Vienas stundas darbaspēka izmaksas pieaugušas par 51 centu stundā

15.09.2014

Vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī 2014. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 2. ceturksni, pieauga par 51 centu stundā jeb 8,6% un sasniedza 6,58 eiro stundā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek novērsta gan kalendāro dienu skaita atšķirības, gan sezonas ietekme) darbaspēka izmaksas palielinājās par 6,0%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada
atbilstošo ceturksni, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu darbaspēka izmaksas straujāk auga nekustamo īpašumu nozarē – par 12,9%, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – par 11,6%, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē –  par 11,0%, būvniecībā – par 10,6%, kā arī finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē – par 10,3%.

Nekustamo īpašumu nozarē regulārās darba samaksas fonds pieauga par 12,2%, kamēr nostrādāto stundu skaits samazinājās par 2,6%.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumos, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbību nozarē, kā arī būvniecībā pieauga gan regulārā darba samaksa, gan neregulārās prēmijas un piemaksas.

Savukārt finanšu un apdrošināšanas nozarē pēdējos piecus gadus vērojams pakāpenisks darbinieku skaita un nostrādāto stundu kritums, kamēr regulārās darba samaksas un neregulāro prēmiju un piemaksu pārmaiņas saglabājušas pozitīvu tendenci.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu un darba samaksas pārmaiņas
2014. gada 2. ceturksnī pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzinātie dati; eiro)

 

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā

no tām darba samaksa nostrādātā stundā

2013.gada

2.cet.

2014.gada

2.cet.

pārmaiņas, %

2013.gada

2.cet.

2014.gada

2.cet.

pārmaiņas, %

Pavisam (B-S)

6,06

6,58

8,6

4,85

5,30

9,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

6,69

7,19

7,6

5,35

5,78

8,0

Apstrādes rūpniecība (C)

5,58

6,06

8,5

4,44

4,86

9,3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

9,13

10,03

9,8

7,00

7,71

10,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

6,22

6,51

4,7

4,94

5,18

5,0

Būvniecība (F)

5,44

6,02

10,6

4,38

4,89

11,6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts (G)

5,19

5,55

6,9

4,15

4,47

7,5

Transports un uzglabāšana (H)

6,77

7,24

6,9

5,38

5,80

7,9

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

3,91

4,37

11,6

3,14

3,53

12,4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

9,36

10,12

8,1

7,51

8,19

9,1

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

13,59

14,99

10,3

10,73

12,15

13,3

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

5,02

5,67

12,9

4,03

4,60

14,4

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

6,79

7,33

8,0

5,62

6,13

9,0

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

5,14

5,70

11,0

4,17

4,66

11,7

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

7,80

8,56

9,7

6,19

6,82

10,1

Izglītība (P)

5,31

5,79

9,1

4,28

4,67

9,3

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

5,46

5,96

9,0

4,38

4,80

9,7

Māksla, izklaide un atpūta (R)

5,35

5,52

3,1

4,31

4,49

4,3

Citi pakalpojumi (S)

4,67

4,85

3,9

3,87

4,05

4,6

Gan sezonāli izlīdzinātie, gan neizlīdzinātie ceturkšņu dati ir atrodami CSP datubāzē.

___________________

Paskaidrojumi

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas.

Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.). Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas šajā publikācijā ir aprēķinātas nozarēs B-S atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) otrajai redakcijai.

Rādītāju pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības.

Dati eiro pārrēķināti pēc fiksētā lata un eiro maiņas kursa 0,702804.

 

 

Papildu informācija:
Lija Luste
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366917