Par piektdaļu audzis brīvo darbvietu skaits, vairāk arī aizņemto darbvietu

18.09.2013

Aizņemto darbvietu skaits valstī 2013.gada pirmā pusgada beigās bija 864,1 tūkst., un, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, tas ir palielinājies par 23,9 tūkst. jeb 2,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šā gada jūnija beigās privātajā sektorā bija par 19,4 tūkst. jeb par 3,5% vairāk aizņemto darbvietu nekā pirms gada, sasniedzot 575,4 tūkst., bet sabiedriskajā sektorā aizņemto darbvietu skaits palielinājās par 4,5 tūkst. jeb 1,6%, palielinoties līdz 288,7 tūkst.

Aizņemto darbvietu skaits visstraujāk palielinājās būvniecības nozarē – par 6,9% (pieaugums par 3,9 tūkst.), informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 6,7% (1,5 tūkst.), mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – par 6,7% (1,4 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaita pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu pa saimniecisko darbību veidiem*

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Profesiju pamatgrupās aizņemto darbvietu skaits visstraujāk palielinājās kalpotāju pamatgrupā – par 10,8% (pieaugums par 4,5 tūkst.), vecāko speciālistu pamatgrupā – par 10,2% (13,1 tūkst.), iekārtu un mašīnu operatoru pamatgrupā – par 9,5% (6,5 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaita pārmaiņas pa profesiju pamatgrupām

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Savukārt brīvo darbvietu skaits 2013.gada pirmā pusgada beigās, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, ir audzis par 0,7 tūkst. darbvietām jeb 21,4%, sasniedzot 3,9 tūkst, no tiem 2,4 tūkst. sabiedriskajā sektorā un 1,6 tūkst. privātajā sektorā.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā ir palielinājies no 0,4% pērnā gada jūnija beigās līdz 0,5% šā gada jūnija beigās. Sabiedriskajā sektorā tas pieaudzis no 0,6% līdz 0,8%, bet privātajā sektorā ir palicis nemainīgs – 0,3%.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2012.gada 2.cet. beigās

2013.g. 1.cet.

beigās **

2013.g. 2.cet.

beigās

2013.g. 2.cet. pārmaiņas % pret

2013.g. 1.cet.

2012.g. 2.cet.

Valstī kopā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

840.2

846.0

864.1

+2.1%

+2.8%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

3.2

4.2

3.9

-5.9%

+21.4%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.4

0.5

0.5

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

556.0

561.9

575.4

+2.4%

+3.5%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

1.4

1.9

1.6

-14.9%

+11.8%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.3

0.3

0.3

 

 

  Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

284.2

284.1

288.7

+1.6%

+1.6%

   Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

1.8

2.3

2.4

+1.2%

+28.8%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.6

0.8

0.8

 

 

_________________

Paskaidrojumi

Datus par aizņemtajām  un brīvām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Datus par privātā sektora statistiskajām vienībām ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumiem, biedrībām un fondiem iegūst pēc izlases veida apsekojuma, iegūtos datus ar svaru palīdzību vispārinot uz ģenerālkopu, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas n o datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

 

* Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.red. sadaļas:

A - Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;
B - Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
C - Apstrādes rūpniecība;
D - Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana;
E - Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija;
F - Būvniecība;
G - Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts;
H - Transports un uzglabāšana;
I - Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi;
J - Informācijas un komunikācijas pakalpojumi;
K - Finanšu un apdrošināšanas darbības;
L - Operācijas ar nekustamo īpašumu;
M - Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
N - Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība;
O - Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
P - Izglītība;
Q - Veselība un sociālā aprūpe;
R - Māksla, izklaide un atpūta;
S - Citi pakalpojumi.

**Dati precizēti.

 

Papildu informācija:
Lija Luste
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366917