Preču eksporta pieaugums joprojām straujāks nekā importa

15.11.2013

Šogad deviņos mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada deviņiem mēnešiem preču eksporta apjoms faktiskajās cenās palielinājās par 165,0 milj. latu (234,7 milj. eiro) jeb par 3,3%, bet tai pat laikā importa apjoms – tikai par 33,9 milj. latu (48,3 milj. eiro) jeb par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati.   

Tas ietekmējis arī ārējās tirdzniecības bilanci – eksporta īpatsvars kopējā ārējās tirdzniecības apjomā sasniedzis 44,3%. Salīdzinoši gadu iepriekš deviņos mēnešos tas bija 43,6 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība ceturkšņos, faktiskajās cenās, milj. latu

 

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Izslēdzot cenu izmaiņu ietekmi, šogad no janvāra līdz septembrim salīdzinājumā ar pērnā gada deviņiem mēnešiem eksporta apjoms salīdzināmajās cenās palielinājās par 0,8%, bet importa apjoms samazinājās par 0,4%.

3. ceturksnī salīdzinājumā ar pērnā gada 3. ceturksni eksports faktiskajās cenās samazinājās par 4,4%, bet salīdzināmajās cenās par 4,7%. Imports savukārt samazinājās par 2,7% faktiskajās cenās, bet salīdzināmajās cenās samazinājums bija 2,0%.

Latvijas ārējās tirdzniecības izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās, procentos pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

 

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sagrupējot preču eksportētājus un importētājus pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida, var iegūt informāciju par to, cik daudz preču ieved vai izved konkrētai nozarei piederīgie uzņēmumi:

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2013. gada janvārī - septembrī, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

milj. latu

milj. eiro*

% no kopējā apjoma

milj. latu

milj. eiro*

% no kopējā apjoma

Kopā

5 142.5

7 317.1

100

6 471.1

9 207.6

100

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

98.7

140.5

1.9

30.9

44.0

0.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

47.4

67.5

0.9

13.0

18.5

0.2

Apstrādes rūpniecība

2 059.7

2 930.7

40.1

959.1

1 364.7

14.8

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

39.7

56.5

0.8

308.6

439.1

4.8

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

28.9

41.1

0.6

24.1

34.3

0.4

Būvniecība

33.5

47.7

0.7

77.3

110.0

1.2

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

2 031.4

2 890.4

39.5

3 864.6

5 498.8

59.7

Transports un glabāšana

190.3

270.8

3.7

115.1

163.8

1.8

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

612.8

871.9

11.9

1 078.4

1 534.4

16.7

*Dati eiro pārrēķināti pēc fiksētā lata un eiro maiņas kursa 0,702804

2013. gada janvārī – septembrī vislielāko preču apjomu – divas piektdaļas no eksporta kopapjoma – izveda apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Tomēr salīdzinājumā ar pērnā gada deviņiem mēnešiem šo uzņēmumu eksports samazinājās par 56,8 milj. latu (80,9 milj. eiro) jeb par 2,7%.

Savukārt importā trīs piektdaļas no visām precēm ieveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Salīdzinot ar pērnā gada deviņiem mēnešiem, šo uzņēmumu importēto preču apjoms samazinājās par 57,9 milj. latu (82,4 milj. eiro) jeb par 1,5%.

Atbilstoši preču gala patēriņam sagrupētie ārējās tirdzniecības statistikas dati rāda, ka 2013. gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada deviņiem mēnešiem ir ievērojami palielinājies kapitālpreču eksports – par 24,8%, bet imports savukārt samazinājies par 10,0%. Šo preču īpatsvars eksportā bija 11,0%, bet importā – 12,6%. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību ceturkšņu griezumā sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida (NACE 2.red.) un Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas, 4.red. (BEC) var skatīt CSP datu bāzes ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604