Par uzņēmumu izdevumiem informācijas un komunikāciju tehnoloģijām 2011.gadā

29.01.2013

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka kopējie uzņēmumu izdevumi par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) precēm un pakalpojumiem [1] 2011.gadā bija 182 miljoni latu. No tiem 49 miljoni latu jeb 27% tērēti par datoriem, to perifērajām ierīcēm un komunikāciju ierīcēm, 49 miljoni latu izdoti arī par telekomunikāciju pakalpojumiem, kas ietver uzņēmumu maksu par telefona sarunām un interneta pakalpojumiem. Savukārt 48 miljonus latu jeb 26% no kopējiem IKT izdevumiem tērēti par citiem IKT pakalpojumiem un konsultācijām.

Mainoties uzņēmumu lielumam, citāda kļūst arī IKT izdevumu struktūra. Mazajos uzņēmumos gandrīz pusi no IKT izdevumiem veido telekomunikāciju pakalpojumi, savukārt, lielajos šo izmaksu īpatsvars ir tikai 14.8%. Pretēja situācija ir ar izdevumiem par datoriem, to perifērajām iekārtām un komunikāciju iekārtām. Mazajos uzņēmumos tie veidoja 18.3% no kopējiem IKT izdevumiem, bet lielajos izdevumu īpatsvars pieauga līdz 33%.

Uzņēmumu IKT izmaksu struktūra, 2011
% no kopējiem izdevumiem par IKT

 

Pavisam

no tiem ar nodarbināto skaitu:

10-49

50-249

250 un vairāk

Datori, to perifērās ierīces, komunikāciju ierīces

27.1

18.3

23.6

33.0

Sadzīves elektroniskās, audio un video iekārtas, dažādas IKT preču komponentes un informācijas nesēji

3.1

2.9

5.9

1.8

Standarta un pēc uzņēmuma pasūtījuma izstrādātas programmatūras, to licences

14.4

13.6

11.8

16.0

Telekomunikāciju pakalpojumi

27.0

45.4

33.8

14.8

Citi IKT pakalpojumi un konsultācijas

26.4

17.8

23.1

32.2

IKT iekārtu noma vai operatīvais līzings

2.0

2.0

1.8

2.2

Rēķinot vidēji uz vienu darbinieku, uzņēmumu IKT izmaksas 2011.gadā bija 458 lati. Viszemākās tās bija mazajiem uzņēmumiem – 315 lati uz darbinieku, bet lielajiem uzņēmumiem sasniedza vidēji 731 latu uz vienu uzņēmumā strādājošo, kas skaidrojams ar lielākiem ieguldījumiem informācijas sistēmu izstrādē un uzturēšanā.

No kopējiem uzņēmumu IKT izdevumiem 74 miljoni (41%) ieguldīti pamatlīdzekļos – pamatā datoros, to perifērajas ierīcēs un komunikāciju ierīcēs (46 milj. latu jeb 62%) un programmatūrā un to licencēs (21 milj. latu jeb 28%).

Kopējie IKT izdevumi sadalījumā pēc nodarbināto skaita uzņēmumos, 2011

 

Kopējie IKT izdevumi

tai skaitā ieguldījumi pamatlīdzekļos

milj. latu

lati, uz vienu uzņēmumā strādājošo

milj. latu

% no kopējām investīcijām

Pavisam

182

458

74

5.8

Ar nodarbināto skaitu:

 

 

10-49

45

315

13

4.0

 

50-249

44

348

16

4.9

 

250+

93

731

45

7.3

Apsekojuma dati liecina, ka IKT izdevumi būtiski atšķīrās dažādu nozaru uzņēmumiem. Nozares specifikas dēļ vislielākie tie bija informācijas un komunikāciju pakalpojumu nozares uzņēmumos - 59 miljoni latu, no kuriem 26 miljoni jeb 44% izdoti par datoriem, to perifērajām iekārtām un komunikāciju ierīcēm. 40 miljonus latu par IKT izdevuši tirdzniecības uzņēmumi, no kuriem trešdaļa bija maksājumi par telekomunikāciju pakalpojumiem. Augstas IKT izmaksas uz vienu nodarbināto bija arī elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādes, un gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas, un sanācijas nozarē - 1084 lati, kas saistīts ar lielo gāzes un elektroenerģijas uzņēmumu darbības specifiku.

9.3% uzņēmumu bez maksas izmantoja koplietojamus IKT resursus savas uzņēmumu grupas ietvaros, bet 2.4% uzņēmumu saviem spēkiem izstrādāja programmatūru iekšējai lietošanai, darbaspēka izmaksās tam tērējot 3.4 miljonus latu.

Kopējie IKT izdevumi sadalījumā pa uzņēmumu darbības veidiem, 2011

 

Kopējie IKT izdevumi

tai skaitā ieguldījumi pamatlīdzekļos

milj. latu

lati uz vienu uzņēmumā strādājošo

milj. latu

% no kopējām investīcijām

Pavisam

182

458

74

5.8

Pa darbības veidiem:

 

 

Apstrādes rūpniecība

17

170

5

1.8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdensapgāde, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana un sanācija

18

1084

4

1.2

 

Būvniecība

6

131

1

1.8

 

Tirdzniecība

40

406

13

10.3

 

Transports un uzglabāšana

23

398

9

3.4

 

Viesnīcas un restorāni

3

168

1

8.0

 

Informācijas un komunikāciju pakalpojumi

59

4171

36

46.4

 

Operācijas ar nekustamo īpašumu

3

189

1

1.5

 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

9

657

3

22.0

 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

5

216

1

4.6

Detalizētāku informāciju skatīt CSP interneta datubāzes sadaļā „Zinātne un tehnoloģijas

 

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr.67366633
Ieva Vanaga[1] Nav iekļauti izdevumi par IKT precēm un pakalpojumiem, kas pirkti tālākai pārdošanai.