Pieaug koģenerācijas stacijās saražotais enerģijas daudzums

17.05.2017

Saražotais elektroenerģijas daudzums koģenerācijas1 stacijās turpina pieaugt un 2016. gadā bija 3 767,4 gigavatstundas (GWh), kas veido 59 % no kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma Latvijā, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Salīdzinājumā ar 2015. gadu, saražotās elektroenerģijas daudzums koģenerācijas stacijās 2016. gadā palielinājies par 7 %, bet saražotais siltumenerģijas daudzums palielinājies par 14 % un bija 6 023,1 GWh.

Koģenerācijas staciju darbību raksturojošie rādītāji 2016. gadā

Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda

Koģenerācijas staciju skaits

Kopējā uzstādītā elektriskā jauda, MW

Saražotā elektroenerģija, GWh

Saražotā siltumenerģija, GWh

 

PAVISAM

198

1 292,1

3 767,4

6 023,1

līdz 0,2 MW

22

3,0

16,4

39,6

 

no 0,2 līdz 0,5 MW 

33

10,7

60,3

104,7

 

no 0,5 līdz 1 MW 

75

58,5

367,5

627,3

 

no 1 līdz 5 MW 

60

135,9

851,1

1 956,6

 

no 5 līdz 20 MW 

4

34,2

103,1

147,3

 

virs 20 MW

4

1 049,8

2 369,0

3 147,6

 


Pērn Latvijā darbojās 198 koģenerācijas stacijas ar kopējo uzstādīto elektrisko jaudu 1 292,1 megavati (MW). Kopš 2007. gada koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda ir divkāršojusies un salīdzinājumā ar 2015. gadu pieaugusi par 1 % jeb 17,0 MW.

Latvijā darbojas četras koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu lielāku par 20 MW, kas veido 81 % no kopējās koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas. Tās saražoja 63 % no kopējā koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģijas daudzuma. Trīs no tām darbojās Rīgā, viena – Zemgales reģionā.

Koģenerācijas stacijām Rīgā 2016. gadā bija vislielākā uzstādītā elektriskā jauda – 1 059,9 MW, kas ir palikusi praktiski nemainīga kopš 2013. gada. Otra lielākā uzstādītā elektriskā jauda (63,8 MW) bija Zemgales reģionā. Viszemākā uzstādītā elektriskā jauda 2016. gadā bija Kurzemes reģionā (29,3 MW), kur tā gada laikā samazinājusies par nepilniem 5 %, savukārt Vidzemes reģionā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas stacijās palielinājusies par 36 % un 2016. gadā ir sasniegusi 37,5 MW. Pierīgas un Latgales reģionos uzstādītā elektriskā jauda 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu ir pieaugusi attiecīgi par 3 % un 9 %.

Koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģija Latvijas reģionos 2016. gadā

Enerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās kā galveno kurināmo izmanto dabasgāzi. Koģenerācijas stacijās, kas izmanto dabasgāzi kā galveno kurināmo, uzstādītā jauda 2016. gadā bija 1 147,2 MW. Šajās stacijās, patērējot 878,8 milj.m3 dabasgāzi, saražoja 4 135,3 GWh siltumenerģijas un 2 943,0 GWh elektroenerģijas.

Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda pēc patērētā kurināmā 2010. – 2016. gadā, %

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dabasgāze

98,1

96,9

93,8

91,2

90,1

90,0

88,8

Kurināmā koksne

0,5

0,4

1,7

4,3

5,0

5,1

6,3

Biogāze

1,1

2,4

4,2

4,2

4,6

4,7

4,8

Citi

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,1

 
Kopš 2010. gada AER koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda palielinājusies deviņas reizes un 2016. gadā sasniedza 143,4 MW. AER koģenerācijas staciju saražotais elektroenerģijas daudzums palielinājies 12 reizes, sasniedzot 824,4 GWh, kas ir 22 % no kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma koģenerācijas stacijās.

Vidzemes un Zemgales reģionā ir vislielākais koģenerācijas staciju īpatsvars, kurās izmanto AER. Vidzemē AER koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda 2016. gadā  bija 30,4 MW jeb 81 % no kopējās uzstādītās elektriskās jaudas šajā reģionā, Zemgalē – 79 %. Viszemākais AER īpatsvars ir Rīgā, tikai 1 % no kopējās uzstādītās elektriskās jaudas.

Uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas stacijās, MW

Saražotā elektroenerģija koģenerācijas stacijās, GWh

AER koģenerācijas staciju saražotās elektroenerģijas pieaugumu sekmē valsts atbalsta programmas. Latvijas mērķis līdz 2020. gadam ir nodrošināt 40 % AER īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā (MK Nr. 129 “Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016. – 2020. gadam”) un samazināt Latvijas enerģētisko atkarību no energoresursu importa.

Informācija par koģenerācijas staciju darbību tiks publicēta 21. jūnijā CSP datu bāzē sadaļā „Vide un enerģētika”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Koģenerācija  -  Vienlaicīga elektroenerģijas un siltumenerģijas izstrāde vienā un tajā pašā tehnoloģiskajā iekārtā un ciklā, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi, cietos kurināmos, šķidros kurināmos, biogāzi un kurināmo koksni.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Līga Vilcāne
Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Liga [dot] Vilcane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366769