata kods);

1.3.2.2. pārskatu grupēšana pēc iesniegšanas datuma (šajā mēnesī, ceturksnī, brīvi norādītā periodā);

1.3.2.3. papildu datņu formātu ieviešana. Jānodrošina, lai pārskati un aizpildīšanas norādījumi var būt jebkāda tipa datnes (pašreiz pieļautas PDF un DOC tipa datnes). Jānodrošina lietotāja informēšana par datnes tipu (ikona);

1.3.3. Klasifikāciju kataloga un klasifikāciju publicēšanas moduļa pilnveidošana:

1.3.3.1. klasifikāciju kataloga struktūras maiņa (/csp/content/?cat=4469&cl_cat=0&p_cid=30&p_vid=3529&p_action=1). Jāveic koda izveide, lai attēlotu struktūru atbilstoši pasūtītāja norādījumiem;

1.3.3.2. klasifikāciju eksports uz CSV, EXCEL. Veicot eksportu, jānodrošina html formatējuma tagu noņemšana;

1.3.3.3. koda optimizācija, lai uzlabotu ātrdarbību, strādājot ar ierakstu skaita ziņā apjomīgām klasifikācijām, attiecas gan uz klasifikāciju administrēšanas moduli (klasifikāciju ielāde), gan uz publisko pusi;

1.3.4. Statistisko tabulu (/csp/content/?cat=354) publicēšanas un administrēšanas moduļa pilnveidošana atbilstoši PC-AXIS (http://www.pc-axis.scb.se/TechDoc.htm) jaunākajai versijai, kā arī satura vadības sistēmā nodrošinot:

1.3.4.1. tabulu satura izvēles brīdī iespēju izvēlēties valodu atbilstoši attiecīgā PX-faila saturam;

1.3.4.2. iespēju norādīt, kuru rādītāju attēlot pa x asi, kuru pa y asi. Uzstādījumi jāsaglabā un automātiski jāpiemēro, veicot atkārtotu datu aktualizāciju;

1.3.4.3. informāciju par PC-AXIS failiem, kuri tiek izmantoti statistikas tabulu veidošanā;

1.3.4.4. iespēju strukturēt izveidotos PX-failus pa tēmām.

1.4. Jaunas funkcionalitātes ieviešana:

1.4.1. Nodrošināt mājaslapas atbilstību 06.03.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.

1.4.2. Izveidot e-iesnieguma formu, kurā iekļauti Iesniegumu likumā noteiktie iesniedzēja rekvizīti, kā arī iespēja pievienot pielikumus.

1.5. PC-AXIS (http://www.pc-axis.scb.se/TechDoc.htm) pēdējās pieejamās versijas uzstādīšana, konfigurācija un integrācija mājaslapā:

1.5.1. jaunākās versijas uzstādīšana (IIS);

1.5.2. dizaina saskaņošana ar mājaslapu;

1.5.3. lietotāju reģistrācijas un uzskaites integrācija;

1.5.4. nepieciešamo frāžu tulkošana.

1.6. Mājas lapas izvietošana:

1.6.1. Pēc jaunās mājas lapas izstrādes, tās komponentes jāizvieto uz diviem pasūtītāja rīcībā esošiem serveriem. Uz viena no serveriem ir jāizvieto pati mājas lapa, savukārt uz otra izvietojama PC-AXIS sistēma statistikas datubāzu publicēšanai. Uz katra no serveriem ir uzstādīta Microsoft Server 2003.

1.7. MediaWiki uzstādīšana:

1.7.1. Jāuzstāda MediaWiki jaunākā versija, jāveic tās konfigurācija.

1.7.2. Jāveic līdz 10 (desmit) pasūtītāja norādīto paplašinājumu uzstādīšanu un konfigurēšana.

1.7.3. Jāizveido MediaWiki noformējuma stils vizuāli saskaņots ar mājas lapu.

1.8. Mājaslapas uzturēšana:

1.8.1. Jānodrošina mājaslapas uzturēšana 2 gadus pēc tās nodošanas.Ar mājaslapas uzturēšanu saprot serveru programmatūras atjauninājumu uzstādīšanu (sistēmas programmatūras kļūdu labojumi, drošības atjauninājumi), kā arī mājaslapas papildināšanu ar specifisku funkcionalitāti, kas izriet no pasūtītāja vajadzībām pēc mājaslapas nodošanas. Orientējošais darba apjoms nepārsniegs 100 stundas pirmajā uzturēšanas gadā, 200 stundas otrajā uzturēšanas gadā.

1.8.2. Darbiem, kas saistīti ar mājaslapas uzturēšanu, piedāvājumā jānorāda stundas likme.

1.8.3. Pasūtītāja pieprasījumi servera programmatūras atjauninājumu uzstādīšanai jāizpilda 2 dienu laikā. Specifiskas funkcionalitātes izstrādes termiņi tiek savstarpēji saskaņoti, bet to ilgums nedrīkst pārsniegt 2 kalendāros mēnešus.

