Vienas stundas darbaspēka izmaksas pieaugušas par 34 centiem stundā

17.03.2014

Vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī 2013.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 4.ceturksni, pieauga par 34 centiem (24 santīmiem) stundā jeb 5,9% un sasniedza 6,18 eiro (4,34 latus) stundā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Arī pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek novērsta gan kalendāro dienu skaita atšķirības, gan sezonas ietekme) darbaspēka izmaksas palielinājās par 5,9%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada

atbilstošo ceturksni, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Visstraujāk vienas stundas darbaspēka izmaksas gada laikā pieauga ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē – par 19,9%, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 15,6%, valsts pārvaldē un tirdzniecībā – par 8,7%, būvniecībā – par 7,7%,nekustamo īpašumu nozarē – par 7,1%.

Ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē darbaspēka izmaksas (gan algas, gan darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas un pabalsti) palielinājās par 15,7%, bet nostrādāto stundu skaits samazinājās par 3,5%, kam par iemeslu bija darbinieku skaita kritums (-0,4%).

Mākslas, izklaides un atpūtas nozarē lielāka ietekme bija darbaspēka izmaksu kāpumam azartspēļu un derību nozarē.

Valsts pārvaldē un tirdzniecībā darbaspēka izmaksas augušas straujāk gan regulārās darba samaksas, gan neregulāro prēmiju un piemaksu kāpuma dēļ (neregulārajās piemaksās tiek ietverta arī kompensācija par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu, atvaļinājuma pabalsts). Atbilstoši piešķirtajam papildu finansējumam darba samaksas paaugstināšanai valsts pārvaldē 2013.gadā algas augušas tiesu un prokuratūras darbiniekiem, kā arī policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kuru atalgojumā integrēta uzturdevas kompensācija. Papildu finansējums piešķirts arī karavīru uzturdevas kompensācijas nodrošināšanai.

Savukārt nekustamo īpašumu nozarē pieauga gan regulārā darba samaksa, gan neregulārās prēmijas un piemaksas, bet nostrādāto stundu skaits samazinājās.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas par 0,6% samazinājās informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē. Regulārā atlīdzība šajā nozarē samazinājās par 1,5%, savukārt nostrādāto stundu skaita pieaugums nedaudz pārsniedza darbaspēka izmaksu pieaugumu – attiecīgi par 8,7% un 8,0%.

Neliels vienas stundas darbaspēka izmaksu samazinājums ir vērojams arī elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē (-0,1%), ko ietekmēja galvenokārt neregulāro izmaksu kritums.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu un darba samaksas pārmaiņas
2013.gada ceturtajā ceturksnī pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzinātie dati; euro)

 

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā

no tām darba samaksa nostrādātā stundā

2012.gada

4.ceturksnis

2013.gada

4.ceturksnis

pārmaiņas, %

2012.gada

4.ceturksnis

2013.gada

4.ceturksnis

pārmaiņas, %

Pavisam (B-S)

5.83

6.18

5.9

4.64

4.89

5.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

6.59

7.90

19.9

5.25

6.25

19.1

Apstrādes rūpniecība (C)

5.48

5.83

6.4

4.35

4.60

5.6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

8.44

8.42

-0.1

6.39

6.29

-1.7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

5.75

6.13

6.6

4.58

4.85

6.0

Būvniecība (F)

5.35

5.76

7.7

4.28

4.64

8.1

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts (G)

4.94

5.36

8.7

3.94

4.27

8.4

Transports un uzglabāšana (H)

6.63

6.80

2.7

5.24

5.41

3.2

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

3.70

3.88

5.3

2.96

3.13

5.4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

9.70

9.65

-0.6

7.66

7.66

0.0

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

12.51

13.12

5.0

9.49

10.06

6.1

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

4.75

5.09

7.1

3.81

4.06

6.1

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

6.92

7.03

1.8

5.68

5.82

2.4

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

5.14

5.34

3.9

4.15

4.31

3.9

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

7.51

8.17

8.7

5.93

6.39

7.6

Izglītība (P)

4.85

5.12

5.6

3.87

4.06

4.9

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

5.21

5.42

4.0

4.17

4.34

3.9

Māksla, izklaide un atpūta (R)

4.70

5.44

15.6

3.77

4.34

15.1

Citi pakalpojumi (S)

4.58

4.80

4.5

3.78

3.96

4.5

Gan sezonāli izlīdzinātie, gan neizlīdzinātie ceturkšņu dati ir atrodami CSP datubāzēs.

___________________

Paskaidrojumi

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas.

Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.). Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapas A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas šajā publikācijā ir aprēķinātas nozarēs B-S atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) otrajai redakcijai.

Rādītāju pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības.

Dati eiro pārrēķināti pēc fiksētā lata un eiro maiņas kursa 0,702804.

 

Papildu informācija:
Lija Luste
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366917