Statistiķi marta beigās uzsāks pētījumu par Interneta un datoru lietošanu mājsaimniecībās

23.03.2006

Jau trešo gadu Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu veic mājsaimniecību apsekojumu, kura galvenais mērķis ir iegūt informāciju par datora un Interneta pieejamību, tā izmantošanas biežumu un mērķiem. Apsekojuma rezultātā tiks iegūti dati par Interneta lietošanu dažādās iedzīvotāju vecuma grupās, sadalījumā pēc izglītības līmeņa un nodarbošanās veida.

Lai varētu salīdzināt datora un Interneta pieejamību un lietošanas aktivitātes dažādās Eiropas valstīs, ir nepieciešama statistiskā informācija par situāciju katrā valstī. Tāpēc šāds apsekojums pēc vienotas metodoloģijas tiek veikts katrā Eiropas Savienības dalībvalstī, un iegūtos rezultātus ir iespējams salīdzināt ar pārējām dalībvalstīm.

Pirms pētījuma veikšanas mājsaimniecībām tiks izsūtīta paziņojuma vēstule ar iespējamo laiku, kad varētu notikt intervija un neliels informatīvs buklets, kur tiek paskaidrots apsekojuma mērķis, tā norise, pētījuma datu izmantošanas iespējas un informācija par datu konfidencialitāti. Respondents, zvanot pa norādīto telefonu, varēs sarunāt sev piemērotāku datumu un laiku, kad intervija varētu notikt. Intervētāji, ierodoties mājsaimniecībās, uzrādīs dienesta apliecību ar fotogrāfiju, uzdos aptaujas anketā paredzētos jautājumus un sniegtās atbildes ierakstīs veidlapā.

Apsekojuma rezultātā iegūtie kopsavilkumu dati būs valdības, valsts un pašvaldību institūciju un zinātnieku informācijas avots par situāciju informācijas sabiedrības nozarē, lai plānotu Interneta izmantošanas iespējas un ar to saistīto ekonomisko un sociālo procesu attīstību. Rezultāti tiks publicēti datu krājumā par "Informācijas sabiedrību", CSP mājas lapas datu bāzē, Latvijas Statistikas gadagrāmatā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju raksturojošie statistikas dati būs pieejami Eurostat datu bāzē (http://www.eurostat.cec.eu.int), Baltijas jūras reģiona NeDAP http://www.norden.org datu bāzē, kā arī tiks izmantoti dažādiem starptautiskiem projektiem par informācijas sabiedrību.

CSP aicina mājsaimniecības būt atsaucīgām un pretimnākošām, aktīvi sadarbojoties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai svarīga ir katra iedzīvotāja atbilde.

Pēc apsekojuma datu apkopošanas un analīzes ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs iepazīties ar rezultātiem CSP mājas lapā (http://www.csb.gov.lv). Jau pašlaik minētajā mājas lapā var apskatīt iepriekšējos gados veikto apsekojumu rezultātus.

Saskaņā ar Valsts statistikas likumu apsekojumā tiek nodrošināta individuālo datu aizsardzība par katru personu un mājsaimniecību. Intervētājiem ir aizliegts izpaust jebkādu informāciju, kura viņam ir kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa

Tālr.7366725
Ineta Kromane