1.9. Garantijas periods:

1.9.1. Pēc mājaslapas nodošanas, jānodrošina 2 (divu) gadu garantijas periods. Garantijas periodā bez maksas jānovērš kļūdas, kas ir atklātas mājaslapas lietošanas laikā un kuru cēlonis ir kļūda programmatūrā.

1.9.2. Kritiskas kļūdas, kas paralizē mājaslapas un/vai atsevišķu moduļu darbību, jānovērš 3 (trīs) dienu laikā.

1.9.3. Pārējo kļūdu novēršanas grafiks jāsaskaņo 2 (divu) dienu laikā. Novēršanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 30 dienām.

2. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības:

2.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

2.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

2.3. Pretendents ir iepriekš veiksmīgi veicis līdzīga satura un apjoma darbu izpildi iestādēm, kuru mājaslapām ir jāatbilst 06.03.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, ko apliecina saskaņā ar 4.nodaļu iesniegtie dokumenti.

3. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.1.–1.7. punktā noteikto darbu maksimālais izpildes termiņš ir 60 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža. Gadījumā, ja pretendents spēj realizēt darbus īsākā termiņā, tas jānorāda piedāvājumā.

Uzturēšanas pakalpojums jānodrošina saskaņā ar 1.8.punktā noteikto.

4. Iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

4.1.Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

4.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

4.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/6 „Centrālās statistikas pārvaldes interneta mājaslapas dizaina un funkcionalitātes uzlabošana” ietvaros noteiktajām prasībām.

4.2. Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

4.3. Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu, kurā norādīti pēdējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas sniegtie mājaslapu izveides pakalpojumi, kas apliecina, ka pretendentam ir pieredze līdzīgu projektu realizācijā. Aprakstā norāda pēdējo 3 gadu laikā realizēto projektu sarakstu, kopējās izmaksas, kā arī 3 apjomīgāko projektu mājaslapu adreses.

4.4. Pretendents iesniedz šādu informāciju par pēdējo 2 gadu laikā 3 izstrādātajām mājaslapām, kurām jāatbilst 06.03.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”:

4.4.1. sadarbības laika periods;

4.4.2. izstrādātās mājaslapas apraksts (dizaina un struktūras pamatojums);

4.4.3. pretendenta sadarbības partnera vērtējums par darba rezultātiem, ko apliecina partnera atsauksme.

4.5. Pretendents norāda e-pasta adresi, faksa numuru vai pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju par iepirkuma rezultātiem. Ja šāda informācija netiks norādīta, pretendents par iepirkuma rezultātiem netiks personīgi informēts.

4.6. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā obligāti iekļaujamās sadaļas:

4.6.1. Pretendents sniedz savus komentārus par iepirkuma 1. punktu „Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms”, demonstrējot galveno uzdevumu, darba mērķa izpratni un tā veiksmīgas sasniegšanas un izpildes iespējas.

4.6.2. Pretendents izsaka savu viedokli un skaidrojumu par galvenajiem riskiem un pieņēmumiem vēlamā rezultāta sasniegšanai.

4.6.3. Pretendents pievieno CSP mājaslapas dizaina skici, kuras vizuālais veidols atspoguļotu CSP mērķus un uzdevumus, kā arī sniegtu ieskatu un atvieglotu navigāciju CSP mājaslapas saturā. Pretendents var iesniegt vairākus skiču variantus. Ar CSP mērķiem un uzdevumiem var iepazīties interneta vietnē www.csb.gov.lv sadaļā „Par mums”.

4.6.4. Pretendents pievieno CSP mājaslapas struktūras risinājumu, kas atbilstu CSP mērķiem un uzdevumiem, kā arī būtu viegli pārredzams, ar skaidri identificējamām galvenajām sadaļām un viegli nojaušamu apakšnodaļu saturu. Pretendents var iesniegt vairākus struktūras risinājuma variantus. Ar CSP mērķiem un uzdevumiem var iepazīties interneta adresē www.csb.gov.lv sadaļā „Par mums”.

4.7. Kopā ar Tehnisko piedāvājumu iesniedzamos materiālus var iesniegt elektroniski ierakstītus CD datu nesējā. Datnēm jābūt PDF formātā un to nosaukumi attiecīgi dizains.pdf, struktura.pdf.

4.8. Pretendents iesniedz darbu izpildes laika grafiku, kurā norāda:

4.8.1. galvenos darba izpildes posmus un nodošanas termiņus;

4.8.2. riskus, kas var ietekmēt laika grafikā noteiktos termiņus.

4.9. Pretendents sagatavo un iesniedz finanšu piedāvājumu saskaņā ar 5.punktā noteikto.

4.10. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.11. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

4.12. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, izņemot brošūras, bukletus, informatīvus materiālus.

