Vienas stundas darbaspēka izmaksas pieaugušas par 52 centiem, sasniedzot 7,09 eiro

15.09.2015

2015. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 2. ceturksni vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 52 centiem stundā jeb 7,9%, sasniedzot 7,09 eiro stundā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem1 darbaspēka izmaksas palielinājās par 7,7%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada
atbilstošo ceturksni, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Vienas stundas darbaspēka izmaksas straujāk auga nekustamo īpašumu nozarē – par 11,2%, informācijas un komunikācijas pakalpojumos – par 10,9%, tirdzniecībā –  par 10,1%, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 9,8%, kā arī apstrādes rūpniecībā – par 9,2%. Darbaspēka izmaksu kāpumu šajās nozarēs ietekmēja gan darba samaksas, gan neregulāro piemaksu un prēmiju pieaugums. Apstrādes rūpniecībā un nekustamo īpašumu nozarē izmaksu pieaugumu veicināja arī nostrādāto stundu samazinājums – attiecīgi par 3,8% un 2,5%.

Vismazākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums bija ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē – 4,0%, transporta un uzglabāšanas nozarē – 4,1%, kā arī enerģētikas nozarē un ieguves rūpniecībā – 4,2%.

2015. gada 2. ceturksnī visaugstākais vienas stundas darbaspēka izmaksu līmenis bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē (15,74 eiro), informācijas un komunikācijas pakalpojumos (11,21 eiro), enerģētikas nozarē (10,45 eiro) un valsts pārvaldē (9,13 eiro). Savukārt zemākās darbaspēka izmaksas stundā bija izmitināšanas, ēdināšanas (4,72 eiro) un citu pakalpojumu  (5,30 eiro) nozarēs, mākslas, izklaides un atpūtas (6,07 eiro), tirdzniecības (6,16 eiro), administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē (6,18 eiro), kā arī izglītībā (6,22 eiro).

Vienas stundas darbaspēka izmaksu un darba samaksas pārmaiņas
2015. gada 2. ceturksnī pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzinātie dati; eiro)

 

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā

no tām darba samaksa nostrādātā stundā

2014

2.cet.

2015

2.cet.

pārmaiņas, %

2014

2.cet.

2015

2.cet.

pārmaiņas, %

Pavisam (B-S)

6,57

7,09

7,9

5,30

5,71

7,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

7,18

7,48

4,2

5,78

6,02

4,2

Apstrādes rūpniecība (C)

6,04

6,60

9,2

4,84

5,29

9,3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

10,03

10,45

4,2

7,71

8,01

3,9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

6,48

6,74

4,0

5,16

5,37

4,2

Būvniecība (F)

6,00

6,48

8,0

4,88

5,26

7,9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts (G)

5,59

6,16

10,1

4,51

4,96

10,1

Transports un uzglabāšana (H)

7,24

7,54

4,1

5,80

6,02

3,8

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

4,35

4,72

8,6

3,51

3,81

8,4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

10,10

11,21

10,9

8,19

9,07

10,8

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

14,89

15,74

5,7

12,08

12,70

5,1

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

5,66

6,30

11,2

4,60

5,10

11,1

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

7,25

7,70

6,1

6,06

6,35

4,7

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

5,72

6,18

8,1

4,67

5,05

8,1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

8,50

9,13

7,4

6,77

7,25

7,0

Izglītība (P)

5,78

6,22

7,6

4,67

5,06

8,4

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

5,96

6,48

8,7

4,80

5,21

8,5

Māksla, izklaide un atpūta (R)

5,53

6,07

9,8

4,50

4,92

9,5

Citi pakalpojumi (S)

4,87

5,30

8,9

4,06

4,40

8,3

Plašāka informācija par darbaspēka izmaksām Latvijā ir pieejama CSP datubāzē sadaļā “Darbaspēka izmaksas”.

1 Datiem tiek novērsta gan kalendāro dienu skaita atšķirības, gan sezonas ietekme.

 

Papildu informācija:
Oksana Vanaga
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366628

 

Paskaidrojumi

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas.

Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.). Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas šajā publikācijā ir aprēķinātas nozarēs B-S atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) otrajai redakcijai.

Rādītāju pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības.