Par mājsaimniecību patēriņa izdevumiem 2011.gadā

17.07.2012

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi Mājsaimniecību budžetu apsekojuma rezultātus par privāto mājsaimniecību1 (turpmāk tekstā mājsaimniecības) patēriņa izdevumiem 2011. gadā. Pēc diviem iepriekšējiem lejupslīdes gadiem 2011.gadā vērojams mājsaimniecību patēriņa pieaugums, taču tā līmenis joprojām ir zemāks nekā 2009.gadā. Turklāt ir jāņem vērā, ka patēriņa izdevumu pieaugums saskaņā ar mājsaimniecību budžetu apsekojuma datiem ir novērots tikai sākot ar 2011.gada 3.ceturksni.

Mājsaimniecības patēriņa izdevumi 2011. gadā, rēķinot vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, bija Ls 188, kas ir par Ls 9.50 vairāk nekā 2010. gadā.

Mājsaimniecību patēriņa izdevumu izmaiņas

(procentos pret iepriekšējo gadu)

Patēriņa izdevumu palielinājums 2011.gadā pret 2010.gadu faktiskajās cenās bija 5.3%. Tajā pašā laikā patēriņa cenas pieauga par 4,4%, kā rezultātā patēriņa izdevumi salīdzināmajās cenās  pieauga tikai par 0.8%.

Kopumā patēriņa izdevumu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vērojams kā pilsētās, tā laukos dzīvojošās mājsaimniecībās, kā arī dažāda demogrāfiskā sastāva un ienākuma līmeņa mājsaimniecībās.

Lielāki patēriņa izdevumi bija pilsētās dzīvojošām mājsaimniecībām, kurās tie sasniedza Ls 204 vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (Rīgā – Ls 232).

Mājsaimniecību patēriņa izdevumi (kopā naudā un natūrā) 2009.–2011. gadā
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, Ls)

 

Visas mājsaimniecības

Pilsētas

Rīga

Lauki

2009. gadā

195

212

236

159

2010. gadā

178

197

231

139

2011. gadā

188

204

232

152

2011. g. pret 2010. g., %

105

104

100

110

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi pārtikai faktiskajās cenās pieauga par 7%, transportam – par 8.2% un mājoklim un komunālajiem pakalpojumiem – par 7.5%, kas saistāms ar atbilstošu PCI pieaugumu attiecīgajās grupās.

Mājsaimniecību izdevumi pārtikai, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies no Ls 50 uz Ls 54 vidēji uz mājsaimniecības locekli mēnesī. Izdevumi uzturam joprojām ir galvenā patēriņa prioritāte mājsaimniecībās, kas veido vidēji 28,8% no visiem patēriņa izdevumiem un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (28,3%), šo izdevumu īpatsvars patēriņa izdevumos ir palielinājies. Nākošie lielākie izdevumu posteņi ir par mājokļa komunālajiem pakalpojumiem un transportu. Pieaudzis izdevumu īpatsvars veselībai – par 9.9%. Turklāt, ja 2008.gadā veselība bija vien devītais lielākais patēriņa izdevumu postenis, tad 2011.gadā – jau piektais lielākais. Pirmo reizi veselībai tiek tērēts vairāk nekā apģērbiem un apaviem.

Kopumā vidēji visās mājsaimniecībās tādi primārie izdevumi kā pārtika, mājoklis, transports, apģērba un apavu iegāde un veselība veidoja vairāk nekā divas trešdaļas (69%) no kopējiem patēriņa izdevumiem.

 

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī)

 

Visas mājsaimniecības

 

2011.g.

Ls

2011.g.

%

2011.g.

pret

2010.g.

%

Patēriņa izdevumi

187.51

100

 

Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni

53.99

28.8

107.0

Alkoholiskie dzērieni, tabaka

6.47

3.4

103.3

Apģērbi un apavi

10.28

5.5

97.5

Mājoklis, ūdens, elektroenerģija, gāze un cits kurināmais

31.20

16.6

107.5

Mājokļa iekārta, mājturības piederumi un mājas uzkopšana

7.68

4.1

99.6

Veselība

11.40

6.1

109.9

Transports

23.18

12.4

108.2

Sakari

9.16

4.9

102.2

Atpūta un kultūra

12.61

6.7

101.7

Izglītība

2.88

1.5

86.6

Restorāni, kafejnīcas un viesnīcas

8.17

4.4

119.0

Dažādas preces un pakalpojumi

10.48

5.6

98.4

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011.gadā visstraujāk pieauguši izdevumi pensionāru mājsaimniecībās – par 11%, savukārt algotu darbu strādājošo un pašnodarbināto mājsaimniecībās – attiecīgi par 3% un 4%.

Patēriņa izdevumi sociālekonomiskajās grupās 2010. un 2011. gadā
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, Ls)

 
 

Mājsaimniecību budžetu apsekojumadati liecina – jo vairāk bērnu ir mājsaimniecībā, jo mazāk tā var atļauties tērēt. Visgrūtāk klājās mājsaimniecībām ar 3 un vairāk bērniem, kurās patēriņa izdevumi bija Ls 111 un veidoja vien 59% no vidējā patēriņa izdevumu līmeņa valstī, rēķinot vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī.

Lai raksturotu patēriņa izdevumus dažāda labklājības līmeņa mājsaimniecībās, izmanto kvintiļu grupas2. Katrā no tām ir pārstāvēta viena piektdaļa jeb 20% mājsaimniecību. 20% trūcīgāko (1.kvintile) mājsaimniecību patēriņa izdevumi veidoja vien Ls 103 vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. 1.kvintiles mājsaimniecību patēriņa izdevumi sasniedza tikai 55% no vidējā mājsaimniecību patēriņa līmeņa valstī. Šīs mājsaimniecības uzturam tērēja vairāk nekā  trešdaļu  (35%), bet mājoklim – gandrīz piekto daļu (19%) no saviem patēriņa izdevumiem.

Patēriņa izdevumi kvintiļu grupās 2011. gadā

(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, Ls)

 

1 Privātā mājsaimniecība (mājsaimniecība) ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus vai viena persona, kura  saimnieko atsevišķi.

2 Kvintiļu grupas tiek izveidotas, visas mājsaimniecības sakārtojot augošā secībā pēc ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli un pēc tam sadalot piecās vienādās daļās.

 

Sagatavojusi Dzīves līmeņa statistikas daļa
Lidija Spārīte
Tālr. 67366998