CSP 2010/1

Iepirkuma ID: 
CSP 2010/01
Izsludināšanas datums: 
03.01.2010
Iepirkuma priekšmets: 
Centrālās statistikas pārvaldes metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas funkcionalitātes uzlabošana
Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
01.02.2010 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
08.02.2010
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA „iSoft Solutions” Ls 24006.40

Iepirkuma saturs: 

1. Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija un apjoms:

Iepirkuma priekšmeta ir Centrālās statistikas pārvaldes metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (turpmāk - MDV-ISDAVS) funkcionalitātes uzlabošana saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

Tehniskā specifikācija

1. Pievienot funkciju e-Pārskata sistēmā, kura dos iespēju, ievietojot priekšiedruku, aizliegt labot daļu no laukiem.

2. Lielāku tabulu datu ievadei un apskatei e-Pārskata sistēmā, jāizveido funkcionalitāte, kura nodrošinās iespēju nofiksēt tabulas “galviņu”, līdzīgi kā tas ir MDV-ISDAVS ievadā un XLS “Freeze Panes” funkcijā.

3.Datu ievades izvēlnē, respondentu katalogos, nodrošināt iespēju izdrukāt gan teritoriālos, gan nodaļu, kā arī individuālos katalogus Excel formātā.

Statistiķiem jāredz savi uzņēmumu saraksti, saraksts sastāv no respondentu nosaukumiem, adresēm, un statusiem (pārskats ir iesniegts vai nav iesniegts). Šo sarakstu ir iespējams saņemt no pirmdatu analīzes, bet statistiķiem pēc sava statusa, tiesības darbam ar pirmdatu analīzi tika atslēgtas. Tāpēc, lai saņemtu šo sarakstu viens no variantiem ir šāds: izveidot vēl vienu izziņas tipu “iesniegtie un neiesniegti” respondentu pārskati, vai alternatīva viegli saprotama funkcionalitāte, kura nodrošinās iepriekš minēto .

4. Kad notiek automātisko kļūdu labošana un tiek nodzēsta papildmērvienība tiem Kombinētās nomenklatūras kodiem, kuriem tā nav paredzēta, papildmērvienība tiek dzēsta arī gadījumos, kad tiek norādīts nepareizs (neeksistējošs) Kombinētas nomenklatūras preces kods. Nepareiziem Kombinētas nomenklatūras kodiem papildmērvienību ir nepieciešams to atstāt.

5. Intrastat reģistrā ailē “Periods” ir jānodrošina iespēju izvēlēties jebkuru mēnesi līdz gada beigām. Pašlaik pēdējais mēnesis, kas ir pieejams, ir mēnesis, par kuru ir importēti statistikas vai VID dati.

6.Nodrošināt pārbaudi pārskata pakāpeniskajai dzēšanai. Funkcijas apraksts: dzēšot ievadā noteikto pārskatu, ieskaitot pārskata saturisko aprakstu, validācijas, agregācijas, kopsavilkumus, automātiskos aprēķinus, ir jānodrošina funkciju, kura pārbaudīs vai šie augstāk minētie posmi tika izdzēsti un tikai pēc tam atļaus izdzēst pašu pārskatu, pretējā gadījumā pārskats tiek izdzēsts no metadatu bāzes, bet tiek attēlots ievadā.

7. Atbilstoši administratīvi teritoriālajam dalījumam, ir nepieciešams veikt izmaiņas reģistra funkcionalitātē:

7.1. Lursoft datu apstrāde. Atbilstoši adreses pierakstam nepieciešams piešķirt atbilstošo ATVK kodu;

7.2. Adreses atbilstības pārbaude atbilstoši ATVK kodam un pasta indeksam (tips - republikas pilsēta, pilsēta, novads, pagasts vai lauku teritorija ). Adreses pieraksta veidi:

7.2.1. republikas pilsēta

7.2.2. pilsēta + nov.

7.2.3. nov. (gadījumos, ja tikai 1 pagasts veido 1 novadu);

7.2.4. pag. vai l. t. + nov.

7.3.Adrešu servisa atbilstība esošajam administratīvi teritoriālajam dalījumam.

