Veiktas izmaiņas iekšzemes kopprodukta aprēķinos

30.09.2014

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir veikusi gada un ceturkšņa periodiskuma nacionālo kontu laikrindu pārrēķinu no 1995. gada. Iegūtie rezultāti pierāda 2011. gada tautas skaitīšanā konstatētās Latvijas iedzīvotāju emigrācijas negatīvo ietekmi uz valsts ekonomikas novērtējumiem pēdējos gados.

Pārrēķins veikts, lai īstenotu nacionālo kontu sistēmas datu pārveidošanu atbilstoši jaunajiem metodoloģiskajiem principiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija regulas Nr.549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu (EKS 2010) prasībām.

EKS 2010 ir veidota saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas Komisijas 2010.gadā apstiprināto Nacionālo kontu sistēmu NKS 2008, tādejādi nodrošinot harmonizētas un salīdzināmas makroekonomiskās informācijas pieejamību visu līmeņu lietotājiem pasaules mērogā. Nemainot šo dokumentu līdzšinējos pamatprincipus, gan NKS 2008, gan EKS 2010 ir ieviestas izmaiņas, kas ļauj labāk uztvert pasaules ekonomikas attīstības tendences un globalizācijas procesu izpausmes. Visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis pabeidz nacionālo kontu sistēmas datu pārveidošanu atbilstoši jaunajiem metodoloģiskajiem principiem 2014. gada septembrī. ES Statistikas birojs Eurostat ar dalībvalstīs veikto pārrēķinu rezultātiem statistikas datu lietotājus gatavojas iepazīstināt preses konferencē šī gada 17. oktobrī.

ES ietvaros šī informācija kalpo arī politisko un administratīvo mērķu definēšanai, jo nacionālo kontu sistēmas dati tiek lietoti:

  • ES budžeta mērķiem – iemaksu ES budžetā noteikšanai;
  • fiskālajai politikai – valdības budžeta deficīta un parāda līmeņu salīdzinājumiem;
  • ES subsīdiju politikai;
  • makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūras konstatēšanai un analīzei.

CSP, tāpat kā citu ES dalībvalstu statistikas iestādes, paralēli EKS 2010 metodoloģisko prasību ieviešanai, nacionālo kontu aprēķinos ir izmantojusi jaunus datu avotus līdz šim lietotās metodoloģijas pilnveidošanai, lai novērstu atsevišķas nepilnības, uz ko īpašu atrunu veidā ir norādījusi Eiropas Komisija (EK). Ir veiktas arī datu korekcijas, samērojot 2011. gada Tautas skaitīšanas rezultātus ar nacionālo kontu sistēmas pamatrādītājiem.

Izmaiņu apjomi un to relatīvais lielums pa gadiem būtiski atšķiras – no iekšzemes kopprodukta (IKP) palielinājuma par 8,4% 1995. gadā līdz IKP samazinājumam par 0,2% 2012. gadā. IKP izmaiņas miljonos eiro un procentos pret iepriekš publicētajiem datiem dažos pēdējās desmitgades gados redzamas tabulā.

Gada IKP izmaiņas milj. EUR un procentos pret iepriekš publicētajiem nacionālo kontu datiem

Izmaiņas ietekmējošie faktori

 

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EKS 2010 metodoloģijas izraisītās izmaiņas

milj. EUR

82

100

127

144

201

217

207

%

0,6

0,5

0,6

0,8

1,1

1,1

0,9

Statistisko korekciju – EK īpašo atrunu, 2011. gada Tautas skaitīšanas, regulāro revīziju ietekme

milj. EUR

716

1 491

1 387

153

-225

-231

-247

%

5,6

7,1

6,1

0,8

-1,2

-1,0

-1,1

Izmaiņas kopā

milj. EUR

798

1 591

1 513

296

-24

-14

-40

%

6,2

7,6

6,6

1,6

-0,1

-0,1

-0,2

Īstermiņa un ikgadējie statistikas dati par iekšzemes kopproduktu pieejami CSP datu bāzē.

Detalizēta informācija par veiktajām izmaiņām nacionālo kontu datu aprēķinos pieejama šeit.

 

 

Papildu informācija:
Intars Abražuns
Makroekonomiskās statistikas departaments
Tālr.: 67366846