4.13. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā, vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

4.14. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 25.februārim plkst.10.00:

4.14.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

4.14.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301

5. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistās ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN. Finanšu piedāvājums jāsagatavo šādā formā:

Nr.

Izmaksu pozīcija

Stundas

likme

Stundu

skaits

Summa bez PVN

A

B

C

D

E

1.

1.1–1.7. punktā noteikto darbu izpildes izmaksas

X

X

 

2.

1.8. punktā noteikto darbu izpildes izmaksas

X

X

2.1+2.2

2.1.

Stundas likme par 1.8.punktā paredzētajiem darbiem pirmajā uzturēšanas gadā

 

100

CxD

2.2.

Stundas likme par 1.8.punktā paredzētajiem darbiem otrajā uzturēšanas gadā

 

200

CxD

 

Kopā bez PVN

X

X

 
 

PVN

X

X

 
 

Kopā ar PVN

X

X

 
 

6. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

7. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departamenta direktors Uldis Ainārs, tālr.: 67366920, e-pasts: Uldis [dot] Ainars [at] csb [dot] gov [dot] lv.

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

8.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs visizdevīgākais.

8.2. Visizdevīgāko piedāvājumu izvēlēsies saskaņā ar šādiem kritērijiem un to skaitlisko vērtību:

Kategorija

Maksimālais punktu skaits (MPS)

Iegūtais punktu skaits

A. Cena

Viszemākajai cenai tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Pārējo piedāvājumu iegūtie punkti tiek aprēķināti pēc šādas formulas: MPS x (PL/PC)=PP,

kur:

MPS – maksimālais punktu skaits,

PL – viszemākā piedāvājuma cena,

PC – pretendenta piedāvājuma cena, kuram aprēķina izdevīguma punktus,

PP – attiecīgā pretendenta piedāvājuma iegūtie punkti

35

Atbilstoši formulai

B. Uzturēšanas un papildu darba izmaksas

Viszemākajai cenai tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Pārējo piedāvājumu iegūtie punkti tiek aprēķināti pēc šādas formulas: MPS x (PL/PC)=PP,

kur:

MPS – maksimālais punktu skaits,

PL – viszemākā piedāvājuma cena,

PC – pretendenta piedāvājuma cena, kuram aprēķina izdevīguma punktus,

PP – attiecīgā pretendenta piedāvājuma iegūtie punkti

15

Atbilstoši formulai

C. Specifikācijā paredzēto darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes termiņš līdz 30 dienām – 20 punkti

Darbu izpildes termiņš no 31 līdz 45 dienām – 10 punkti

Darbu izpildes termiņš no 46 līdz 60 dienām – 5 punkti

20

Atbilstoši kritērijiem

D. Dizaina skices vērtējums CSP mājaslapai

Pretendenta dizaina risinājuma skice:

- atbilst CSP mērķiem un uzdevumiem, atvieglo navigāciju CSP mājaslapā – 20 punkti;

- atbilst CSP mērķiem un uzdevumiem – 10 punkti;

- neatbilst CSP mērķiem un uzdevumiem – 0 punkti.

Gadījumā, ja pretendents iesniedz vairākus skiču variantus, pasūtītājs izvērtē visus iesniegtos variantus un izvēlas skici ar visaugstāko punktu skaitu turpmākai vērtēšanai.

20

Iepirkuma komisijas locekļu vērtējums

E. Pretendenta piedāvātā mājaslapas struktūras risinājuma vērtējums

Mājaslapas struktūra:

- viegli pārredzama, ar skaidri identificējamām galvenajām sadaļām un viegli nojaušamu apakšnodaļu saturu. Ērti lietojama – 20 punkti:

- saskarnē skaidri norādītas galvenās sadaļas. Ar lapas kartes palīdzību viegli atrodamas nepieciešamās apakšsadaļas – 10 punkti;

- grūti pārredzama, neloģisks nodaļu sakārtojums, sarežģīta mājaslapas lietošana – 0 punkti.

Gadījumā, ja pretendents iesniedz vairākus struktūras risinājuma variantus, pasūtītājs izvērtē visus iesniegtos variantus un izvēlas struktūru ar visaugstāko punktu skaitu turpmākai vērtēšanai.

20

Iepirkuma komisijas locekļu vērtējums

8.2.1. Vērtējot D un E kategoriju, katrs iepirkuma komisijas loceklis norādīs savu individuālo vērtējumu, un attiecīgi pretendenta D un E kategorijā iegūto punktu skaitu aprēķinās kā vidējo no visu iepirkuma komisijas locekļu vērtējuma.

8.2.2. Kopējais vērtējums katram pretendentam tiks iegūts, sasummējot iegūto punktu skaitu visās kategorijās.

8.2.3. Par visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vērtējumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

8.3. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota, publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pretendenti, kuri būs norādījuši 4.5.punktā noteikto informāciju, paziņojumu par iepirkuma rezultātiem saņems personīgi.