7.4. Pārskatīt saistīto validācijas kļūdu funkcionalitāti

8. Nomainīt UPDK koda nosaukumu ar VSPARK koda nosaukumu.

9. Nomainīt IUFIK koda nosaukumu ar SVTK koda nosaukumu.

10. Pievienot pārbaudi, lai lietotāji varētu pievienot tikai rādītājus ar jau zināmu un iepriekš noteiktu atribūtu (brīdī, kad pārskatam tiek definētas sadaļas, lietotājs norāda, kāda sadaļa būs: fiksēta vai ar mainīgām rindām/kolonām, šajā brīdī jānodrošina iespēju ievadīt informāciju – kāds klasifikators tiks izmantots mainīgajās rindās vai kolonās).

11. Biznesa statistikas pārskatiem ir nepieciešams nodrošināt iespēju uzdot sekojošu validāciju: ja ir aizpildīts pārskats 2.ceturksnī, tad arī jābūt aizpildītam pārskatam 1.ceturksnī, dotajā brīdī varam uzrādīt summu > 0 visām pārskata cellēm, bet ja pārskats ir liels, tad to vispār nav iespējams uzdot. Ir jānodrošina iespēju pieslēgt lauku $$State, lai uzdotu (ja $$State > 0 [1,1,C2], tad $$State [1,1,C1] > 0) algoritmu.

12. e-Pārskata sistēmā nodrošināt iespēju vienlaicīgi saglabāt atvērtu validācijas kļūdu sarakstu un rediģēt e-pārskata datus.

13. Nodrošināt datu ievadā arī meklēšanas pazīmi NMK, līdzīgi kā INTRASTAT pārskatiem.

14. Atlasot kļūdaino pārskatu sarakstu, nodrošināt iespēju izmantot pogu KONTROLE un tieši apstiprināt kļūdu vai ierakstīt paskaidrojumu izvēlnē kļūdu protokols.

15. Nodrošināt iespēju izmantot e-Pārskata sistēmā validāciju ar perioda izņēmumiem.

16. Nodrošināt iespēju konfidencialitātes rādītājus parādīt XLS tabulā atsevišķā ailē un eksporta failā, lai varētu pilnībā nodrošināt SBS kopsavilkumu datus atbilstoši ES prasībām. Šo funkciju ir jārealizē kā papildus opciju, saglabājot arī patreizējo variantu.

17. Pēc eksporta uz MDV-ISDAVS no e-pārskata, kursors automātiski pārlec citā rindā, tas mulsina statistiķus, jo nevar saprast kurš ieraksts ir bijis pēdējais eksportējamais, tāpēc kursoram jāpaliek sākotnējā cellē/rindā pēc datu eksporta. Pilnveidot aprakstīto funkcionalitāti.

18. E-pārskatā jānodrošina iespēja ievietot "automātisku vērtību summēšanu".

Funkcionalitātes apraksts: vadot datus e-pārskatā (šo funkciju realizēt tikai e-pārskatā, neaiztiekot ievadu), vadot datus, automātiski sasummēt konkrētas mainīgās celles, pēc iepriekš uzdotas formulas. Tā formula noteiks kuras vērtības tiks summētas kopā un kurā cellē jāliek sasummētā vērtība. Formulu var uzdot tikai CSP darbinieks, aprakstot e-pārskatu, bet respondents vadīs tikai tās vērtības, no kurām tā summa tiks aprēķināta. Tiek paredzēts summēt gan celles pārskatu sadaļās ar mainīgām rindām/kolonām gan arī celles pārskatu sadaļās ar fiksētām rindām/kolonām.

19.E-pārskatā izveidot iespēju uzstādīt pazīmes, kas noteiktu kontroles izpildi arī pēc katras sadaļas. Ar sadaļu jāsaprot „sadaļa” - kā tā aprakstīta metadatu bāzē.

20. MDV-ISDAVS pie datu ievades, nodrošināt tekstuālajiem laukiem simbolu kreiso orientāciju, nevis labo, kā ir pašlaik. Manuāli paplašinot kolonnas platumu nodrošināt tekstuālā lauka esošo simbolu attēlošanu visā kolonnas platumā.

21. ATVK: Izmaiņas klasifikācijas T_kat: Tkat - 7 zīmes

ATVK izmantošana 7 zīmēs:

ATVK_2 (aktuālais)

ATVK_3

Katalogi (ATVK)

VDVV (ATVK)

VV (ATVK)

Vēsture/demogrāfija (ATVK)

UG reģistrs (ATVK).

22.Nodrošināt iespēju ar pogu “Enter” pārvietoties uz leju no kursora. Šo pieeju jārealizē tikai e-pārskatam.

