Tiks veikts apsekojums “Par pētniecības un inovatīvo darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2008.gadā

05.03.2009

Šā gada martā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) veiks kārtējo inovāciju un pētniecības darbu izpildes apsekojumu. Tajā tiks iegūta informācija par uzņēmumu veiktajiem inovatīvajiem risinājumiem 2006.-2008. gadā. Tāpat arī tiks apkopoti dati par inovatīvo uzņēmumu skaitu, izdevumiem inovācijai u.c. Pirmo reizi tiks apkopota informācija par ekoinovācijām. Turklāt atsevišķā apsekojuma sadaļā ir iekļauti jautājumi par komersantu aktivitātēm pētniecības jomā ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību. Apsekojums tiks veikts visās ES dalībvalstīs.

Apsekojuma ietvaros tiks aptaujāti 3,6 tūkstoši uzņēmumu, kuru izvēli noteica vienota, Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eirostat) izstrādāta izlases veida apsekojuma metodoloģija. Uzsākot apsekojumu, uzņēmumiem tiks nosūtīta informatīva vēstule, apsekojuma veidlapas, kā arī instrukcija par to aizpildīšanu. Respondentu noslodzes samazināšanai veidlapas būs iespējams aizpildīt arī elektroniski.

Informācija tiks apkopota, lai izpildītu Komisijas regulas Nr.1450/2004 par Kopienas jauninājumu statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu un Komisijas regulas Nr. 753/2004 par zinātnes un tehnoloģiju statistiku prasības, kā arī lai informētu par Ministru Kabineta 2007. gadā apstiprinātās Komercdarbības konkurētspējas un inovāciju veicināšanas programmas 2007.-2013.gadam izpildi.

Saskaņā ar 2007. gadā CSP veiktā inovāciju apsekojuma datiem 2004.-2006.gadā vidēji tikai 16% no visiem komersantiem bija inovatīvi, tajā pašā laikā Eiropas Savienības valstīs šis rādītājs veidoja 34 %.

Inovāciju jomā aktīvie uzņēmumi procentos no kopējā uzņēmumu skaita Baltijas valstīs un ES

2002-2004

2004-2006

ES

34.7

33.6

Latvija

17.5

16.2

Lietuva

28.5

22.3

Igaunija

48.7

48.2

Eiropas Komisijas publicētais ziņojums par Eiropas Inovāciju apsekojuma rezultātiem liecina, ka Latvija inovatīvo uzņēmumu jomā ierindojas 28 vietā no 29 apsekotajām valstīm.

2007. gadā Eiropadome Latvijai rekomendēja panākt lielāku progresu attiecībā uz pētniecību un inovāciju politiku, lai sasniegtu Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā definētos mērķus: kopējiem izdevumiem pētniecībai un attīstībai 2010. gadā jābūt 1,5% no IKP un panākt inovatīvo uzņēmumu skaita pieaugumu līdz 32% no visiem uzņēmumiem 2008. gadā.

Latvijā šobrīd ir viens zemākajiem valsts un privātā sektora investīciju apjomiem pētniecībā un attīstībā Eiropas Savienībā. Tas ir viens no galvenajiem lietišķās pētniecības attīstību, pētniecības rezultātu izmantošanu un inovatīvas komercdarbības attīstību kavējošajiem faktoriem. Privātā sektora investīcijas pētniecībā 2007.gadā bija tikai 0,21 % no IKP (ES valstīs vidēji 1,17 % no IKP), kopējās investīcijas - 0,63% no IKP (ES valstīs vidēji 1,83% no IKP).

Izdevumi zinātnei un attīstībai izvēlētajās valstīs 2007. gadā, % no IKP

Lai iegūtu iespējami precīzu informāciju par uzņēmumos veiktajām inovatīvajām aktivitātēm, CSP lūdz komersantus rūpīgi iepazīties ar statistikas pārskatā iekļautajiem norādījumiem, būt atsaucīgiem un sniegt nepieciešamo informāciju. Lai atvieglotu veidlapu aizpildīšanu un veicinātu datu precizitāti, papildus konsultācijas sniegs CSP datu vācēji.

Sagatavojusi Kultūras, izglītības, veselības un zinātnes statistikas daļa
Tālr.67366878
Maranda Behmane