Pieaug atjaunojamo energoresursu patēriņš un to saražotās enerģijas apjoms

02.09.2013

Pēdējos gados ir vērojams pakāpenisks atjaunojamo energoresursu (AER)īpatsvara pieaugums, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. AER daļa Latvijā 2012.gadā bija 63 gigadžouli (60 gigadžouli 2011.gadā).

Galvenie AER veidi Latvijā ir kurināmā koksne un hidroresursi, kas 2012.gadā aizņēma trešo daļu no kopējā energoresursu patēriņa.Mazākā mērā tiek izmantota vēja enerģija, biogāze, biodegviela, salmi un cita biomasa. Saules enerģiju šobrīd izmanto tikai ļoti nelielos apjomos pilotprojektu formā.

No Latvijā saražotajiem energoresursiem kurināmā koksne 2012.gadā aizņem gandrīz 79%. Pateicoties pieejamībai, tās īpatsvars Latvijas energoresursu izmantošanā tradicionāli ir bijis ievērojami liels. Jau vairākus gadus kurināmā koksne stabili aizņem ceturto daļu (2010.gadā 25,6%, 2011. un 2012.gadā – 25,4%) no kopējā energoresursu patēriņa Latvijā.

Pieauguši kokskaidu brikešu un granulu ražošanas apjomi attiecīgi par 25,7% un 45,2%, kas veicināja arī tās ražošanai nepieciešamās koksnes (kokapstrādes atlikumi, šķelda, un malka) patēriņa pieaugumu. Kurināmās koksnes patēriņš ir pieaudzis pārveidošanas sektora koģenerācijas stacijās. Pieaugums ir vērojams arī mājsaimniecību sektorā, kas pamatā saistīts ar palielinātu granulu patēriņu.

2012.gadā no AER saražotais elektroenerģijas daudzums palielinājās par 33,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 4105 gigavatstundas (GWh). No AER saražotās elektroenerģijas īpatsvars kopējā saražotajā apjomā veidoja 66,6% un bija 55% no kopējā elektroenerģijas patēriņa.

Palielinājums galvenokārt ir saistīts ar lielāku hidroelektrostaciju izstrādi (3706 GWh 2012.gadā gadā salīdzinājumā ar 2887 GWh 2011. gadā). Ievērojami ir augusi arī elektroenerģijas izstrāde no citiem avotiem. No biogāzes saražotās elektroenerģijas daudzums ir audzis par 107,5% un sasniedza 222 GWh. Savukārt no biomasas saražotais elektroenerģijas apjoms pieauga par 4 reizēm, sasniedzot 65 GWh. Pateicoties jaunu vēja staciju darbības uzsākšanai, arī no vēja saražotās elektroenerģijas apjoms ir pieaudzis par 57,7% un veidoja 112 GWh.

No atjaunojamiem energoresursiem saražotā elektroenerģija

Elektriskā jauda HES, vēja un citās elektrostacijās un koģenerācijas stacijās, kuras izmanto AER

 

 

 

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

 

Elektriskā jauda (MW)

Kopā

1 487

1 508

1 515

1 572

1 622

1642

1701

Hidroelektrostacijas

1 487

1 507

1 513

1 536

1 576

1576

1576

Vēja elektrostacijas

-

1

2

26

30

36

59

Biomasas* elektrostacijas

-

-

-

3

5

5

23

Biogāzes elektrostacijas

-

-

-

7

11

25

43

          

*Biomasa - koksne, koksnes atlikumi, koksnes granulas, biodīzeļdegviela, salmi, graudi, kūtsmēsli, kūdra, u.tml.

2012.gadā pārveidošanas sektorā (energoresursu apjoms elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai pārdošanai) no kopējā izlietotā kurināmā daudzuma 23,3% bija atjaunojamie energoresursi (koksne, salmi, cita biomasa, biogāze, biodīzeļdegviela). Procentuāli AER apjoms koģenerācijas stacijās ir palielinājies par gandrīz 6,9%, salīdzinot ar 2011.gadu. Pieaugums veidojies, jo notiek pakāpeniska fosilo kurināmo aizstāšana ar AER, piemēram, dabasgāzes patēriņš koģenerācijas stacijās un katlumājās ir samazinājies attiecīgi par 10% un 8.8%.

Plašāka informācija par enerģētikas sektoru, tais skaitā arī par AER atrodama CSP datubāzes ”Vide un enerģētika” sadaļā „Enerģētika”.

Papildu informācija:

AER izmantošanai ir vairākas potenciālas priekšrocības, tai skaitā gāzes emisiju samazināšana, pieejamo enerģijas veidu dažādība, atkarības samazinājums no importētiem energoresursiem (pārsvarā no dabasgāzes un naftas produktiem). AER pieaugums var potenciāli veicināt arī nodarbinātību valstī, izveidojot jaunas darba vietas „zaļo” tehnoloģiju jomā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu no AER saražotās enerģijas īpatsvaram enerģijas bruto galapatēriņā 2020. gadā ir jābūt 40% (2010. gadā sasniegti 32,6% un 2011. gadā – 33,6%). Tāpat katrai dalībvalstij 2020. gadā jānodrošina, ka no AER saražotās enerģijas īpatsvars (biodegvielas, biogāzes, no AER saražotā un transportā patērēta elektroenerģija) ir vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa transportā (2009. gadā Latvijā sasniegti 1,2% ,2010. un 2011. gadā – 3,3%).

Vides un enerģētikas statistikas daļa
Alvis Einiks, Tālr. 67366956