23. e-Pārskata sistēmā izveidot tīmekļa servisu (webservice), kas dotu iespēju sistēmas e-Pārskata lietotājam (respondentam) ielādēt pēc esošās XML shēmas sagatavotos datus tieši sistēmā, neizmantojot esošo lietotāja saskarni. Servisam jānodrošina datu apmaiņu abos virzienos XML formātā. Jādefinē vēl viena XML shēma, kurā parādītos autentifikācijas lauki un iekļautu esošo shēmu ar pārskata datiem. Jādefinē atpakaļ atgrieztās informācijas shēma, lai otra puse varētu apstrādāt kļūdas, piemēram, nepareizi autentifikācijas dati vai pats pārskats nekorekti aizpildīts; ielādējot datus, jānotiek datu validācijai.

2. Pretendentam izvirzītās atlases un profesionālās prasības:

2.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

2.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

2.3. Vismaz trīs pretendenta eksperti, kuri tiek iekļauti tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildes grupā, ir ar pieredzi MDV-ISDAVS vai ekvivalentas sistēmas projektēšanā, izstrādē un ieviešanā šādās kvalifikācijas pozīcijās – projekta vadītājs, sistēmas arhitekts, vecākais programmētājs. Ekvivalentas sistēmas gadījumā jāuzrāda tās ieviešanas vieta un kontaktpersonas.

3. Līguma noslēgšanas un darbības termiņi:

Līgums stājas spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas. Tehniskajā specifikācijā norādītie darbi jāizstrādā un jānodod Pasūtītājam 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

4. Iesniedzamie dokumenti, piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

4.1.Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka:

- uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

4.2. Pretendents iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.

4.3. Pretendents iesniedz dokumentus (trešās personas izsniegts apliecinājums), kas apliecina pretendenta ekspertu - projekta vadītāja, sistēmas arhitekta, vecākā programmētāja, kuri tiek iekļauti tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildes grupā, pieredzi MDV-ISDAVS vai ekvivalenta sistēmas projektēšanā, izstrādē un ieviešanā. Ekvivalentas sistēmas gadījumā jāuzrāda tās ieviešanas vieta un kontaktpersonas. Par ekspertiem, kuri ir bijuši MDV-ISDAVS izstrādes grupā, nav jāiesniedz trešās personas izsniegts apliecinājums, bet jānorāda to vārds un uzvārds.

4.4. Pretendents norāda e-pasta adresi, faksa numuru vai pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju par iepirkuma rezultātiem. Ja šāda informācija netiks norādīta, pretendents par iepirkuma rezultātiem netiks personīgi informēts.

4.5. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

4.6. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

4.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.8. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

4.9. Piedāvājumam un visiem ar to saistītajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, izņemot brošūras, bukletus, informatīvus materiālus.

4.10. Pretendents (juridiska persona), kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iepirkumā iesniedz izziņu vai tās kopiju, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā kandidāts reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

4.11. Piedāvājumus iesniedz līdz 2010.gada 1.februārim plkst.10.00.

4.11.1. nosūtot pa pastu uz zemāk norādīto pasta adresi;

4.11.2. piegādājot ar kurjeru vai personīgi zemāk norādītajā pasta adresē 202.kabinetā;

Pasta adrese:

Iepirkuma komisijai

Centrālā statistikas pārvalde

Lāčplēša iela 1, LV-1301

Rīga

4.12. Pretendents piedāvājumam pievieno elektronisko datu nesēju (CD-ROM), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

5. Piedāvājuma cena un valūta:

Pretendents cenas norāda latos. Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistās ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanu. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katrai pozīcijai atsevišķi, kā arī kopsumma bez PVN.

6. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

7. Informācijas sniegšana:

Kontaktpersona LR CSP: priekšnieka vietnieks N.Tālers, 67366650, Norberts [dot] Talers [at] csb [dot] gov [dot] lv.

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana:

Iepirkuma komisija:

8.1. Izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un atzīs par iepirkuma uzvarētāju pretendentu, kura piedāvājums atbildīs šajā dokumentā izvirzītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

8.2. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija par iepirkuma rezultātiem tiks paziņota publicējot CSP interneta mājaslapas adresē: www.csb.gov.lv/iepirkumi, kā arī ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad būs noslēgts līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Pretendenti, kuri būs norādījuši 4.4.punktā noteikto informāciju, paziņojumu par iepirkuma rezultātiem saņems personīgi.