CSP 2010/4

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/04
Iepirkuma priekšmets: 

Ugunsmūra programmatūras uzturēšana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
18.02.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
19.02.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "Opticom" Ls 4909.56

Iepirkuma saturs: 

APSTIPRINĀTAS

Centrālās statistikas pārvaldes

pastāvīgās iepirkuma komisijas

2010.gada 1.februāra sēdē

(protokols Nr.0103-1.2/4).

 

Iepirkuma prasības

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Check Point ugunsmūra programmatūras viena gada uzturēšana, atbilstoši Collaborative Enterprise Support Standard līmenim. Check Point ugunsmūra programmatūra ir uzinstalēta uz HP DL 380 servera.

Programmnodrošinājuma viena gada uzturēšanai sevī jāietver bezmaksas:

  • programmatūras versiju atjaunošanu, kļūdu labošanu;

  • aprīkojuma mikrokoda versiju atjaunošanu;

  • pieeju Check Point un līguma izpildītāja atbalsta Web lapām;

  • iespēju izsaukt sertificētus speciālistus, kuri pasūtītāja telpās sniedz tehniskās konsultācijas;

  • saņemt tehniskās konsultācijas pa tālruni vai e-pastu.

2. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. 1.punktā noteiktais pakalpojums jānodrošina 1 gadu pēc līguma noslēgšanas.

3. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības, iesniedzamie dokumenti, piedāvājumā iekļaujamā informācija, noformēšana un iesniegšana:

3.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

3.1.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

3.1.3. piekrīt visām Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma CSP 2010/4 „Ugunsmūra programmatūras uzturēšana” ietvaros noteiktajām prasībām.

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

3.3. Pretendentam ir pieredze Check Point ugunsmūru programmatūras piegādē un apkalpošanā, un pieredze HP DL 380 serveru apkalpošanā. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz vismaz trīs pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.

3.4. Pretendents ir Check Point un HP autorizēts partneris. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz dokumentu kopijas.

3.5. Pretendentam ir vismaz divi sertificēti Check Point speciālisti (Check Point Certified Security Expert NGX) ar valsts valodas zināšanām un vismaz viens sertificēts HP serveru inženieris (Accredited Systems Engineer HP ProLiant DL380 Servers) ar valsts valodas zināšanām. Lai apliecinātu šo prasību pretendents iesniedz sertifikātu kopijas. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pretendentam iesniegt valsts valodas zināšanas apliecinošus dokumentus.

3.6. Pretendents norāda e-pasta adresi, faksa numuru vai pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju par iepirkuma rezultātiem. Ja šāda informācija netiks norādīta, pretendents par iepirkuma rezultātiem netiks personīgi informēts.

3.7. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

3.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.9. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.10. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, izņemot brošūras, bukletus, informatīvus materiālus.

3.11. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Lai paātrinātu iepirkuma līguma noslēgšanas procesu, Pretendents šo izziņu var iesniegt kopā ar piedāvājumu.

3.12. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 18.februārim plkst.10.00.

3.12.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

3.12.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā.

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma nodrošināšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN un kopsumma ar PVN.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

6. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: priekšnieka vietnieks N.Tālers, 67366650, Norberts [dot] Talers [at] csb [dot] gov [dot] lv.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

7.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

7.2. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pretendenti, kuri būs norādījuši 3.6.punktā noteikto informāciju, paziņojumu par iepirkuma rezultātiem saņems personīgi.