Par Latvijas ārējo tirdzniecību

09.02.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, 2011.gadā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 13 599.3 milj. latu - par  28.2% jeb 2 992.5 milj. latu vairāk nekā 2010.gadā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 6 012.0 milj. latu – par 28.1% jeb 1 317.1 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 7 587.3 milj. latu – par 28.3% jeb 1 675.4 milj. latu vairāk nekā 2010.gadā.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada decembrī bija 1 144.6 milj. latu par 4.7% jeb 56.1 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 6.3% jeb 67.9 milj. latu vairāk nekā 2010.gada decembrī.

2011.gada decembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība samazinājās par 8.2%, bet importa – par 1.8%. Eksports īpaši samazinājās parastajiem metāliem un to izstrādājumiem – par 11.9 milj. latu jeb par 15.2%, kokam un koka izstrādājumiem – par 10.1 milj. latu jeb par 11.5%, augu valsts produktiem – par 9.3 milj. latu jeb 36.2%. Savukārt importā vislielākais samazinājums bija elektroierīcēm un elektroiekārtām – par 15.6 milj. latu jeb par 22.8%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 4.7 milj. latu jeb par 4.8%.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2011. gada janvāri, februāri, jūliju un septembri.


Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. decembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2010.g.

decembri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

     pret

2010.g.

decembri

Pavisam

498 117

100

+13.5

646 464

100

+1.4

-148 347

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

87 764

17.6

-2.5

91 893

14.2

-0.9

-4 129

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

24 347

4.9

+25.1

21 199

3.3

-7.5

+3 148

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 234

0.4

-9.8

7 087

1.1

+3.0

-4 853

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

5 262

1.1

+4.1

7 901

1.2

+6.4

-2 639

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

11 884

2.4

+21.6

5 448

0.8

-21.6

+6 436

Augu valsts produkti (II)

16 416

3.3

-49.7

22 622

3.5

-14.2

-6 206

 

augļi, rieksti (08)

2 672

0.5

+24.2

7 460

1.2

-4.0

-4 788

 

graudaugu kultūras (10)

6 181

1.2

-70.4

2 304

0.4

-63.6

+3 877

 

eļļas augu sēklas (12)

3 897

0.8

-28.8

4 804

0.7

+86.7

-907

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

45 220

9.1

+25.1

40 974

6.3

+5.9

+4 246

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

7 267

1.5

+20.8

2 993

0.5

+16.3

+4 274

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 617

0.3

+5.8

5 842

0.9

+18.5

-4 225

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

23 837

4.8

+40.3

10 404

1.6

+13.2

+13 433

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 528

0.3

-26.2

2 402

0.4

-25.4

-874

Minerālprodukti (V) 1)

41 777

8.4

+75.1

126 349

19.5

+21.7

-84 572

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

38 718

7.8

+76.6

124 240

19.2

+21.7

-85 522

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

36 969

7.4

+14.8

66 097

10.2

+6.0

-29 128

 

farmācijas produkti (30)

17 516

3.5

-9.3

31 939

4.9

-9.5

-14 423

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

14 162

2.8

+9.5

31 922

4.9

+31.6

-17 760

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

11 095

2.2

+20.1

23 706

3.7

+30.3

-12 611

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

78 109

15.7

+9.1

8 947

1.4

+12.9

+69 162

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

78 010

15.7

+9.0

8 910

1.4

+15.6

+69 100

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

11 523

2.3

+24.6

15 424

2.4

+10.3

-3 901

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

6 682

1.3

+25.6

13 923

2.2

+10.6

-7 241

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 467

0.9

+29.8

1 479

0.2

+9.9

+2 988

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

18 836

3.8

+0.2

21 800

3.4

+22.0

-2 964

 

trikotāžas drāna (60)

1 188

0.2

+28.0

1 587

0.2

+47.0

-399

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

5 114

1.0

-4.9

3 736

0.6

+15.6

+1 378

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 362

1.3

+9.7

5 941

0.9

+57.9

+421

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

66 284

13.3

+1.4

63 710

9.9

+10.3

+2 574

 

dzelzs un tērauds (72)

39 715

8.0

-2.3

34 346

5.3

-2.0

+5 369

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

14 014

2.8

-1.5

15 748

2.4

+28.6

-1 734

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

70 729

14.2

+13.5

116 096

18.0

+19.2

-45 367

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

29 759

6.0

+10.4

63 295

9.8

+29.3

-33 536

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

40 970

8.2

+15.9

52 801

8.2

+9.0

-11 831

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

39 536

7.9

+72.4

59 521

9.2

+49.8

-19 985

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

30 034

6.0

+41.5

53 979

8.3

+54.6

-23 945

Dažādi izstrādājumi (XX)

13 931

2.8

+25.7

14 886

2.3

+6.9

-955

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

11 509

2.3

+29.2

9 239

1.4

+7.7

+2 270

Pārējās preces

18 497

3.7

-0.1

29 819

4.6

-71.9

-11 322

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada decembrī nozīmīgākā daļa (72.6%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18.3% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.3%), Krievija (11.3%), Vācija (7.6%) un Polija (7.4%).

2011.gada decembrī nozīmīgākā daļa (77.9%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 14.9%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (19.6% no importa kopapjoma), Vācija (11.8%), Krievija (9.7%), Igaunija (8.0%) un Polija (7.6%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604