CSP 2010/2

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/02
Izsludināšanas datums: 
03.01.2010
Iepirkuma priekšmets: 

CSP Gadagrāmatas 2009 izgatavošana un piegāde

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
02.02.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
08.02.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "Veiters korporācija" Ls 4838.79

Iepirkuma saturs: 

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmets ir Centrālās statistikas pārvaldes Gadagrāmatas 2009 izgatavošana un piegāde ar šādu tehnisko specifikāciju:

1.1. Publikācijas apraksts, datu nodošana

Formāts 170x240mm;

Cietais sējums;

Lappušu skaits 636;

Krāsainība - divās krāsās izņemot lappuses 21.; 63.; 124.; 132.; 135.; 149.; 332.; 350.; 361.; 448.; 492.; 508. lpp, kuras jāizgatavo 5 krāsu izpildījumā (Pantone+CMYK);

Vāks 4 + 0 + lamināts.

Pasūtītājs nodod izpildītājam publikāciju CDR formātā.

1.2. Izmantojamie materiāli:

Iekšlapu izgatavošanai jāizmanto matēts krītpapīrs, kura gramāžai jābūt 100 gr/m2;

Vāka izgatavošanai jāizmanto kartons vismaz 2.4mm biezumā.

1.3. Tirāža, iepakojums

Publikācija jāizgatavo 700 eksemplāru tirāžā;

Precei jābūt iepakotais pa 5 vienībām.

2. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības:

2.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

2.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. Tehniskajā specifikācijā norādītā prece ir jāizgatavo un jānodod Pasūtītājam 15 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

4. Iesniedzamie dokumenti, piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

4.1.Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

- uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

4.2. Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

4.3. Pretendents norāda e-pasta adresi, faksa numuru vai pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju par iepirkuma rezultātiem. Ja šāda informācija netiks norādīta, pretendents par iepirkuma rezultātiem netiks personīgi informēts.

4.4. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kurš pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

4.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.6. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

4.7. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, izņemot brošūras, bukletus, informatīvus materiālus.

4.8. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

4.9. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 2.februārim plkst.10.00.

4.9.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

4.9.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā;

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, Rīga,  LV-1301

5. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistās ar tehniskajā specifikācijā norādītās preces izgatavošanu un piegādi. Finanšu piedāvājumā atsevišķi jānorāda  izmaksu kopsumma bez PVN.

6. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

7. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departamenta direktors Uldis Ainārs, 67366920, Uldis [dot] Ainars [at] csb [dot] gov [dot] lv.

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana un lēmuma pieņemšana:

Iepirkuma komisija:

8.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

8.2. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un CSP mājas lapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi Pretendenti, kuri būs norādījuši 4.3.punktā noteikto informāciju, paziņojumu par iepirkuma rezultātiem saņems personīgi.