Par valsts budžeta deficīta un parāda 2012.gada aprīļa notifikācijas rezultātiem

19.04.2012

Saskaņā ar valsts budžeta deficīta un parāda 2012.gada aprīļa notifikācijas1 rezultātiem, kuri sagatavoti atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS’95) metodoloģijai, vispārējās valdības sektora budžeta deficīts 2011.gadā sasniedza 494.1 milj. latu jeb 3.5 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības sektora parāds – 6028.2 milj. latu jeb 42.6 % no IKP.

Valsts budžeta deficīta un parāda 2012.gada aprīļa notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

 

2008

2009

2010

2011

Deficīts (-) / pārpalikums (+), milj.latu

  Vispārējā valdība

-682.4

-1276.7

-1040.4

-494.1

  Centrālā valdība

-732.2

-733.0

-682.0

-307.5

  Pašvaldības

-203.6

-226.5

-43.2

-60.9

  Sociālās apdrošināšanas fonds

253.4

-317.2

-315.2

-125.7

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās. milj.latu

3 182.3

4 802.8

5 694.6

6 028.2

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās. milj. latu

16 084.7

13 070.4

12 738.7

14 161.0

Procentos pret IKP

Vispārējās valdības sektora deficīts (-)

-4.2

-9.8

-8.2

-3.5

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

19.8

36.7

44.7

42.6

 

Salīdzinājumā ar Valsts kases operatīvajiem datiem, kas par 2011.gadu uzrādīja vispārējās valdības budžeta deficītu 444.9 milj.latu jeb 3.2% apmērā no IKP, budžeta deficīts, kas aprēķināts atbilstoši Eiropas kontu sistēmas EKS’ 95 metodoloģiskajām prasībām2, ir par 49.2 milj.latu jeb 0.3% no IKP lielāks.

Būtiskākās korekcijas, kas ietekmējušas šo starpību, ar negatīvo ietekmi (deficīta palielinājums) ir:

  • valdības ieguldījumi finanšu iestādēs un uzņēmumos – korekcija par 139.5 milj.latu jeb 1.0% no IKP;
  • uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto valsts un pašvaldību kontrolēto un finansēto komersantu bilance – korekcija par 43.7 milj.latu jeb 0.3% no IKP;
  • korekcija par Latvijas Olimpiskajai komitejai piešķirto valsts budžeta dotāciju izlietojumu valsts galvoto aizdevumu atmaksai – par 23.7 milj.latu jeb 0.2% no IKP;
  • korekcija starp uzkrātajiem un samaksātajiem procentiem – par 20.8 milj.latu jeb 0.1% no IKP;
  • korekcijas prasībām pret debitoriem – par 18.0 milj.latu jeb 0.1% no IKP.

Vienlaikus ir arī veiktas korekcijas ar pozitīvo ietekmi (deficīta samazinājums):

  • ES fondu apguves uzskaites korekcijas – par 139.6 milj.latu jeb 1.0% no IKP;
  • nodokļu korekcijas, izmantojot laika nobīdes metodi – par 39.7 milj.latu jeb 0.3% no IKP;
  • korekcija par iepriekšējos gados biodegvielas ražotājiem neizmaksāto atbalstu – par 20.0 milj.latu jeb 0.1% no IKP.
     
Vispārējās valdības budžeta deficīts vai pārpalikums sadalījumā pa apakšsektoriem 2008.-2011.gadā, % no IKP

2012.gada aprīļa notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī Rīgas Domes dati.
ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2012.gada aprīļa notifikācijas rezultātiem nāks klajā 23.aprīlī.

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa
Vija Veidemane
tālr.: 67366963
 


1Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 479/2009 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā valsts budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3.0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60.0%.

2Korekciju nepieciešamība izriet no EKS’95 metodoloģiskajiem noteikumiem un vadlīnijām valdības sektora finanšu statistikas sagatavošanai. Tās prasa aprēķinos ievērot uzkrājuma (nevis naudas plūsmas) principu, no valdības sektora bilances izslēgt finanšu darījumus, kā arī neitralizēt Eiropas Savienības fondu ietekmi.