Vienas stundas darbaspēka izmaksas pieaugušas par 18 santīmiem

13.09.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī 2013.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada otro ceturksni, pieauga par 18 santīmiem stundā jeb 4,3%.

Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek novērsta gan kalendāro dienu skaita atšķirības, gan sezonas ietekme) darbaspēka izmaksas palielinājās par 4,5%. 

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada

atbilstošo ceturksni, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Visstraujāk vienas stundas darbaspēka izmaksas gada laikā pieauga ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē - par 16,3%. Darbaspēka izmaksas (gan algas, gan darba devēja brīvprātīgas sociālās apdrošināšanas iemaksas un pabalsti) šajā nozarē palielinājās par 8,6%, bet nostrādāto stundu skaits samazinājās par 6,7%, kam par iemeslu bija darbinieku skaita kritums šā gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2012.gada otro ceturksni.

Lielākas vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas vērojamas arī ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē – par 8,7%, būvniecībā – par 8,5%, kā arī finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē – par 7,5%.

Būvniecībā kāpumu radīja regulārās darba samaksas pieaugums. Savukārt finanšu un apdrošināšanas nozarē pieauga gan regulārā darba samaksa, gan neregulārās prēmijas un piemaksas, bet nostrādāto stundu skaits samazinājās galvenokārt atlaisto darbinieku dēļ.

Straujāks neregulārā atalgojuma kāpums ietekmēja darbaspēka izmaksas arī ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē. Šajā nozarē augušas arī brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas un darba devēja pabalsti, savukārt nostrādāto stundu skaita pieaugums šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada otro ceturksni, ievērojami atpalika no darbaspēka izmaksu pieauguma – attiecīgi par 1,8% un 10,7%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas samazinājās transporta un uzglabāšanas nozarē (-0,4%), ko ietekmēja galvenokārt neregulāro izmaksu kritums.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu un darba samaksas pārmaiņas
2013.gada otrajā ceturksnī pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzinātie dati; latos)

 

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā

no tām darba samaksa nostrādātā stundā

2012

2.cet.

2013

2.cet.

pārmaiņas, %

2012

2.cet.

2013

2.cet.

pārmaiņas, %

Pavisam (B-S)

4.09

4.27

4.3

3.27

3.42

4.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

4.09

4.75

16.3

3.30

3.81

15.6

Apstrādes rūpniecība (C)

3.74

3.94

5.5

2.97

3.14

5.5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

6.41

6.44

0.4

4.93

4.94

0.2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

4.02

4.37

8.7

3.21

3.47

8.0

Būvniecība (F)

3.57

3.88

8.5

2.87

3.12

8.6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts (G)

3.43

3.63

6.0

2.74

2.92

6.3

Transports un uzglabāšana (H)

4.78

4.76

-0.4

3.79

3.78

-0.2

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

2.63

2.78

5.8

2.11

2.23

5.7

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

6.55

6.74

2.9

5.22

5.40

3.3

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

8.87

9.54

7.5

6.98

7.53

7.9

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

3.45

3.52

1.9

2.77

2.82

2.0

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

4.73

4.74

0.2

3.89

3.92

0.8

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

3.49

3.65

4.6

2.81

2.96

5.3

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

5.23

5.48

4.8

4.17

4.35

4.2

Izglītība (P)

3.60

3.73

3.6

2.90

3.01

3.6

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

3.68

3.84

4.4

2.95

3.07

4.1

Māksla, izklaide un atpūta (R)

3.34

3.52

5.3

2.70

2.84

5.3

Citi pakalpojumi (S)

3.11

3.32

6.5

2.57

2.74

6.7

Gan sezonāli izlīdzinātie, gan neizlīdzinātie ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē: skatīt šeit

___________________

Paskaidrojumi

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas.

Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.). Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas šajā publikācijā ir aprēķinātas nozarēs B-S atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) otrajai redakcijai.

 

Papildu informācija:
Lija Luste
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366917